T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | wtorek, 3 gru, 2013 |

Pośrednictwo pracy oraz doradztwo zawodowe

Dyżury pośredników pracy oraz doradców zawodowych w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie.

Aktywne poszukiwanie pracy

Gminne Centrum Informacji w Mosinie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu realizuje projekt „MOBILNY URZĄD”, którego główną grupą odbiorców są osoby bezrobotne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt „Mobilny Urząd”, Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kolejne dyżury pośredników pracy oraz doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy odbędą się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie (ul. Dworcowa 4, pokój nr 36):

  • 13.12.2013
  • 20.01.2014
  • 18.02.2014
  • 18.03.2014
  • 16.04.2014

w godzinach od 09.00 – 13.00.

(w związku z planowanymi dyżurami pracownia komputerowa GCI jest nieczynna w godzinach 08:30 – 14:30)

Gminne Centrum Informacji NIE JEST filią Powiatowego Urzędu Pracy. Wszystkie formalności należy załatwiać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Co należy zrobić by zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy?

Osoba, która zamierza skorzystać z usług Powiatowego Urzędu Pracy takich jak: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy, czy wziąć udział w szkoleniu musi zarejestrować się, we właściwym dla swojego miejsca zameldowania stałego lub czasowego, Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

 W pięciu krokach

I KROK: Jak się zarejestrować:

1. Zgłosić się w godzinach pracy do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (poniedziałek 7.30-15.00, wtorek-piątek 7.30-14.30)

2. W Urzędzie, w holu B należy pobrać:

* kartę rejestracyjną, którą należy czytelnie wypełnić

* imienne potwierdzenie do rejestracji zawierające numer oraz orientacyjny czas rejestracji.

Rejestracja dla wszystkich klientów Urzędu odbywa się w pokojach 6, 7, 8, 9 według określonej na potwierdzeniach godziny.

II KROK: Dokumenty konieczne do rejestracji – należy je obowiązkowo mieć przy sobie. Dokumenty obowiązkowe dla wszystkich ubiegających się o rejestrację (punkty 1-5):

1. dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem ( w przypadku paszportu należy mieć dodatkowo poświadczenie o zameldowaniu i numer PESEL),

2. oryginał świadectwa ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia uczelni wyższej,

3. oryginały dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

4. oryginały wszystkich świadectw pracy,

5. w przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy dodatkowo zaświadczenie o wysokości osiąganych wynagrodzeń brutto za poszczególne miesiące z wyłączeniem zatrudnienia w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przypadającego przed dniem 01.01.1997r.

Osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą dodatkowo:

• oryginały decyzji administracyjnych o wykreśleniu z rejestru działalności gospodarczej,

• zaświadczenie z ZUS potwierdzające okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Osoby, które pobierały rentę, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia dodatkowo:

• zaświadczenie z ZUS o okresach wypłacanej renty lub oryginały wszystkich decyzji o przyznaniu i odmowie wypłaty renty,

• oryginały decyzji o przyznaniu świadczeń rehabilitacyjnych lub zaświadczenie o wypłaconym świadczeniu rehabilitacyjnym wraz z kwotą podstawy,

• zaświadczenie o okresach wypłacanego zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego wraz z kwotą jego podstawy,

Osoby, które były zatrudnione w ramach umowy-zlecenie, dodatkowo:

• zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem dochodów i opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc osobno lub rachunek umowy – zlecenia lub druki ZUS RMUA.

III KROK – Obsługa formalna

Każda osoba bezrobotna i poszukująca pracy po zarejestrowaniu otrzymuje indywidualny terminarz wizyt, w którym wpisana jest data pierwszej wizyty z określeniem miejsca oraz godziną.

Formalna obsługa odbywa się w pokojach 12 i 13, gdzie osoby bezrobotne załatwiają sprawy związane z:

• uzupełnieniem dokumentów

• zgłoszeniami do ubezpieczenia zdrowotnego

• zmianą danych zawartych w aktach itp.

IV KROK – Pośrednictwo pracy

Więcej informacji na temat pośrednictwa pracy znajdziesz w zakładce http://www.pup.poznan.pl/kat/id/33

V KROK – Informacje dodatkowe

1. Legitymację ubezpieczeniową otrzymasz:

• na stanowiskach 7 i 8 w holu B Urzędu w godzinach od 8.00 do 14.00

2. Ważność legitymacji ubezpieczeniowej przedłużysz na wszystkich stanowiskach obsługi bezrobotnego:

• na stanowiskach obsługi w holu B

• w pokoju 12 i 13

• w Punkcie Informacyjnym w holu A

• w pokojach pośrednictwa pracy

3. Zaświadczenie dotyczące zarejestrowania w urzędzie uzyskasz:

• w pokoju 14 (hol A Urzędu) w godzinach od 8.00 do 13.00.

4. Podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej zgłosisz

• na stanowisku 7 i 8 w holu B.

Więcej informacji można uzyskać:

– pod numerem telefonu: 061 8345 679

źródło: http://www.pup.poznan.pl/art/id/2855

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj