Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | poniedziałek, 4 maj, 2020 | komentarzy 5

Analiza gospodarki odpadami w gminie Mosina

Urząd Miejski w Mosinie opublikował dokument, w którym dowiemy się jak wygląda w naszej gminie gospodarka odpadami. Co ciekawego dowiemy się z przeprowadzonej przez urzędników analizy?

Przedstawiona przez gminę Analiza stanu gospodarki odpadami, obowiązkowa w świetle przepisów (wynikająca z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina. Sporządzona jest w celu przedstawienia zasad funkcjonowania oraz stanu gospodarki odpadami na terenie naszej gminy w roku 2019.

Pełna wersja dokumentu dostępna: tutaj.

Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Mosina

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2019 na terenie Gminy Mosina

Według stanu na dzień 31.12.2019 r. w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych w Urzędzie Miejskim, ujętych zostało 30 771 mieszkańców z czego:

 • 28 882 osób zadeklarowało segregację,
 • 1 889 osób oddawanie odpadów w sposób zmieszany

Od 1 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła odpowiednio:

 • w przypadku odpadów zebranych w sposób selektywny – 13 zł (obecnie stawka wynosi 27 zł),
 • dla odpadów, które nie są zbierane w sposób selektywny – 26 zł (obecnie 54 zł za osobę).

śmieci - odpady segregowane i niesegregowane

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Znowelizowane przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku nakładają na Gminę Mosina osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, w wysokości co najmniej:

1) 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020-2024;
2) 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025-2029;
3) 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030-2034;
4) 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok.

Ponadto gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.

Gminy są też obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (do dnia 16 lipca 2020 r.) – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

ZUK Mosina

Zakład Usług Komunalnych Sp. z.o.o. w Mosinie

Jak czytamy w dokumencie celem spełnienia powyższych wymogów konieczne jest podjęcie następujących działań:

– Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy, aby usprawnić prawidłowe zbieranie odpadów u źródła;

– Przeanalizować potrzeby inwestycyjne dla gminy Mosina, zwłaszcza z zakresu:

 • rozbudowy i modernizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, w celu zapewnienia zagospodarowania całego strumienia odpadów zbieranych od mieszkańców i dostarczanych na PSZOK;
 • budowy stacji przeładunkowej na terenie Gminy Mosina. Zastosowanie stacji przeładunkowej przede wszystkim pozwoliłoby zmniejszyć koszty transportu odpadów do instalacji zagospodarowania odpadów. Możliwość tymczasowego magazynowania większych ilości odpadów niż mieszczących się w jednej śmieciarce umożliwiłoby wprowadzenie jednego większego pojazdu mogącego przewieźć odpady do instalacji lub odbiór odpadów przez samą instalację ze stacji przeładunkowej na terenie Gminy.
 • Budowa gminnej kompostowni dla odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z terenu Gminy Mosina. Pozwoli to na znaczne obniżenie kosztów zagospodarowania tej frakcji odpadów, ponieważ zredukowane zostaną koszty transportu odpadów oraz koszty ich zagospodarowania, które Gmina obecnie ponosi z tytułu umów zawartych z podmiotami prowadzącymi instalacje przetwarzania odpadów biodegradowalnych.
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK w Mosinie

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. PSZOK w Mosinie

Koszty w 2019 roku

W 2019 roku koszty gospodarowania na terenie Gminy Mosina przedstawiały się następująco:

1. Odbiór i transport odpadów z nieruchomości zamieszkałych (wynikające z realizacji umowy zawartej pomiędzy Gminą Mosina a PUK Sp. z o. o. w Mosinie): 2 929 004,55 zł brutto, w tym koszty:

a. utrzymania i prowadzenia PSZOK-u: 94 560,00 zł brutto

b. koszt odbioru i transportu odpadów zmieszanych: 1 843 186,42 zł brutto;

c. koszt odbioru i transportu odpadów segregowanych: 991 258,13 zł brutto.

d. Koszt odbioru przeterminowanych leków z aptek: 143 802,97 zł

2. Koszt zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacji Tonsmeier Selekt Sp. z o. o.: 4 449 419,13 zł brutto

3. Koszt zagospodarowania odpadów w instalacji należącej do Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjne Przemysław Olejnik : 60 056,64 zł brutto (opakowania z papieru i makulatury oraz tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe);

4. Koszt zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji:

a. TP-KOM SP. z o. o.: 298 311,81 zł brutto (odpady ulegające biodegradacji),

b. ZZO Sp. z o. o. w Poznaniu: 37 494,21 zł brutto (odpady kuchenne ulegające biodegradacji)

c. Bemars – Przedsiębiorstwo Recyklingowe Marek Siciński Sp. z o.o.: 66 424,61 zł brutto.

Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów z terenów komunalnych wynikający z umowy zawartej pomiędzy Gminą Mosina a ZUK Sp. z o. o. w Mosinie – dot. opróżniania koszy ulicznych, obsługi takich obiektów jak: OSP-świetlice wiejskie, place zabaw, przystanki autobusowe, dzikie wysypiska.

Dochód gminy w 2019 r. z tytułu: a. sprzedaży odpadów surowcowych: – do Tonsmeier Selekt Sp. z o. o: 15 887,54 zł brutto – do Stena Recycling Sp. z o. o: 13 547,76 zł brutto b. opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości: 4 598 546,66 zł brutto

(Powyższe dane odzwierciedlają wartość kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami odpowiadająca zawartym umowom w okresie od 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku, a nie ich wykonaniu.)

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy

Jedna osoba z terenu Gminy Mosina w roku 2019 wytworzyła średnio 440,859 kg odpadów komunalnych, z czego 292,121 kg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Według danych GUS na jednego mieszkańca Polski przypadało średnio 325 kg odpadów komunalnych w roku 2018. Zatem statystycznie jedna osoba z terenu Gminy Mosina wytwarza o 26,28% więcej odpadów niż statystyczny mieszkaniec Polski.

Procentowy udział poszczególnych grup odpadów odebranych w sposób selektywny (źródło opracowanie własne)

Procentowy udział poszczególnych grup odpadów odebranych w sposób selektywny; źródło: Urząd Miejski w Mosinie

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G w Mosinie działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy w ramach uiszczanej przez nich opłaty mogą bezpłatnie przekazać selektywnie zebrane odpady, które powstają w gospodarstwach domowych.

Procentowy udział poszczególnych grup odpadów zebranych w PSZOK w 2019

Procentowy udział poszczególnych grup odpadów zebranych w PSZOK w 2019 źródło: Urząd Miejski w Mosinie

Podsumowanie

 • Całkowita masa odpadów komunalnych odebranych i zebranych z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych gminy Mosina w roku 2019 wyniosła: 13 565,658 Mg.
 • Komunalne odpady niesegregowane (zmieszane) stanowią największy odsetek (66,26%) odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Mosina w 2019 roku. Łączna ich masa wynosiła 8 988,870 Mg.
 • Statystycznie na jedną osobę zamieszkującą Gminę Mosina w roku 2019 przypadało średnio 440,859 kg odpadów komunalnych, z czego 292,121 kg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
 • W PSZOKU-u najwięcej zebrano odpadów wielkogabarytowych: 182,360 Mg (38,57%).
 • W roku 2019 na terenie Gminy Mosina odebrano i zebrano łącznie 133,020 Mg odpadów budowlanych i poremontowych.

Pełna wersja dokumentu dostępna: tutaj.


Przypomnijmy od 1 kwietnia 2020 r. obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina wynosi 27 zł od osoby miesięcznie za odpady zbierane w sposób selektywny. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, podwyższona stawka wynosi 54 zł za osobę.

A wy jak oceniacie działanie gminnej gospodarki odpadami?

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (5)

 • Krzysztof
  poniedziałek, 4 maj, 2020, 13:30:11 |

  To jest straszne ile kg w ciągu roku „produkuje” jedna osoba. Temat jest do przemyślenia przez każdego z nas.

  • mniejsmieci
   poniedziałek, 4 maj, 2020, 15:51:45 |

   Obecny system motywuje do wzrostu ilości śmieci!
   Tutaj apele nic nie pomogą. Śmieciarze nadal górą.

 • Badylarz
  poniedziałek, 4 maj, 2020, 19:22:41 |

  Biegiem mi gabaryty zbierac

 • Mieszkaniec
  wtorek, 5 maj, 2020, 8:47:01 |

  U mnie smieci zmieszane zajmują pół pojemnika na 2 tygodnie i samochód zabiera pół pojemnika, a można by odebrać cały raz na miesiąc i z tego co widzę większość sąsiadów tak ma
  Smieci segregowane, których mam dużo musze trzymać caly miesiąc nie mając gdzie ich gromadzic….
  Nie mówię juz o bio leżących tak długo….
  I jak tu zachęcać do segregacji…..
  Mam mieć taki domowy punkt przechowywania…..
  To ja mam gdzieś taka segregacja i będę dorzucać do kubła ze zmieszanymi wiecej smieci bo częściej wywoza i ja bede miec na posesji porządek

 • Nowy
  wtorek, 5 maj, 2020, 11:40:40 |

  Dokładnie, częstotliwość wywozów segregowanych w dobie tak wysokich opłat za śmieci jest najłagodniej to ujmując po prostu słabe.

Skomentuj