Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | piątek, 25 paź, 2019 | komentarzy 9

Historyczna ulica Cyryla Ratajskiego!

Czy ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie zostanie wpisana do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego? Wszystko na to wskazuje!

Na przełomie XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym w wyniku kształtowania się nowej koncepcji Puszczykówka jako ekskluzywnego letniska, na skarpie rzecznej oraz w obrębie ulicy Cyryla Ratajskiego powstała zabudowa willowa wśród zieleni ogrodów zakładanych wokół domów.

Wniosek o wpis do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego

Urząd Miejski w Puszczykowie otrzymał od Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zawiadamianie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie. Wniosek o formalne objęcie ochroną konserwatorską tej części Puszczykowa wpłynął od Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

We wniosku wytypowano fragment ulicy Cyryla Ratajskiego wraz z najcenniejszymi pod względem historycznym i zabytkowym willami wraz z towarzyszącą zabudową służebną, ogrodami oraz zabytkową zielenią, w granicach podanych na poniższej mapie:

plan Puszczykowa z zaznaczoną strefą ochrony konserwatorskiej objętej prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wpis do rejestru zabytków

plan Puszczykowa z zaznaczoną strefą ochrony konserwatorskiej objętej prowadzonym postępowaniem administracyjnym o wpis do rejestru zabytków

W dniu 11.07.2017 r. do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu wpłynął wniosek Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo o formalne objęcie ochroną konserwatorską części Puszczykowa, w granicach określonych na załączonym do wniosku planie. W celu ustalenia rozmiaru i jakości zachowanych zasobów dziedzictwa kulturowego Puszczykowa, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zlecił wykonanie Studium historyczno urbanistycznego układu przestrzennego Puszczykowa. W oparciu o wyniki analizy wartości zabytkowej zachowanego układu przestrzennego miasta, zawarte w opracowaniu, do objęcia ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków wytypowano fragment ulicy Cyryla Ratajskiego wraz z najcenniejszymi pod względem historycznym i zabytkowym willami wraz z towarzyszącą zabudową służebną, ogrodami oraz zabytkową zielenią.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Pismem z dnia 4.04.2018 r. Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poprosił Stowarzyszenie o zajęcie stanowiska w sprawie zmiany proponowanego zakresu ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego Puszczykowa, to jest ograniczenia jej do fragmentu ulicy Ratajskiego, zgodnie z założeniami Studium historyczno-urbanistycznego. Stowarzyszenie pismem z dnia 6.05.2019 r. pozytywnie odniosło się do proponowanego przedmiotu ochrony konserwatorskiej, podtrzymując swój wniosek o wpis historycznego układu urbanistycznego Puszczykowa do rejestru zabytków – w granicach określonych w opracowaniu (fragment ulicy Ratajskiego).

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Historyczna Ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Ulica Cyryla Ratajskiego na odcinku w granicach objętych wpisem do rejestru jest fragmentem średniowiecznego traktu handlowego z Poznania do Głogowa i Wrocławia, utrwalonego w XIII w., o niezmienionym do dziś przebiegu, stanowiąc cenne świadectwo trwałości sieci drożnej. Na przełomie XIX i XX wieku oraz w dwudziestoleciu międzywojennym w wyniku kształtowania się nowej koncepcji Puszczykówka jako ekskluzywnego letniska, na skarpie rzecznej oraz w obrębie ulicy Cyryla Ratajskiego powstała zabudowa willowa wśród zieleni ogrodów zakładanych wokół domów. Historyczna zabudowa – wille wraz z budynkami służebnymi w zespołach willowych, są świadkami myśli architektonicznej tego czasu oraz jej stosunku do kształtowania przestrzeni. Zabytkowa zabudowa ulicy Ratajskiego cenna jest również jako świadectwo bogatego kontekstu społecznego i politycznego czasu, w którym powstawała i była eksploatowana, z jednej strony prezentując tzw. gust niemiecki (domy wzniesione w tradycji ruchu Heimatschutz), z drugiej odważny odpór społeczności polskiej (styl dworkowy, styl krajowy).

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Przedmiotem ochrony konserwatorskiej na ww. obszarze podlegać będzie: układ drożny, parcelacja, historyczna zabudowa willowa wraz z budynkami służebnymi, najstarszy drzewostan, historyczna mała architektura.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Młyn nad Wartą przy ulicy Cyryla Ratajskiego

W kartach historii Puszczykowa już w 1757 roku pojawia nazwa Puszczykówka położonego w pobliżu szesnastowiecznego młyna nad Wartą, który zlokalizowany był właśnie przy ulicy Cyryla Ratajskiego.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Prawdopodobnie młyn leżał nad Wartą u wylotu dzisiejszej ulicy Cyryla Ratajskiego: do młyna przynależały grunty leżące wzdłuż dróg do Trzebawia (dzisiejsza Dworcowa), Czarnokurza (dzisiejsza 3 Maja), nad drogą wiodącą od młyna ku wsi Puszczykowo.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Posesja Władysława Tomaszewskiego

W historii tej, być może wkrótce zabytkowej ulicy, pojawia się nazwisko Władysława Tomaszewskiego (1865-1914), który był bankowcem, ekonomistą, działaczem gospodarczym i dyrektorem Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu. Jako jeden z pierwszych zbudował w 1897 r. dom przy dzisiejszej ulicy Cyryla Ratajskiego, stając się tym samym prekursorem budownictwa letniskowego w tym rejonie.

Dom W. Tomaszewskiego, widok od ul. Cyryla Ratajskiego

Dom W. Tomaszewskiego, widok od ul. Cyryla Ratajskiego

Skwer figurka matki boskiej

Skwer figurka matki boskiej

Na swojej posesji Władysław Tomaszewski, wraz z żoną Anielą, ufundował figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, którą poświęcił ksiądz oficjał Edmund Dalbor, późniejszy pierwszy prymas niepodległej Polski. Figura została poświęcona 15 lipca 1910 r. w dniu 500. rocznicy Bitwy pod Grunwaldem, co było aktem patriotyzmu i odwagi wobec trwającej germanizacji obszarów zaboru pruskiego.

Tablica pamiątkowa Puszczykowo

Tablica pamiątkowa na posesji przy ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Jak wygląda procedura wpisu do rejestru?

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami do rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków z urzędu bądź na wniosek właściciela zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego gruntu, na którym znajduje się zabytek nieruchomy.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo Stowarzyszenie za swój cel uznaje między innymi prowadzenie działań na rzecz zachowania unikalnego charakteru Puszczykowa oraz ochronę wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i przyrodniczych miasta Puszczykowo, w tym działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz aktywną ochronę materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym wsparcie i prowadzenie prac konserwatorskich.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wpisu zabytku do rejestru do dnia, w którym decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna, przy zabytku, którego dotyczy postępowanie, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zabrania prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i podejmowania innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia lub zmiany wygląd u zabytku.

ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie Widok na Wartę z ulicy Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie ulica Cyryla Ratajskiego w Puszczykowie

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (9)

 • Jacek
  sobota, 26 paź, 2019, 13:29:20 |

  Ujęcie budynku, kamienicy, układu urbanistycznego, zespołu budowlanego, artefaktów archeologicznych czy parku w gminnej ewidencji daje im podstawową ochronę prawną. Wpisanie do GEZ nakłada obowiązek uzgadniania z urzędem konserwatorskim dla takiego obiektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji czyi decyzji o warunkach zabudowy. Potencjalny inwestor musi także z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków uzgadniać rozbudowę lub rozbiórkę zewidencjonowanego budynku. Z jednej strony jest to pewien prestiż dla tego obszaru, który może przełożyć się na wzrost wartości nieruchomości, z drugiej jednak stwarza pewno problemy obecnym właścicielom. Być może jest to ostatni czas dla nich na remont.

 • Polak Mały
  poniedziałek, 28 paź, 2019, 22:49:43 |

  Kolejne egoistyczne zagranie Puszczykowa – przecież wiadomo, że chodzi głównie o to, żeby ulica Ratajskiego nie stała się przelotówką do Mosiny, Kórnika oraz Poznania. Jeśli most w Rogalinku zostanie wybudowany to część ruchu może przenieść się na tę okolicę i podobnie będzie w przypadku wybudowania obwodnicy wschodniej Mosiny czy tunelu pod torami na ulicy 3 maja. Mieszkańcy Puszczykowa pod pretekstem ochrony wątpliwej jakości zabytków próbują kierować ruch do Mosiny. Jak podejrzewam – wpisanie tej okolicy do rejestru zabytków na stałe zablokuje wszelkie modernizacje mogące rozładować ruch w najbliższej okolicy… A o jakich zabytkach mówimy? Prostej architekturze latami będącej poza zasięgiem konserwatora? O tej starej, zaniedbanej chałupie z fotografii, o której nikt nie pamięta a teraz nagle ma taką wartość historyczną? O tej niby unikatowej przyrodzie? Tam nie ma nic poza kilkoma dębami. Mowa o okolicy, której Puszczykowo latami nie promowało, nie rozwijało a teraz doszukuje się unikatowych wartości. Mówimy o okolicy, w której konserwator zabytków, oraz troskliwi mieszkańcy pozwolili na budowę nowoczesnych domostw, które całkowicie zaburzają ład architektoniczny i historyczną wartość.
  Powiedzmy wprost – ulicę tę zamieszkują bogaci ludzie, którzy kupili swoje posesje za bardzo duże pieniądze – zarówno cena nieruchomości jak i komfort życia tych ludzi znacznie spadną jeśli ruch kołowy w tej okolicy się nasili. Wpisanie do rejestru zabytków to cwany manewr broniący interesów mniejszości, który pośrednio wpłynie negatywnie na życie znacznie większej liczby mieszkańców Mosiny oraz zachodniej strony Puszczykowa…

  • Ha, ha ha
   wtorek, 29 paź, 2019, 13:28:02 |

   No i wreszcie czlowieczku szczerze napisales , o co chodzilo – o puszczenie tranzytu przez nasze miasteczko.O, misiu-pysiu, nie napinaj się tak, bo ci jeszcze żyłka pęknie :) Możesz sobie dziamgac do woli, niczego i tak nie zmienisz. Napisz może skargę do swojego albo mojego „burmiszcza”, ale chyba obaj są za krotcy na interwencję. :D

  • józio
   wtorek, 29 paź, 2019, 18:28:36 |

   Kochany Polaczku-cebulaczku. Napiszę grzecznie – skoro ty , wy, Mosiniacy nie potraficie wybrać rady miasta , która zrealizuje wasze postulaty ( słusznego ) ograniczenia ruchu w Mosinie – to wasz problem . I w dupie mam to, że nie możesz szybko i bezproblemowo dotrzeć samochodem do Poznania – ponieważ ty masz w dupie, że smród samochodów, zanieczyszczenie powietrza , zagrożenie bezpieczeństwa wyeksportujesz do mnie pod dom. Ponieważ nie ma jakiejkolwiek spójnej polityki komunikacyjnej w okolicach Poznania , a okoliczne sioła ( w tym i Mosina) na wyprzódki wydaje pozwolenia na „spokojne osiedla w zielonej okolicy” , czyli w szczerym polu po kartoflisku – to teraz spożywaj owoce decyzji ludzi, których wybrałeś. Smacznego . A my będziemy się bronić przed takimi jak ty.

   • Polak Mały
    wtorek, 29 paź, 2019, 21:11:12 |

    Oj chyba kogoś coś zabolało… Czyżby jeden z tych przestraszonych, zamożnych mieszkańców Ratajskiego, który boi się wyśmiania przez wyśmienite grono znajomych z powodu podjętych, błędnych decyzji o lokacji swojego domu? Nie musisz się martwić w Mosinie przyjmiemy Cię z otwartymi rękami, nawet z tak wielkim ego, którego jesteś posiadaczem. Śmiało możesz tankować w naszym mieście, możesz również robić zakupy, chodzić na targowisko a nawet możesz jeździć swoim ekologicznym samochodem z sową na tylnej klapie… Jeśli będziesz chciał poznać miasto o właściwej wartości historycznej to odwiedź sąsiadów – zapraszamy!

    • józio
     wtorek, 29 paź, 2019, 23:45:31 |

     Zabawny jesteś :-))) Najpierw płaczesz , jacy ci puszczykowianie zacofani i kij w szprychy wehikułu postępu, że przez nich okoliczne wioski podupadną – a gdy ustawiam cie do pionu stwierdzając gdzie mam twoje potrzeby i pragnienia to nagle próbujesz wycofać się płytkimi żarcikami :-))) Jeszcze tylko zabrakło wzmianki o Rzeczypospolitej Mosińskiej :-))) Naprawdę masz aż taki kompleks zamieszkania? Nie trzeba.NIe wstydź się. A jeśli chodzi o twoją wymarzoną czteropasmówkę łączącą szeregowce ze szczerego pola z Poznaniem – to obudź się i zamiast tego wsiądź czasem do pociągu , naprawdę poczujesz różnicę. I nie myl ego , które zazwyczaj jest bezproduktywną projekcją własnych kompleksów z determinacją szarego człowieka, który wie czego chce i będzie tego bronić :-)

     • ixi
      środa, 30 paź, 2019, 11:22:15 |

      Mistrzu, powiem Ci tak, czy będzie przelotówka, czy nie i tak samochody będą tam jeździć. Instalowanie progów, ograniczeń itp powoduje jedynie to, że przez ukochaną przez Ciebie miejscowość samochody będą przejeżdżać wolniej, przez to większa ilość spalin zostanie w Twojej okolicy, a ruch drogowy dodatkowo będzie generować większy hałas i utrudnienia w ruchu pieszym. Tak naprawdę zbudowania obwodnicy/przelotówki zmieni czas przejazdu o minuty, więc jest to na tyle mało, że kierowcom to bez różnicy. Natomiast jeśli Ty nie potrafisz zrozumieć że w sumie to w interesie Twojej miejscowości to już Twój problem a nie kierowców. Jeśli uważasz ze węższe drogi, z większym ruchem, korkami są dla Ciebie dobre, to ok. Niech i tak będzie.

  • józio
   środa, 30 paź, 2019, 8:34:05 |

   Zobacz , pajacu, jak można zmniejszyć śmiertelność w wypadkach – receptą wcale nie są wielopasmowe szosy z kartoflisk do miast https://dziennikzachodni.pl/juz-prawie-rok-bez-wypadku-smiertelnego-w-jaworznie-to-najbezpieczniejsze-miasto/ar/c1-14538447

   • mieszkaniec
    środa, 30 paź, 2019, 11:18:34 |

    napisał mieszkaniec kartofliska :/

Skomentuj