Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Czytelnicy GMP | czwartek, 29 sty, 2015 |

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych

Zmiany, które zostały wprowadzone dotyczą generalnego wykonawcy, nie może on otrzymać więcej wynagrodzenia niż było to zawarte w umowie. Meritum sprawy dotyczy wprowadzona zasada o zakazie wprowadzania zmian w umowie o zamówienie publiczne. Możemy jednak wyróżnić dwa odstępstwa czyli dwie sytuacje w których może ona jednak ulec takiej zmianie.

Zaczynając od początku. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 907 z późn. zm.) w art. 144 ust. 1 zakazuje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. W praktyce powyższy przepis oznacza, tyle że zmiana umowy o zamówienie publiczne jest co do tej zasady zakazana. Wyjątkiem od zakazu wynikającego z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą być jedynie dwie sytuacje.

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych

Nowe przepisy dotyczące zamówień publicznych

Pierwsza sytuacja występuje w przypadku gdy, zakaz zmiany umowy dotyczy wyłącznie takiego przekształcenia, które stanowiłyby zmianę oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Możliwe jest dokonanie korekty zawartej umowy, która nie prowadzi do zmiany postanowień zapisów oferty złożonej przez wykonawcę z którym została zawarta umowa.

Druga sytuacja to zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru generalnego wykonawcy. Jeśli spełnione są łącznie obie przesłanki wskazane w art. 144 ust. 1 ustawy PZP tj. po pierwsze to, gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej modyfikacji w ogłoszeniu o zamówienie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia i po drugie określił warunki takiej zmiany.

Powyższy punkt widzenia został wyrażony również w opiniach Urzędu Zamówień Publicznych, który oparty został na orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS). Możemy podać w tym miejscu przykład liczne przykładny, jednak odnosząc się do wyroku z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie C-454/06 Presse-text Nachrichtenagentur Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Stwierdził On, iż zmiany dotyczące zamówienia publicznego wprowadzane podczas jego trwania mogą być uznane za istotne, jeśli wprowadzają nowe warunki, które podczas wprowadzenia do pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie także innych oferentów niż ci, którzy zostali pierwotnie dopuszczeni lub umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która została ostatecznie dopuszczona.

Wynikiem tych wszystkich zmian jest dopuszczenie tylko tych poprawek, które podczas wprowadzenia do umowy na etapie właściwego postępowania o wybrane zamówienie publiczne nie wpłynęłoby na grupę podmiotów, które ubiegały się o to zamówienie oraz na jego wynik.
Podsumowując jeśli występuje sytuacja, gdy zawarta umowa z generalnym wykonawcą nie przewiduje w swej treści możliwości zwiększenia dla wykonawcy wynagrodzenia czy też przedmiotu umowy nie możemy wprowadzić w tym zakresie jakichkolwiek zmian w treści właściwej umowy.
Tego typu zmiany stanowiłyby zmiany istotne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Artykuł przygotował Portal przetargowy biznes-polska

Napisano przez Czytelnicy GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj