T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | piątek, 19 wrz, 2014 |

„Oblicza przyrody Wieklopolskiego Parku Narodowego 2014 r.”

Konkurs fotograficzny dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego. Konkurs trwa od 15.06. do 30.09.2014 r.

W tym okresie uczestnicy muszą przysłać prace konkursowe na adres: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory, 62-050 Mosina. Prace należy nadsyłać w podwójnej kopercie. Na kopercie zewnętrznej należy umieścić adres Parku i dopisek „Konkurs fotograficzny”(nie umieszczamy na niej nadawcy!!!). W tej kopercie umieszczamy nadesłane zdjęcia. W drugiej kopercie (zaklejonej), umieszczonej wewnątrz tej pierwszej, należy umieścić imię i nazwisko autora zdjęć, tytuły zdjęć, rok i miejsce wykonania zdjęcia. Na wierzchu tej koperty należy umieścić jakiś wyraz lub  symbol, który musi być też umieszczony na zdjęciach, w celu umożliwienia identyfikacji zdjęcia z konkretnym autorem. Na zdjęciach nie wolno umieszczać danych autora, tylko symbol i tytuł zdjęcia. Zdjęcia należy nadsyłać na papierze fotograficznym w formacie nie mniejszym jak 20 cm x 30 cm. Należy także dołączyć płytę cd-rom z zapisanymi zdjęciami w formie cyfrowej (jpg. lub tiff). Na płycie należy również umieścić jedynie symbol, identyfikujący autora. Zdjęcia przesłane niezgodnie z niniejszym regulaminem nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 15.10.2014, o czym laureaci zostaną poinformowani. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) uczestnika, w stosunku do którego będzie mieć uzasadnione podejrzenia o działalność sprzeczną z niniejszym regulaminem.

Wielkopolski Park Narodowy siedziba w Jeziorach

Wielkopolski Park Narodowy siedziba w Jeziorach

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Każdy z uczestników może nadesłać maksymalnie pięć zdjęć. Można nadsyłać także cykle zdjęć, które będą traktowane jak jedno zdjęcie. Cykl zdjęć musi być wyraźnie zaznaczony. Konkurs nie jest podzielony na kategorie wiekowe ani na kategorie tematyczne. Warunkiem jest jednak, aby każde zdjęcie było wykonane na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego i ukazywało jego walory przyrodnicze bądź kulturowe. Ponadto uczestnik na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.) wyraża dobrowolną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez organizatora dostarczonych danych osobowych. Uczestnicy wyrażają także zgodę na wykorzystanie nadesłanych prac w publikacjach Wielkopolskiego Parku Narodowego, dotyczących niniejszego konkursu (katalogi wystawy, plakaty informacje w internecie itp.). Prace mogą być zarówno czarno-białe jak i kolorowe. Nie dopuszcza się prac przekształconych filtrami w programach typu photo shop lub innych, w grafiki, obrazy malowane farbami itp.

Studnia Napoleona w Wielkopolskim Parku Narodowym

Studnia Napoleona w Wielkopolskim Parku Narodowym

Wysłanie pliku jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanego zdjęcia oraz ewentualnej zgody na publikację wizerunku osób widocznych na zdjęciu. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za publikację zdjęć na stronie internetowej www.wielkopolskipn.pl. Organizator nie będzie udostępniał zdjęć zgłoszonych do konkursu osobom trzecim. Organizator nie bierze odpowiedzialności za nielegalnie wykorzystanie zdjęć opublikowanych na stronie www.wielkopolskipn.pl. W wypadku naruszenia praw autorskich, majątkowych, bądź związanych z ochroną wizerunku osób trzecich, uczestnik konkursu ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, np. z winy niewłaściwego działania Poczty Polskiej. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia zgłoszone wcześniej do innych konkursów.

W dniu 01.10.2014 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.wielkopolskipn.pl. Spośród autorów tych prac zostanie wybranych 40 laureatów. Jeżeli walory artystyczne nadesłanych zdjęć nie będą odpowiadały wymogom konkursu, Organizator dopuszcza wyłonienie mniejszej ilości laureatów. W konkursie przyznane zostaną nagrody w postaci sprzętu fotograficznego, akcesoriów fotograficznych oraz nagrody książkowe. Imiona i  nazwiska oraz tytuły prac laureatów zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej www.wielkopolskipn.pl do dnia 1 X 2014 r. Laureaci konkursu otrzymają pisemne powiadomienie o wyróżnieniu pracy (prac) w niniejszym konkursie. Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej  w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w dniu 18 X 2014 r. (wpn)

Studnia Napoleona WPN

Studnia Napoleona WPN – lato 2016

Jezioro Kociołek w Wielkopolskim Parku Narodowym

Jezioro Kociołek w Wielkopolskim Parku Narodowym

Jezioro Góreckie WPN

Jezioro Góreckie WPN

wieża widokowa w Mosinie na Pożegowie

wieża widokowa w Mosinie na Pożegowie

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj