Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | poniedziałek, 29 maj, 2017 |

Rewitalizacja Gminy Mosina – konsultacje społeczne programu

Przypominamy, że od dnia 26 maja 2017 r. do 19 czerwca 2017 r. prowadzone są konsultacje społeczne Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027. Zachęcamy do udziału!

Cele programu

Celem opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017-2027 jest kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), integrujące działania na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji.

Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych). Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Pisaliśmy już o tym na łamach naszej gazety: www.gazeta-mosina.pl/2017/rewitalizacja-obszarow-zdegradowanych-w-gminie-mosina/

OdNowa - gminny program rewitalizacji

OdNowa – gminny program rewitalizacji

Dokumentacja projektu

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027, wraz z załącznikami dostępny jest na stronie www.mosina.pl, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.mosina.wokiss.pl, w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie, Biurze Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie, a także w Gminnym Centrum Informacji.

Dokumenty do wglądu znajdują się także tutaj:

http://bip.mosina.pl/bip/organy-gminy/burmistrz/obwieszczenia-planistyczne/rewitalizacja/gminy-program-rewitalizacji-dla-gminy-mosina-dla-2017_2027-konsultacje.html 

Formy konsultacji społecznych

Formy konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji są różnorodne:

– zbieranie uwag w postaci: o papierowej (dostarczenie na adres: Urząd Miejski w Mosinie, Plac 20 Października 1, 62-050 Mosina, z dopiskiem: konsultacje projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Mosina na lata 2017 – 2027)

– elektronicznej (załączony do niniejszego obwieszczenia formularz można wysłać na adres: rewitalizacja@mosina.pl lub wypełnić elektronicznie: link do formularza: http://www.badania-eu-consult.com/poll/index.php/survey/index/sid/613341/newtest/Y/lang/pl)

Uwagi przyjmuje także punkt konsultacyjny w Gminnym Centrum Informacji w godzinach od 7.30-15.30 w dniach 29 maja, 1 czerwca, 7 czerwca oraz w dniu 3 czerwca podczas Festynu Organizacji Pozarządowych na terenie na boiska Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1 w godzinach od 14.00 – 18.00.

(źródło: www.mosina.pl)

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj