Żabka w Brodnicy - auto na start Stary Browar Poznań - wyprzedaże najlepszych marek Salon Berdychowski Volkswagen - T-Cross do sprzedaży z wolnej ręki prawo własności zabudowanej nieruchomość położonej w Luboniu przy ul. Krótkiej 8
Redakcja GMP | poniedziałek, 23 lip, 2018 |

Postępowanie upadłościowe – etapy

Postępowanie upadłościowe jest procedurą prowadzącą do oddłużenia osoby fizycznej. Przedsiębiorcy, którzy przestali płacić swoje długi, zyskują za jego sprawą szansę na usatysfakcjonowanie wierzycieli. Ogłoszenie upadłości to dopiero wstęp do właściwego postępowania, składającego się z kilku podstawowych etapów. Poznaj przebieg każdego z nich.

Etap 1 – Sporządzenie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

Pierwszym krokiem do skutecznego oddłużenia osoby fizycznej jest prawidłowe sporządzenie wniosku o upadłość konsumencką. W dokumencie należy zawrzeć spis wierzycieli, czyli wszystkich firm zwracających się do przedsiębiorcy po ten sam dług. W uzasadnieniu wniosku trzeba z kolei przedstawić swoją historię i sytuacje, które doprowadziły do powstania stanu zadłużenia. Czasem sąd wzywa do uzupełnienia formularza. Jeśli wszystkie wymagane dokumenty zostały złożone, sąd wyznacza termin rozprawy.

Prawo - książki

Prawo – książki

Etap 2 – Rozpoznanie wniosku na rozprawie

Sąd rozpatruje złożony formularz pod kątem spełnienia przesłanek. Może zweryfikować go na posiedzeniu niejawnym. Wówczas zapadają decyzje takie jak oddalenie wniosku, wezwanie dłużnika do przesłania dodatkowych dokumentów, wezwanie dłużnika do osobistego wstawiennictwa albo ogłoszenie postępowania upadłościowego. Większość wypadków orzekania w sprawie wniosku zapada po przeprowadzeniu rozprawy, której kluczowym elementem okazuje się złożenie wyjaśnień przez wnioskodawcę. Dłużnik dąży do ogłoszenia upadłości, a celem wszczętego postępowania upadłościowego będzie likwidacja majątku pod warunkiem, że taki majątek się posiada. Po ogłoszeniu upadłości istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielami, lecz wiąże się to z koniecznością spłaty dużej części zobowiązań.

Etap 3 – Postępowanie upadłościowe właściwe

Oprócz ogłoszenia upadłości sąd wyznacza sędziego-komisarza oraz syndyka. Ten drugi kontaktuje się z dłużnikiem po sporządzeniu listy wierzytelności, by upadły odniósł się do zgłoszonych roszczeń. Po zatwierdzeniu listy przez sędziego-komisarza i ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dokument oddaje się do wglądu dla wierzycieli mających prawo wnieść zarzuty, jeżeli nie uznano ich wierzytelności. Celem syndyka będzie spieniężenie posiadanego przez upadłego majątku i przekazanie go wierzycielom. Syndyk pokrywa też koszty postępowania upadłościowego. Jeżeli upadły nie posiada żadnego majątku, pomija się likwidację, a koszty postępowania upadłościowego zostają uwzględnione w ewentualnym planie spłaty wierzycieli lub umorzone. Jeśli sytuacja osobista dłużnika jednoznacznie wskazuje, że uda się mu wykonać planu spłaty wierzycieli, sąd od razu umarza wszystkie zobowiązania.

Etap 4 – Plan spłaty

Po wydaniu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego, sąd ustala plan spłaty. Zostaje on powołany na maksymalnie trzy lata. Upadły przekazuje na jego mocy określoną kwotę każdego miesiąca na poczet wierzycieli. W ciągu wspomnianego okresu upadły nie spłaci zadłużenia w całości, lecz jego niewielką część. Jeśli upadły nie ma realnych szans na wykonanie planu, pomija się ten etap.

Etap 5 – Oddłużenie

Do oddłużenia dochodzi, gdy upadły wywiąże się ze swoich obowiązków, czyli wykona plan spłaty albo gdy sąd pominie ten etap z powodu braku realnych szans spłaty. Sąd może też uchylić plan, gdy jego wykonanie okaże się nierealne z przyczyn niezależnych od upadłego.

Naczelną zasadą postępowania upadłościowego jest poprowadzenie go w taki sposób, by roszczenia wierzycieli mogły zostać spełnione w jak najwyższym stopniu. Interes grupowy wierzycieli dominuje nad ich interesami indywidualnymi. Przejawia się to między innymi w obowiązywaniu zakazu wszczynania i prowadzenia postępowań egzekucyjnych z masy upadłości.

Źródło: kacelariaea.pl

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj