Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Materiały partnera | wtorek, 16 mar, 2021 |

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy?

Zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pracownikowi za wypadek w pracy należy się odszkodowanie. Wypadkiem określa się zdarzenie, które jest nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną i może powodować uraz lub śmierć. Jakie warunki wypadek musi spełniać, aby odszkodowanie było przyznane? Jak się o nie ubiegać? Podpowiadamy w artykule.

Wypadek w pracy a polskie regulacje prawne

Dokumentem, który stanowi o wypadku podczas pracy, jest między innymi Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W artykule 3. przeczytamy, że:

„Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

1) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności, lub poleceń przełożonych;

2) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

3) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy”.

Co więcej, artykuł 234, paragraf 1. Kodeksu pracy postanawia, iż „w razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalenie w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyn wypadku oraz zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom”.

Umiejętne posługiwanie się regulacjami prawnymi nie zawsze jest łatwe — w przypadku wątpliwości warto zasięgnąć pomocy od profesjonalnej kancelarii adwokackiej, w której obszarze praktyk są właśnie odszkodowania i zadośćuczynienia — https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/zadoscuczynienia-odszkodowania/.

wypadek w pracy, odszkodowanie - ratownik medyczny i ambulans

Odszkodowanie za wypadek w pracy — co warto wiedzieć?

Wypadki w pracy dzielimy na śmiertelne, ciężkie i lekkie. Jeśli w wyniku tego samego zdarzenia wypadkowi uległy co najmniej 2 osoby, mówić możemy o wypadku zbiorowym. Ubiegać się o odszkodowanie można w przypadku wystąpienia stałego uszczerbku na zdrowiu (bez możliwości poprawy sytuacji zdrowotnej) lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (powoduje on zmniejszenie sprawności organizmu na czas, który przekracza 6 miesięcy). Kwalifikację tą przeprowadza lekarz lub specjalna komisja lekarska po zakończeniu leczenia i rehabilitacji, odszkodowanie zaś przyznaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wynosi ono z reguły 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Warto również wiedzieć, iż od odmownej decyzji przyznania odszkodowania mamy prawo się przez miesiąc odwołać.

Jakie działania należy po wypadku podjąć?

Proces ubiegania się o odszkodowanie zacząć powinniśmy od niezwłocznego zgłoszenia incydentu pracodawcy — roszczenia przedawniają się po 3 latach od jego wystąpienia. Następnie przygotowywany jest specjalny protokół, który na celu ma stwierdzenie przyczyn, okoliczności i skutków zajścia. Wypełnia go najczęściej pracodawca — na czynność tą przeznaczone są 2 tygodnie. Dowiedzieć się więcej o obowiązujących aktualnie procedurach związanych z ubieganiem się o odszkodowania można tutaj: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/zadoscuczynienia-odszkodowania/odszkodowanie-za-wypadek-w-pracy/.

odszkodowanie za wypadek w pracy - pacjent z welfronem

Kolejnym krokiem jest przygotowanie swoich roszczeń. W zależności od przebiegu i skali wypadku mogą być to zadośćuczynienie za poniesione straty lub zwrot kosztów za leczenie i rehabilitację. Przygotowany wniosek zgłaszamy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub pracodawcy, który jest płatnikiem składek, Podstawą we wniosku powinna być dokumentacja, z której wynika, że dane zdarzenie faktycznie było wypadkiem przy pracy. W ciągu 10 lat od powstania uszczerbku można dochodzić jedynie odszkodowań w procesie cywilnym.

Napisano przez Materiały partnera opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Skomentuj