Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | poniedziałek, 2 mar, 2015 |

Zmiany w przepisach

Zmiany w przepisach dotyczących dowodów osobistych i ewidencji ludności od 01.03.2015 r.

1 marca 2015 r. wchodzą w życie nowe ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa o ewidencji ludności i Ustawa o dowodach osobistych. Kluczowym założeniem nowych przepisów jest ułatwienie mieszkańcom załatwiania spraw w urzędzie. Jednak te nowe rozwiązania w początkowym okresie mogą wydłużyć tok postępowania.

Utrudnienia jakie mogą się pojawić związane będą z tworzonym od kilku lat przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Systemem Rejestrów Państwowych wspieranym przez aplikację, która ciągle jest modyfikowana.

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w dalszym ciągu będzie właściwy do rejestracji zdarzeń z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpią na terenie Gminy Mosina.

Zasadniczą zmianą, zgodnie z nową ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego, jest odmiejscowienie wydawania odpisów z aktów stanu cywilnego. Odpis ten będzie można załatwić w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, niezależnie od tego, gdzie nastąpiło urodzenie, zawarcie małżeństwa czy zgon.

Jednak dopiero od 1 marca br. do Systemu Rejestrów Państwowych będą kolejno wprowadzane akty stanu cywilnego z urzędów stanu cywilnego w Polsce. W przypadku chęci załatwienia dokumentu, który znajduje się w księgach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Mosinie, wymagane będzie, zgodnie z nową ustawą, wprowadzenie danego aktu do centralnego rejestru stanu cywilnego przez właściwy urząd w ciągu kilku dni od złożenia zamówienia.

Kolejną istotną zmianą w nowej ustawie jest możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego. Dotyczyć to będzie nie tylko osób w stanie zagrożenia życia lub zdrowia, ale także narzeczonych, którzy wskażą miejsce zawarcia małżeństwa zapewniające zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwa osób obecnych na uroczystości.

Dowody osobiste

Przepisy wchodzące od 1 marca 2015r. zezwalają na złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski o wydanie dowodu osobistego składane będą w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Nowe wnioski będzie można pobrać po 1 marca 2015r. w Urzędzie Miejskim w Mosinie – Biuro Obsługi Interesanta lub w Referacie Spraw Obywatelskich – pokój 117.

W nowych dowodach osobistych nie będzie miejsca zameldowania, wzrostu i koloru oczu oraz podpisu posiadacza. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, będzie ważny przez okres 5 lat. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 lat, będzie ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego. Osoby, które ukończyły 65 rok życia, nie będą mogły wnioskować o wydanie dowodu osobistego na czas nieoznaczony, jak to było do tej pory.

Dowody osobiste wydane przed 1 marca 2015r. zachowują ważność w okresie na jaki zostały wydane.

Ewidencja ludności – meldunki

Od 1 marca 2015r. nadal będzie obowiązywał obowiązek meldunkowy. Obowiązku meldunkowego nadal będzie można dopełnić osobiście lub przez pełnomocnika, legitymującego się pisemnym pełnomocnictwem (dot. zameldowania). Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt czasowy powyżej 6 miesięcy oraz powrotu z wyjazdu poza granice RP można będzie dokonać j.w. lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

źródło: mosina.pl

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj