Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Czytelnicy GMP | czwartek, 15 sty, 2015 |

Zasady głosowania w Sejmie RP

Zasady funkcjonowania polskiego Parlamentu reguluje Konstytucja RP. Przepisy konstytucyjne jasno precyzują również zasady przeprowadzania głosowań, choć część regulacji zawarta jest też w regulaminie Sejmu.

Głosowania są najważniejszym działaniem decyzyjnym i są nieodzowne z jednego prostego powodu: izba składa się z 460 posłów, którzy są reprezentantami całego narodu, wybranymi w demokratycznych wyborach. Nadrzędna zasada demokracji głosi, że moc decyzyjną ma większość obywateli (i / lub reprezentujących ich posłów). Decyzjom sejmowym wiążącą moc nadaje więc głosowanie większości.

Kworum w Sejmie

Do podjęcia decyzji tj. przegłosowania aktów normatywnych nie jest potrzebna obecność wszystkich posłów. Przy tak licznej reprezentacji nie zawsze można osiągnąć stuprocentową frekwencję. Dlatego też Konstytucja RP przewiduje, że głosowania w Sejmie są ważne jedynie wtedy, gdy podejmuje je wymagane kworum, czyli minimum połowa wybranych i zaprzysiężonych posłów. Oznacza to, że do podjęcia każdej decyzji konieczne jest oddanie minimum 230 głosów (za, przeciw lub wstrzymujących się), przy czym ważna jest nie tyle obecność na sali sejmowej, ile fakt głosowania.

glosowanie sejm rp

Przykładowo: jeśli w trakcie głosowania na sali sejmowej jest obecnych 230 posłów, ale 10 spośród nich nie oddało żadnego głosu (za, przeciw, wstrzymującego się), głosowanie uważa się za nieważne.

Jawność i sposób głosowania

Wszystkie głosowania w Sejmie RP są jawne. Głosy są oddawane i zliczane przez specjalny system elektroniczny, wymagający użycia przez posła indywidualnej karty magnetycznej. Dodatkowo stosuje się też podniesienie ręki.
W razie awarii systemu elektronicznego Marszałek Sejmu może podjąć decyzję o głosowaniu z pominięciem elektroniki. W takiej sytuacji głosowanie odbywa się jedynie poprzez podniesienie ręki. Głosy oddawane przez posłów zliczane są wtedy przez sekretarzy sejmowych.
Decyzją Sejmu może też dojść do głosowania imiennego. W trakcie takiego głosowania posłowie głosują, wrzucając do urny imienne kartki z oddawanymi głosami.
Jeśli wynik głosowania, ogłaszany przez Marszałka Sejmu po oddaniu i obliczeniu wszystkich głosów, budzi jakiekolwiek wątpliwości wśród głosujących, to na wniosek minimum 30 posłów Marszałek Sejmu może zarządzić powtórzenie głosowania w danej sprawie.

Decyduje większość

W głosowaniach sejmowych decyzje podejmowane są głosami większości, jednak ze względu na wagę niektórych głosowań, wymagane są różne rodzaje większości.

Większość zwykła
Najczęściej to ona wystarczy do podjęcia decyzji przez polski Sejm. Mówimy o niej wtedy, gdy w trakcie głosowania przewagę zyska jedna z głosowanych opcji tj. za lub przeciw. Większością zwykłą Sejm może zarówno przegłosowywać, jak i odrzucać uchwały lub ustawy. Na wynik głosowania nie ma wpływu ilość wstrzymujących się od głosowania.

Większość bezwzględna
Ustawy wymagające bezwzględnej większości głosów przegłosowywane są jedynie w sytuacji, w której liczba posłów opowiadających się za ich uchwaleniem jest wyższa od liczby posłów głosujących przeciw lub wstrzymujących się od głosu.
Większości bezwzględnej wymagają między innymi: głosowanie za odrzuceniem poprawek Senatu do wcześniej przegłosowanych przez Sejm ustaw oraz przyjęcie wotum zaufania dla rządu.

Większość kwalifikowana
Zdecydowanie najtrudniej ją osiągnąć. Konstytucja przewiduje, że wprowadza się ją w razie podejmowania decyzji mających szczególne znaczenie dla kraju. Większość kwalifikowana oznacza, że dla przyjęcia ustawy lub uchwały musi za nią głosować określony procent posłów. Głosowania wymagające większości kwalifikowanej z reguły wymagają przewagi 2/3 lub 3/5 głosów.

Artykuł dzięki:
Artykuł został przygotowany dzięki firmie www.hdsystem.pl, która specjalizuje się we wdrażaniu systemów do głosowania na tabletach. Hdsystem tworzy i wdraża programy do głosowania oraz obsługuje transmisje z sesji np. rady.

Napisano przez Czytelnicy GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj