Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 29 sty, 2020 | komentarzy 17

Deweloper kontra WPN

W otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, na terenie korytarza ekologicznego w okolicy wsi Rybojedzko w gminie Stęszew planowana jest inwestycja budowy osiedla 24 domów jednorodzinnych (docelowo miało ich być 27). Dyrekcja WPN jest przeciwna planowanej inwestycji, gdyż korytarz ten jest niezwykle cennym pod kątem przyrodniczym obszarem, dającym schronienie i możliwość przemieszczania się wielu gatunkom zwierząt. O sytuacji jako pierwsi redakcję poinformowali Czytelnicy.

O wypowiedź i szczegóły tej kontrowersyjnej sprawy zapytaliśmy dyrekcję WPN oraz Urząd Gminy Stęszew.

Zabudowa mieszkaniowa na terenie korytarza ekologicznego

Dyrekcja WPN informuje, iż jest przeciwna planowanej inwestycji na przedmiotowym obszarze. Działka o nr ewid. 102/27 położona jest w korytarzu ekologicznym pozwalającym na utrzymanie łączności ekologicznej, która jest niezbędna dla zapewnienia m. in. spójności obszarów przyrodniczo cennych, zachowania we właściwym stanie ochrony populacji zwierząt, migracji zwierząt i roślin, przestrzeni życiowej gatunków, w tym szczególnie dużych ssaków, przepływu genów i zróżnicowania puli genowej, co wpływa na trwałość populacji zagrożonych gatunków.

Mimo, dwukrotnej, nieudanej próby uzyskania warunków zabudowy przez developera, teraz teren może zostać zabudowany. Do 11 lutego uwagi mogą zgłaszać mieszkańcy.

bonusy od developera - mieszkanie

Stanowisko urzędu gminy Stęszew

Informację o szczegółach planowanej inwestycji czytamy w odpowiedzi na pytania skierowane do Urzędu Gminy Stęszew. Informacji udzieliła nam Pani Karolina Szczepańska, Podinspektor ds. promocji, marketingu i obsługi prasowej:

– W związku z planami inwestora, dotyczącymi budowy osiedla domków jednorodzinnych w miejscowości Rybojedzko i złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, Burmistrz Gminy Stęszew nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z przedłożeniem stosownego raportu. Złożona dokumentacja została przesłana zgodnie z procedurami do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu. W toku postępowania sprawy inwestor dokonał zmian, redukując zakres inwestycji z 27 na 24 budynki jednorodzinne. Instytucje przedstawiły swoje stanowiska, opiniując raport. – poinformowała redakcję Karolina Szczepańska, Podinspektor ds. promocji, marketingu i obsługi prasowej

– Warto wspomnieć, że w roku 2008 dla terenu przedmiotowej działki podjęta była już próba uzyskania warunków zabudowy. Postępowanie zakończono dwukrotnym wydaniem decyzji odmownej. W dalszym etapie postępowania, poinformowano mieszkańców o wszczęciu postępowania w tejże sprawie oraz o możliwości składania uwag i wniosków poprzez tzw. udział społeczny. Ostateczna decyzja zostanie podjęta po dokonaniu analizy wszystkich materiałów zebranych w sprawie. – dodaje Karolina Szczepańska.

OZNAKOWANIE SAMICY STĘSZEWSKIEJ

Most na rzece Samica Stęszewska w miejscowości Stęszew

Co na to Wielkopolski Park Narodowy?

Stanowisko WPN przedstawił Pan Piotr Kozłowski, Gł. specjalista ds udostępniania Parku (treść listu do UG w Stęszewie, przesłana do redakcji za zgodą dyrektora WPN):

W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji dotyczącej prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z drogą wewnętrzną na części działki o nr ewid. 102/27 obręb Rybojedzko (zawiadomienia z dnia 20.09.2018 r. zn.spr.Oś.6220.16.2018 + korespondencja w sprawie), Dyrekcja Wielkopolskiego Parku Narodowego informuje, iż jest przeciwna planowanej inwestycji na przedmiotowym obszarze. Działka o nr ewid. 102/27 położona jest w korytarzu ekologicznym pozwalającym na utrzymanie łączności ekologicznej, która jest niezbędna dla zapewnienia m. in. spójności obszarów przyrodniczo cennych, zachowania we właściwym stanie ochrony populacji zwierząt, migracji zwierząt i roślin, przestrzeni życiowej gatunków, w tym szczególnie dużych ssaków, przepływu genów i zróżnicowania puli genowej, co wpływa na trwałość populacji zagrożonych gatunków. Zwierzęta migrują korzystając z funkcjonujących korytarzy ekologicznych. Znając jednocześnie behawior zwierząt, między innymi fakt, iż mogą i migrują na znaczne odległości, to pozostawienie obszarów wolnych od zabudowy, nabiera na znaczeniu.

Ponieważ przedmiotowy teren, a w nim omawiana działka znajduje się w otulinie Parku zdefiniowanej w art. 5 pkt. 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz.U. 2018 poz. 1614) jako strefa ochronna granicząca z formą ochrony przyrody i wyznaczona indywidualnie dla formy ochrony przyrody w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka, w związku z czym nie mogą być prowadzone na nim działania stanowiące zagrożenie dla wartości, dla których został utworzony Park.

Brak w chwili obecnej zatwierdzonego planu ochrony WPN oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie może dawać uprawnień do dowolnego sposobu zagospodarowania przedmiotowego terenu. Dlatego ustawodawca w art. 53 ust.4 pkt. 7 w związku z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2018 poz. 2096) zobowiązał do uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy z Dyrektorem Parku, który jest interesariuszem chronionej przyrody.

Przedmiotowa inwestycja, polegająca na budowie 27 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, stanowiłoby barierę antropogeniczną. W przypadku planowanej inwestycji, należy brać pod uwagę szerszy kontekst wynikający z sytuacji przestrzennej danego obszaru. Zabudowa tego obszaru w sposób znaczący zakłóciłaby drożność korytarza ekologicznego, uniemożliwiając migrację zwierząt.

W prowadzonych badaniach naukowych dotyczących funkcjonowania korytarzy ekologicznych wykazano, że im szersze jest pasmo nieprzekształconych siedlisk w krajobrazie i im mniej przyrodniczo zdegradowane jest jego otoczenie, tym efektywniej obszar ten pełni funkcje korytarza ekologicznego, będąc jednocześnie ostoją bioróżnorodności danego krajobrazu. Zajmowanie terenów otwartych pod funkcje m. in. mieszkaniowe oraz towarzysząca im infrastruktura pod rozbudowę systemów transportowych oraz liniowej infrastruktury technicznej, wpływa znacząco na różnorodność biologiczną poprzez: ograniczenie powierzchni naturalnej i półnaturalnej przyrody, zmianę warunków siedliskowych, a w efekcie przekształcenie ekosystemów i ustępowanie gatunków wrażliwych, utrudnienie rozprzestrzeniania się gatunków w wyniku tworzenia barier ekologicznych.

Na przedmiotowym terenie nie mogą być rozważane żadne rozwiązania alternatywne. Jest to obszar, który powinien w całości pozostać wyłączony spod zabudowy i utrzymany jako korytarz ekologiczny.

W związku z powyższym, Dyrektor Parku jest przeciwny zabudowie przywołanego powyżej obszaru.” Zbigniew Sołtysiński, Dyrektor WPN

Obszar ochrony ścisłej Grabina

Obszar ochrony ścisłej Grabina fot. Małgorzata Bręczewska WPN

Sprawa obecnie jest procedowana w UG. Jeżeli Urząd wyda negatywną opinię to może się sprawa zakończyć na tym etapie, a jeżeli przygotują projekt decyzji i nam przyślą do uzgodnienia, to zapewne dyrektor podtrzyma stanowisko negatywne i wyda postanowienie odmowne (mamy na to od otrzymania projektu 14 dni). Inwestor może wówczas złożyć zażalenie do ministra środowiska (Klimatu?) Minister zazwyczaj mając mało argumentów daje do ponownego rozpatrzenia dyrektorowi Parku. Wówczas Park ma 2 m-ce na postępowanie administracyjne. Wówczas jest czas na czynności, które pozwalają na szczegółowe zebranie argumentów, opinii, przyrodniczych również ekspertów z zewnątrz, itp. Po kolejnym wydaniu postanowienia odmownego inwestor może kolejny raz zażalić do ministra, a ten mając wystarczającą ilość argumentów, podtrzymać postanowienie negatywne dyrektora. Wówczas inwestor może zaskarżyć ministra. Tak mniej więcej wygląda postępowanie w sytuacji, kiedy WPN nie wyraża zgody na daną inwestycję. – poinformował Piotr Kozłowski, Gł. specjalista ds udostępniania Parku.

O dalszych losach planowanej zabudowy na terenie korytarza ekologicznego będziemy informowali Państwa na naszych łamach.

Jezioro Góreckie WPN

Jezioro Góreckie WPN

Wilk Wielkopolski Park Narodowy 2018

Jeden z wilków zaobserwowany w Wielkopolskim Parku Narodowym (2018 r.)

Wilki Wielkopolskim Parku Narodowym 2018

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (17)

 • Mieszkanka Mosiny
  środa, 29 sty, 2020, 15:36:01 |

  Zabudowa korytarzy ekologicznych ma miejsce także w gminie Mosina

  • alan
   sobota, 1 lut, 2020, 0:57:42 |

   A gdzie dokładnie ma miejsce?

   • Lucek
    wtorek, 4 lut, 2020, 0:17:26 |

    Ja też nie kojarze, może chodzi o teren żwirowni, tam też były jakieś akcje.

 • Realista
  środa, 29 sty, 2020, 16:08:06 |

  Wszystko teraz w rękach mieszkańców, jeśli nie prześpią sprawy, urząd prawdopodobnie nie wyda decyzji o zabudowie, jeśli sprawa ucichnie na pewno to zrobi, w końcu czego się nie robi dla pieniędzy.

  • iksiński
   środa, 29 sty, 2020, 17:21:52 |

   A ile jest sytuacji, gdzie takie decyzje wydawane są po cichu. Tak jak żwirownia w Krosinku, WPN protestował i nic to nie zmieniło. p.s może od razu niech wybudują kopalnie węgla, przeprowadzę eksmisje i będzie po problemie.

   • York
    środa, 29 sty, 2020, 17:48:57 |

    A radny, w dodatku przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska śmieje się z uwag i ma gdzieś środowisko, a chronić to potrafi ale nie akurat środowisko.
    A co to jest środowisko? Ciekawa byłaby jego odpowiedź.

 • orient
  środa, 29 sty, 2020, 16:10:29 |

  Przykład działania prawa w Polsce, jest teren, bardzo ważny przyrodniczo, a WPN nie ma żadnych argumentów prawnych. Może tylko mówić, z nadzieją, że zostanie wysłuchany.

 • Nata
  środa, 29 sty, 2020, 16:18:18 |

  Tą developerska maszyne trzeba w końcu zatrzymać. Przykładem jest zakorkowana, zaśmiecona i zadymiona Mosina. A mieszkaniówka rośnie dalej. Kiedy władze przejrzą na oczy!

  • Postronny
   środa, 29 sty, 2020, 17:30:13 |

   To, że Mosina rośnie jest akurat dobre. Szkoda jedynie iż jej włodarze nie panują nad tym wzrostem. Nie ma nic złego w deweloperskiej mieszkaniówce, ale powinna ona być ściśle trzymana za „buzię” przez rządzących Mosiną mających jakiś pomysł, plan na rozrost miasta/zagospodarowanie przestrzeni, pozyskanie środków, poczynienie inwestycji – w tym drogowych. A wszyscy wiemy, że niestety z tym właśnie bywa różnie :)

 • Gość
  środa, 29 sty, 2020, 21:01:03 |

  Mieszkanka Mosiny. Mosina to miasto deweloperów. Buduja gdzie chcą i co chcą

 • Pożegowo
  środa, 29 sty, 2020, 21:18:15 |

  A w Mosinie to powód do radości. Nowa ulica wytyczona i nazwana. Budowa ruszy zaraz, prawie w samym WPNie.
  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1498090123648646&id=353342191456784

  • Info
   środa, 29 sty, 2020, 22:47:32 |

   Tam już ludzie mieszkają i jest kilka domów (ulica od dawna wytyczona). Teren jest objęty Miejscowym Panem Zagospodarowania.

   • felek
    czwartek, 30 sty, 2020, 10:47:56 |

    Dlatego nie ma sie co dziwic ze park robi co moze aeby zatrzymac ta wszechobecna zabudowe. Tylko co oni moga??? Kasa Misiu, kasa.

 • Prawo
  środa, 29 sty, 2020, 22:57:46 |

  Jestem z Stęszewa i jestem za dyrekcją parku .
  Wkoncu po to jest Park Narodowy by chronić cenną przyrodę i chronić od developerów!!! Ten konflikt wogole nie powinien istnieć!

 • mieszkaniec
  czwartek, 30 sty, 2020, 14:46:02 |

  Park broni się jak może, problemem jest tylko, że sam niewiele może, oprócz nagłośnienia tematu.

 • Krzysztof
  piątek, 31 sty, 2020, 16:50:09 |

  Miejmy nadzieję, że jednak rozsądek zwycięży i deweloper dostanie negatywna odpowiedź.

 • Jasiek
  poniedziałek, 30 mar, 2020, 19:00:05 |

  z artykułu i wskazanej działce 102/27 której można prześledzić na Geopotal.gov.pl wynika że to łąki przylegające do parku z wyjątkowymi walorami przyrodniczymi, ostoją wielu ptaków i płazów. Rzeczywiście jest to odcinek wędrówki zwierząt.

  Jest wiele innych terenów w okolicy aby budować bez wypruwania coraz mniejszego parku.

Skomentuj