Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | poniedziałek, 11 cze, 2018 |

Czy będzie więcej działalności gospodarczej w otulinie WPN?

Czy obszar w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego stanie się rejonem aktywnym gospodarczo i przemysłowo? Planowana aktywizacja strefy gospodarczej wywołała protest wśród mieszkańców.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Opracowana została aktualizacja obowiązującego planu, wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę, w tym pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie części Mosiny oraz Krosinka od strony Kanału Mosińskiego oraz ochrona terenów cennych przyrodniczo. W planie ustalone zostały następujące przeznaczenia terenu: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, tereny infrastruktury technicznej. Okazuje się jednak, że projekt jest bardzo kontrowersyjny.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego opracowywany zostaje na podstawie Uchwały nr XX/134/15 z dnia 29 października 2015 r. W części wsi Krosinko oraz części Mosiny znajduje się obszar objęty planem o łącznej powierzchni 165 ha.

plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Krosinko

plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Krosinko – kliknij i zobacz pełny MPZP

Dla części tego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wsi Krosinko w rejonie ul. Wiejskiej przyjęty uchwałą Nr XXIII/202/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15.04. 2004 r. Plan obejmuje obszar w zachodniej części gminy Mosina, położony pomiędzy Kanałem Mosińskim a drogą wojewódzką nr 431. Cały obszar znajduje się w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Do pobrania: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz terenów miasta Mosina – pdf.

W chwili obecnej opracowana została aktualizacja obowiązującego planu, wyznaczenie nowych terenów pod zabudowę, w tym pod zabudowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej, zagęszczenie zabudowy mieszkaniowej na terenie części Mosiny oraz Krosinka od strony kanału Mosińskiego oraz ochrona terenów cennych przyrodniczo. W planie ustalone zostały następujące przeznaczenia terenu: zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej, zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny rolnicze, tereny dróg publicznych, ciągów pieszo-jezdnych, tereny infrastruktury technicznej. Okazuje się, że projekt jest bardzo kontrowersyjny. Planowana aktywizacja strefy gospodarczej wywołała protest mieszkańców.

Szkoła Podstawowa „Pod Lipami” w Krosinku

Dyskusja publiczna w świetlicy wiejskiej w Krosinku

9 maja 2018 r. w świetlicy wiejskiej w Krosinku odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami. Przedstawione zostały założenia planu, który – co ważne – w tym kształcie został uzgodniony z WPN (dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego w postanowieniu nr 17/2017 z dnia 3.10.2017 r. nie uzgodnił projektu planu – pisaliśmy już o tym w marcowym wydaniu gazety). Wszyscy mieszkańcy obecni na spotkaniu byli przeciwni lokowaniu obszaru aktywizacji gospodarczej w pobliżu Jeziora Budzyńskiego. Powstanie hal produkcyjnych czy magazynów oznaczałoby jednocześnie pojawienie się na drogach dużej ilości ciężkich samochodów, do czego – jak wiemy – nasze drogi nie są przystosowane.

Rolnicy byli zaskoczeni tym, że ich pola uprawne w pobliżu rzeki Samicy zostały przeznaczone pod zieleń urządzoną i zieleń naturalną. Nie podobało się również to, że ich grunty mają rekompensować stratę zieleni w wyniku planowanej zabudowy na terenach przeznaczonych na budowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej i mieszkaniowej.

rzeka Samica Stęszewska

rzeka Samica Stęszewska

Eksploatacja złoża i żwirownia„Krosinko BW”

W oparciu o opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz stanowisko WPN w planie zrezygnowano z wyznaczenia terenu i obszaru górniczego pod eksploatację kruszywa naturalnego. W pozostałym zakresie skorygowano ustalenia planu i prognozy w oparciu o uwagi w opinii RDOŚ. W Prognozie oddziaływania mpzp na środowisko dla tego obszaru czytamy:

Mając na uwadze lokalizację obszaru projektu mpzp w zasięgu terenów otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także bezpośrednie sąsiedztwo obszarów podlegających ochronie prawnej (Wielkopolski Park Narodowy, obszary włączone do sieci Natura 2000), wśród najbardziej istotnych problemów ochrony środowiska na analizowanym obszarze wskazać należy eksploatację złoża „Krosinko BW”. Funkcjonowanie żwirowni w obszarze otuliny WPN, stanowiącej jednocześnie korytarz ekologiczny zapewniający łączność między terenami o szczególnej wartości przyrodniczej, niesie za sobą ryzyko wystąpienia istotnych, niekorzystnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. Wśród negatywnych oddziaływań związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności wskazać należy przede wszystkim drastyczne przekształcenie powierzchni ziemi w obrębie obszaru wydobycia, jak i jego sąsiedztwa (pojawienie się wyrobiska, składowanie wydobytego materiału, składowanie nadkładu), ryzyko wystąpienia niekorzystnych oddziaływań na lokalne warunki gruntowo-wodne (realizacja głębokiego wyrobiska może skutkować zmianami w zakresie warunków hydrologicznych), jak i przepływające w sąsiedztwie cieki (szczególnie istotne w kontekście prowadzenia eksploatacji złoża w bezpośrednim sąsiedztwie Samicy Stęszewskiej), jak również pojawienie się problemów związanych ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów ciężarowych (transport z wyrobiska), wzrostem zapylenia oraz wzrostem generowanego w obrębie żwirowni hałasu.

żwirownia w Krosinku (fot. TTVI ze strony czasmosiny2.pl)

Na gruntach Gminy Mosina zaplanowano rozbudowę szkoły w Krosinku, tereny: obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, zieleni urządzonej i naturalnej, rolnicze, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej. Grunty prywatne przeznaczone zostały pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszkaniowo-usługową, produkcyjno-usługową, zabudowę zagrodową, zieleń urządzoną, układ komunikacyjny oraz infrastrukturę techniczną. Tereny prywatne położone w zasięgu wyznaczonego w studium łącznika ekologicznego przeznaczono pod zieleń naturalną, wody powierzchniowe, tereny rolnicze, zalesienia oraz lasy.

Jaki będzie rezultat konsultacji i ustaleń? Czy obszar w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego stanie się rejonem aktywnym gospodarczo i przemysłowo? Mamy nadzieję, że decyzja będzie dobra dla nas wszystkich.

(źródło: „Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części terenów miasta Mosina” czasmosiny2.pl, bip.mosina.pl)

zbieranie podpisów

podpisy przeciwko zlokalizowaniu fabryk, składów i magazynów – akcja na facebooku

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj