Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 27 sie, 2014 |

Konkurs fotograficzny dla uczniów

Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego organizuje konkurs fotograficzny dla dzieci i młodzieży. Konkurs nie jest podzielony na kategorie wiekowe ani na kategorie tematyczne. Warunkiem jest jednak aby każde zdjęcie było wykonane na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i ukazywało jego walory przyrodnicze bądź kulturowe.

  REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „OBLICZA PRZYRODY WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO” 2014 r.

I Postanowienia ogólne

 1.  Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego.
 2.  Konkurs trwa od 15.06.2014 do 30.09.2014. W tym okresie uczestnicy muszą przysłać prace konkursowe na adres: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina.
 3.  Prace należy nadsyłać w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić adres Parku i dopisek „Konkurs fotograficzny”(nie umieszczamy na niej nadawcy!!!). W tej kopercie umieszczamy nadesłane zdjęcia. W drugiej kopercie (zaklejonej), umieszczonej wewnątrz tej pierwszej, należy umieścić imię i nazwisko autora zdjęć, tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania zdjęcia. Na wierzchu tej koperty należy umieścić jakiś wyraz lub  symbol, który musi być też umieszczony na zdjęciach, w celu umożliwienia identyfikacji zdjęcia z konkretnym autorem. Na zdjęciach nie wolno umieszczać danych autora, tylko symbol i tytuł zdjęcia.
 4. Zdjęcia należy nadsyłać na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym jak 20 cm x 30 cm. Należy także dołączyć płytę cd-rom z zapisanymi zdjęciami w formie cyfrowej (jpg. lub tiff). Na płycie należy również umieścić jedynie symbol, identyfikujący autora.
 5.  Zdjęcia przesłane niezgodnie z niniejszym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie.
 6.  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2014 o czym laureaci zostaną poinformowani.
 7.  Kontrola poprawności prowadzenia konkursu i jego zgodności z postanowieniami regulaminu spoczywa na Organizatorze konkursu.
 8.  Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.

II. Uczestnicy konkursu

 1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich.
 2.  Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie pięć zdjęć.
 3.  Można nadsyłać także cykle zdjęć, które będą traktowane jak jedno zdjęcie. Cykl zdjęć musi być wyraźnie zaznaczony.

III. Zasady konkursu

 1. Konkurs nie jest podzielony na kategorie wiekowe ani na kategorie tematyczne. Warunkiem jest jednak aby każde zdjęcie było wykonane na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i ukazywało jego walory przyrodnicze bądź kulturowe.
 2. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych.
 3. Uczestnicy wyrażają także zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac w publikacjach Wielkopolskiego Parku Narodowego, dotyczących niniejszego konkursu (katalogi wystawy, plakaty informacje w internecie itp.).
 4. Prace mogą być zarówno czarno-białe jak i kolorowe. Nie dopuszcza się prac przekształconych filtrami w programach typu photo shop lub innych, w grafiki, obrazy malowane farbami itp.
 5. Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej www.wielkopolskipn.pl. Organizator nie będzie udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.wielkopolskipn.pl.
 6. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, np. z winy niewłaściwego działania Poczty Polskiej.
 8. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia zgłoszone wcześniej do innych konkursów.

 IV. Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

 1. W dniu 01.10.2014 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wielkopolskipn.pl.
 2. Spośród autorów tych prac zostanie wybranych 40 laureatów. Jeżeli walory artystyczne nadesłanych zdjęć nie będą odpowiadały wymogom konkursy, Organizator dopuszcza wyłonienie mniejszej ilości laureatów.
 3. W konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci sprzętu fotograficznego, akcesoriów fotograficznych oraz nagrody książkowe.

V. Ogłoszenie wyników i wydanie nagród

 1. Imiona i  nazwiska oraz tytuły prac laureatów , zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.wielkopolskipn.pl do dnia 1 X 2014 r.
 2. Laureaci konkursu otrzymają pisemne powiadomienie o wyróżnieniu pracy (prac) w niniejszym konkursie.
 3. Nagroda nie podlega wymianie na żaden ekwiwalent.
 4. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej  w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w dniu 18 X 2014 r.

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj