Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | czwartek, 24 sty, 2013 | komentarze 2

Prostowanie nieprawdziwych informacji

Strefa ochronna ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo: Prostowanie nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez radnego Jana Marciniaka z Mosiny.

UM w Mosinie: Prostowanie nieprawdziwych informacji przez Jana Marciniaka

W dniu 20 grudnia 2012r. podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie radny Jan Marciniak odnosząc się do rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, oświadczył na podstawie posiadanych przez niego informacji od posłów Rzeczypospolitej Polskiej, że : „23 lipca 2012r. Dyrektor RZGW pismem poinformował Burmistrza Gminy, że z projektem rozporządzenia można się zapoznać na stosowanej stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zarazem prosząc, aby w terminie między 26 lipca 2012 roku, a 9 sierpnia 2012 roku burmistrz wniósł, jeżeli uzna to za stosowne zastrzeżenia do tego projektu. W (…) tym dwutygodniowym ustawowym terminie (…), Burmistrz Gminy Mosina nie złożył żadnych, ale to żadnych zastrzeżeń. Nie rozumiem w tej sytuacji działań w kolejnych tygodniach: uruchamianie różnych instytucji, także i komisje rady tym zajmowały, gdzie w tym terminie organ wykonawczy Gminy, zgodnie z ustawą, jako nasz reprezentant, miał się z projektem rozporządzenia zapoznać i jeżeli uzna, że należy złożyć zastrzeżenia miał te zastrzeżenia złożyć. Zastrzeżeń jak wiem, jak argumentowano i myśmy argumentowali, komisje, radni, Burmistrz również, było sporo. A więc pytam się dlaczego, w ciągu dwóch tygodni, zgodnie z ustawą, zgodnie z prawem, mając możliwość złożenia zastrzeżeń, Burmistrz Gminy tych zastrzeżeń nie złożył. Krótko mówiąc proszę Państwa, zgodnie z literą prawa administracyjnego, jeżeli w ciągu, w terminie wymaganym do składania uwag, zastrzeżeń, tych uwag, zastrzeżeń się nie złoży, to ten który to rozporządzenie przygotowuje uznaje, że to rozporządzenie jest niekwestionowane, jest rozporządzeniem właściwym.”.

Protest - Jan Marciniak- wywiad z radnym

Jan Marciniak podczas wywiadu

Odnosząc się do podniesionych w zacytowanej wypowiedzi radnego Jana Marciniaka zarzutów Burmistrz Gminy Mosina pragnie zauważyć, iż świadczą one o kompletnym braku znajomości przepisów prawa przez radnego w tym zakresie, bowiem ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2012r., poz. 145 z późn.zm.) określa, że proces tworzenia takiego aktu prawnego, co zresztą wynika bezpośrednio z zacytowanego na sesji przez radnego pisma, obejmuje:

 1. właściciela ujęcia wody (Aquanet S.A.), który składa wniosek o ustanowienie strefy ochronnej ujęcia wody, uzasadnia potrzebę jej ustanowienia, przedstawia granice wraz z planem sytuacyjnym i dokumentacją hydrogeologiczną, charakterystykę ujęcia wody, a także propozycje zakazów, nakazów i ograniczeń dotyczących użytkowania gruntów oraz korzystania z wód;
 2. Dyrektora RZGW w Poznaniu, który taką strefę po przeanalizowaniu wniosku właściciela ujęcia, a także po zasięgnięciu opinii wojewody, ustanawia w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego;
 3. Wojewodę Wielkopolskiego, który na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206 z późn.zm.) jest zobowiązany do uzgodnienia projektu aktu prawa miejscowego stanowionego przez dyrektora RZGW w Poznaniu;
 4. właściwych rzeczowo ministrów, którzy na podstawie § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie trybu kontroli aktów prawa miejscowego ustanowionych przez wojewodę i organy niezespolonej administracji rządowej (Dz.U. Nr 222, poz. 1754), są zobowiązani do dokonania kontroli zgodności uchwalonego aktu prawa miejscowego z przepisami powszechnie obowiązującymi, a także z zasadami rzetelności i gospodarności.

W sprawie ustanawiania strefy ochronnej ujęcia wody

Z powyższego wynika, że procedura opracowywania projektu rozporządzenia w sprawie ustanawiania strefy ochronnej ujęcia wody nie przewiduje jakiegokolwiek wykładania projektu rozporządzenia do publicznego wglądu i składania do niego uwag. Gdyby tak było to wraz z projektem rozporządzenia zamieszczona byłaby informacja dotycząca terminu i miejsca składania ewentualnych uwag, a także sposobu ich rozpatrywania. Co więcej projekt rozporządzenia uzgadniany jest tylko i wyłącznie z wojewodą. Radny Jan Marciniak bezpodstawnie przyjął, że skoro projekt rozporządzenia został przedłożony Wojewodzie Wielkopolskiemu do uzgodnienia w terminie od dnia 27 lipca 2012r. do dnia 9 sierpnia 2012r. to został również przedłożony do uzgodnienia burmistrzowi gminy Mosina. Nic bardziej mylnego, ponieważ w świetle obowiązujących przepisów burmistrz  nie posiada kompetencji do uzgadniania projektu rozporządzenia.

Podkreślenia wymaga, iż burmistrz Mosiny, będąc świadomy wagi rozporządzenia wystąpił w dniu 3 kwietnia 2012r. do Dyrektora RZGW w Poznaniu o udostępnienie jego projektu. W odpowiedzi udzielonej w piśmie z dnia 23 lipca 2012r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie dnia 31 lipca 2012r. (po ponad 3 miesiącach) Dyrektor RZGW w Poznaniu poinformował burmistrza Mosiny, „iż projekt rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej RZGW w Poznaniu, w zakładce projekty rozporządzeń. Prace nad przedmiotowym projektem zakończyły się w połowie lipca 2012r., i niezwłocznie został on powszechnie udostępniony w urzędowym publikatorze teleinformatycznym.”. Z przytoczonej odpowiedzi wynika wprost, że projekt rozporządzenia został udostępniony na stronie BIPu, gdy jakiekolwiek prace nad nim zostały już zakończone. Jak zostało to już wyjaśnione powyżej i o czym pan Jan Marciniak nie tylko jako radny, ale także jako osoba z długoletnim doświadczeniem w pracy w samorządzie terytorialnym powinien wiedzieć, udostępnienie projektu rozporządzenia na stronie BIPu nie jest równoznaczne z udostępnieniem projektu do konsultacji społecznych i możliwości składania uwag. W kontekście powyższego tym większe zdumienie budzą u burmistrza kierowane pod jego adresem przez radnego Jana Marciniaka oskarżenia i kłamliwe informacje, służące tylko i wyłącznie wprowadzeniu zamętu i mieszkańców w błąd, a nie rozwiązaniu problemu ustaleń rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo. (Urząd Miejski w Mosinie)

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (2)

 • stary mieszkaniec
  piątek, 25 sty, 2013, 20:08:37 |

  Przyganiał kocioł(burmistrz)garnkowi(radnemu).Co takiego się stało od czasu ukazania się artykułup.t. Mosina- Dyrektor mąci wodę.(Samorządowiec pap)do teraz.O czym świadczą argumenty zawarte w tym artykule?A dlaczego p.burnustrz nie zaskarżyła tego zarządzenia do sądu administracyjnego do czego miała prawo zgodnie z ustawą o wojewodzie?Kto tu komu mąci w głowie???

 • Małgorzata Kaptur
  sobota, 26 sty, 2013, 19:46:15 |

  Radny Jan Marciniak wypowiadając się na ten temat opierał się na fragmentach pism:
  1)
  Z odpowiedzi Ministra Środowiska skierowana pismem z dnia 9 października 2012 r. do posła Dziuby wynika, że: „Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Dyrektora RZGW w Poznaniu, niezwłocznie po przygotowaniu projektu rozporządzenia, został on umieszczony w dniu 26 lipca 2012r. na stronach internetowych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, o czym Burmistrz Mosiny został poinformowany pismem z dnia 23 lipca 2012r. […] Dyrektor RZGW stwierdza również, że w okresie dwóch tygodni, kiedy projekt przedmiotowego rozporządzenia dostępny był na stronach internetowych RZGW w Poznaniu (26 lipca – 9 sierpnia) nie zostały do niego zgłoszone żadne zastrzeżenia.”
  2)
  Pismo Dyrektora RZGW z dnia 21 listopada 2012r. do posła Tadeusza Tomaszewskiego: „w chwili przedstawienia poprawionego pod względem formalno-prawno-merytorycznym projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia Mosina-Krajkowo (Dyrektor RZGW) udostępnił niniejszy projekt na stronach internetowych RZGW Poznań. Pragnę nadmienić, iż mimo 14 dniowego okresu, w którym możliwe było zapoznanie się z zapisami przedmiotowego projektu rozporządzenia, żadna z zainteresowanych stron, w tym Burmistrz Mosiny nie wniosła w żadnej formie swoich uwag, zastrzeżeń i wniosków w przedmiotowej sprawie.”

Skomentuj