Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Jacek Sobota | wtorek, 28 kwi, 2015 | 1 Komentarz

Burze nadciągają nad Polskę

Bę­dzie desz­czo­wo i bu­rzo­wo. A wszyst­ko za spra­wą fron­tu at­mos­fe­rycz­ne­go, który po­wo­li z za­cho­du na wschód prze­cho­dzi przez Pol­skę – wydano ostrze­że­nia dla pię­ciu wo­je­wództw, to dol­no­ślą­skie­, opol­skie­, lu­bu­skie­, wiel­ko­pol­skie­ i ku­jaw­sko-po­mor­skie­. Lo­kal­nie pod­czas burz może spaść od 20 do 30 mi­li­me­trów desz­czu – przypominam że tylko 10milimetrów więcej i mamy opad powodziowy. Po­ry­wy wia­tru wy­nio­są do 70 ki­lo­me­trów na go­dzi­nę.

Stre­fa burz i in­ten­syw­nych opa­dów desz­czu bę­dzie wy­stę­po­wać w cen­trum i po­wo­li prze­su­wać się na wschód kraju. Tem­pe­ra­tu­ra spadnie do 9-13 stop­ni na za­cho­dzie do 21-24 stop­ni Cel­sju­sza na wscho­dzie Pol­ski.

Po po­łu­dniu nad Ta­tra­mi i Pod­ha­lem przej­dzie gwał­tow­na burza z gra­dem. Na razie w re­jo­nie Za­ko­pa­ne­go jest po­chmur­no i bez­wietrz­nie, ale ma się to zmie­nić.

Na Pod­ha­lu spo­dzie­wa­ne są rów­nież opady desz­czu i desz­czu ze śnie­giem a w Ta­trach śnie­gu. W re­jo­nie Ka­spro­we­go Wier­chu w naj­bliż­szych go­dzi­nach może spaść nawet 20 cm śnie­gu.

Nocą tem­pe­ra­tu­ra może spaść do 2 stop­ni Cel­sju­sza. Lo­kal­nie przy prze­ja­śnie­niach i roz­po­go­dze­niach nie­wy­klu­czo­ne przy­grun­to­we przy­mroz­ki.

Jutro już w całym kraju bę­dzie też zde­cy­do­wa­nie chłod­niej – od 11 stop­ni na pół­no­cy do 14 na za­cho­dzie i po­łu­dniu kraju.

burze nad Polską

burze nad Polską

Napisano przez Jacek Sobota opublikowano w kategorii Aktualności

Jacek Sobota

Kapitan żeglugi wielkiej zawsze "pochłonięty" morzem i wszystkim co z tym związane. Autor wielu publikacji związanych z polską żeglugą morską oraz ekspert w dziedzinie prognozowania pogody.

Wasze komentarze (1)

  • Gość
    wtorek, 28 kwi, 2015, 15:06:09 |

    czy w bydgoszczy będą dziś burze popołudniu i wieczorem mikołaj k

Skomentuj