Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | sobota, 15 sty, 2022 | komentarzy 9

Co wolno wiedzieć obywatelowi? Więcej niż władza chciałaby powiedzieć

Władze publiczne są zobligowane przez ustawodawcę do przesłania informacji publicznej obywatelowi w ciągu 14 dni lub 2 miesięcy. Mosiński samorząd jednak od tego obowiązku się uchylił. Niedawno zapadł w tej sprawie wyrok.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,  informacja, która nie została udostępniona przez władze samorządowe w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, organ, do którego wnioskowaliśmy o udostępnienie informacji, powinien powiadomić nas o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Prawo do złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej ma każdy obywatel. W lutym 2021 roku mieszkaniec Krosna zapytał Urząd Miejski o funkcjonowanie świetlicy w tej miejscowości. Pytania dotyczyły m.in. wpływów z najmu sali ze wskazaniem konkretnych dat od 2015 do 2020 roku oraz sposobu regulowania należności za użytkowanie nieruchomości.

– Pytanie postanowiłem złożyć z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego że wpływy ze świetlicy zaczęły rosnąć gwałtownie w trzecim i czwartym kwartale 2018 roku po zmianie na stanowisku inkasenta na targowisku, gdzie rolę inkasenta przed czerwcem 2018 roku pełniła ta sama osoba co sołtysa wsi Krosno, czyli radny Ryszard Rybicki – tłumaczy pan Jarosław. – Po drugie,  dochodziły do mnie słuchy, że sołtys Krosna pobiera opłaty w formie gotówkowej, a według uchwały rady miejskiej §8. pkt 7. opłaty należy uiścić przed planowanym wynajmem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Mosinie – dodaje mieszkaniec Krosna.

Odpowiedź jaką otrzymał pan Jarosław, nie była dla niego satysfakcjonująca – zdaniem urzędu w Mosinie, ewidencja księgowa gminy z lat 2015 i 2016 nie zawiera informacji dotyczących wysokości wpływów finansowych za najem świetlicy. W odpowiedzi na pytania mieszkańca można także przeczytać, że niemożliwym jest wygenerowanie wydruków potwierdzających wpłaty wynajmujących świetlicę ze względu na zmianę systemu bankowego w Gospodarczym Banku Spółdzielczym, który świadczy usługę obrachunków gminy. Urząd Miejski ustosunkowując się do pytania o formę wpływów środków, nie określił ile wpłat i w jakiej wysokości zostało uregulowanych przelewem, a ile zostało przekazanych sołtysowi wsi, który wówczas wpłacał je na konto bankowe.

Jak wskazują wyjaśnienia złożone w 2018 roku przez ówczesnego burmistrza Jerzego Rysia do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, wysokość czynszu została ustalona dopiero w 2017 roku, kiedy wzrosło zainteresowanie wynajmem tego obiektu. RIO w 2018 roku przeprowadziła kontrolę, która zakończyła się wystąpieniem pokontrolnym, odnoszącym się też do zwierania umów najmu świetlicy w Krośnie w 2017 roku. Wówczas stwierdzono kilka nieprawidłowości m.in. dwie umowy, w których błędnie wskazano wynajmującego, dwie umowy zawarto na niezgodnych ze wzorem drukach, pojawiał się brak wskazania celu wynajmu, co nie pozwalało określić wysokości czynszu, a także brak naliczania odsetek za nieterminowe wpłaty oraz pobieranie opłat za wynajem świetlicy przez sołtysa, który następnie dokonywał wpłaty zbiorczej na konto gminy, co jest niezgodne z postanowieniami Zarządzeniem Burmistrza z dnia 28.03.2012 w sprawie świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Mosina.  Z regulaminu opłaty za wynajem wynika, że opłaty za użytkowanie należy uiszczać przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia, a dowód zapłaty okazać osobie zarządzającej świetlicą.

W marcu 2018 roku do burmistrza Jerzego Rysia, przewodniczącej Rady Miejskiej i radnych wpłynął anonim. Wzywał on do złożenia wyjaśnień dotyczącej świetlicy w Krośnie. Osoba podpisana jako Zatroskany Obywatel Gminy Mosina napisała:

„Niniejszym pismem wzywam:

1/ Przewodniczącą Rady Miejskiej w Mosinie do zwołania kolejnej sesji Rady Miejskiej w Mosinie do końca kwietnia 2018 r. celem wyjaśnienia zasad gospodarowania mieniem gminnym stanowiącym świetlicę wiejską we wsi Krosno,

2/Burmistrza Gminy Mosina do złożenia wyjaśnienia w sprawie wielkości wszystkich kosztów, jakie Gmina Mosina poniosła od początku aktualnej kadencji Rady z tytułu użytkowania świetlicy wiejskiej we wsi Krosno oraz wielkości uzyskanych przychodów z tego tytułu, z rozbiciem na poszczególne lata i miesiące,

3/Radnych Rady Miejskiej w Mosinie do przegłosowania sprawy, przekazania sprawy zbadania ewentualnych nieprawidłowości w tej sprawie organom ścigania do końca kwietnia 2018 r.”

W uzasadnieniu wezwania napisano, że nie chcąc nikogo fałszywie oskarżać, osoba prosi o przedstawienie konkretnych wydatków, ponieważ docierają do niego głosy innych, zwykłych mieszkańców Mosiny o pewnych nieprawidłowościach.

Czy mieszkaniec Krosna otrzymał zadowalającą go odpowiedź dotyczącą świetlicy?

Pan Jarosław, żeby uzyskać pełną odpowiedź w tej sprawie, złożył do gminy kolejne zapytanie. Mieszkaniec poprosił o przesłanie skanów wszystkich umów zawartych w związku z najmem świetlicy wiejskiej w Krośnie w latach 2017, 2018, 2019 oraz 2020. Dodatkowo wnioskował o przypisanie do danej umowy najmu potwierdzenia wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Mosinie. W marcu 2021 roku Urząd Miejski wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych – podpisów kwalifikowanych niezbędnych do przesłania informacji przetworzonej.

W maju 2021 roku pan Jarosław złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wnosił o stwierdzenie, że mosiński magistrat pozostaje w bezczynności, co zobowiązuje go do rozpatrzenia wniosku z dnia 04.02.2021 r., czyli podania informacji o wpływach dotyczących świetlicy w Krośnie w latach 2015-2020.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 24 września 2021 roku zobowiązał burmistrza Przemysława Mielocha do rozpatrzenia wniosku pana Jarosława z 4 lutego 2021 roku oraz stwierdził, że burmistrz dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku mieszkańca.

Burmistrz odnosząc się do wyroku WSA, odmówił mieszkańcowi udostępnienia informacji publicznej. Uzasadnił swoją decyzję stwierdzeniem, że „żądany zakres dokumentów nie stanowi w żaden sposób wyodrębnionego zespołu ze zbiorów dokumentów Urzędu Miejskiego w Mosinie”. Z decyzji wynika, że Organ nie prowadzi żadnych zestawień czy rejestru najmów, dat wynajmowania świetlicy, miejsc zamieszkania najemców oraz sposobu uiszczania należności – te informacje znajdują się w ogólnym zbiorze dokumentów. Przygotowanie ich byłoby informacją przetworzoną, której przygotowanie zajęłoby wiele miesięcy pracy jednego pracownika, a wnioskodawca powinien wskazać wówczas szczególną istotę dla interesu publicznego.

Kolejnym krokiem pana Jarosława, który chce uzyskać informacje dotyczące świetlicy w Krośnie była prośba o dane dotyczące wpływów do Urzędu Miejskiego w Mosinie z wynajmu świetlicy we wsi Krosno od stycznia do końca września 2021 r. z wyszczególnieniem na miesiące oraz dni, kiedy były organizowane np. wesela, komunie, imprezy integracyjne, zebrania wspólnot mieszkaniowych. Zapytanie złożył w październiku 2021 roku. Odmówiono mu kolejny raz odpowiedzi, uzasadniając tę decyzję koniecznością złożenia wniosku o informację przetworzoną, gdyż informacje znajdują się w zbiorze dokumentów finansowych gminy.

W grudniu 2021 roku mieszkaniec Krosna złożył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu od powyższej decyzji burmistrza Mosiny. Sprawa cały czas jest w toku i zależy od rozstrzygnięcia SKO.

Urząd Miejski w Mosinie - widok z drona

Urząd Miejski w Mosinie – widok z lotu ptaka fot. Jacek Niedzielski Fotodron

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (9)

 • karp
  sobota, 15 sty, 2022, 18:19:16 |

  Sprawą oczywistą dla homo-sapiens jest, że wpływy ze świetlicy wzrosły kiedy rypła się sprawa jumy na targowisku. Burmistrz Mieloch uznał jednak, że ten który cokolwiek do gminy przynosił robił dobrze.
  Widocznie docenił zasługi sołtysa/radnego, który chronił budżet Mosiny przed zbyt gwałtownym zalewem środków ze świetlicy i z targowiska.
  Super-sołtys miał jako jedyny glejt na przynoszenie pieniędzy w kieszeni do gminy i wszyscy się cieszyli jak „głupi z bateryjki”, że cokolwiek przyniósł. Ja myślę, że burmistrza mogło oburzyć to, że ktoś śmiał zadawać pytania na drażliwe tematy.Stąd ta ściema z informacją przetworzoną, bo gdyby pytania nie były związane z
  dworzaninem, to byłaby to informacja prosta, jak budowa cepa.Pan burmistrz może być też wkurzony, że drugi raz nie może kazać zwolnić pana Jarosława. Tutaj kłania się kwestia ochrony sygnalistów, która od 17 grudnia 2021,mimo braku ustawy powinna być zagwarantowana w każdej gminie.
  Niektórym burmistrzom do tego nieśpieszno, jak i do udzielenia informacji.Taka karma.

 • orient
  sobota, 15 sty, 2022, 18:54:09 |

  Tak się właśnie rodzi demokratura.

 • Mil
  sobota, 15 sty, 2022, 19:10:19 |

  To jest wierzchołek góry lodowej która została ujawniona… Pamiętam sytuację w której osoba skazana przez sąd na godziny społeczne została oddelegowana do Ricardo żeby odmalowała mu świetlice w ramach godzin społecznych za mian tego miała zostać podpisana lista godzin jakie zostały nałożone w ramach kary za wykroczenie popełnione i tak się stało świetlica została wymalowana a godziny były podpisywane przez Ricardo przez cały okres który osoba miala u niego odbywać godziny społeczne… Następną sprawa jest to w jaki była organizowona obsługa kuchni tak się składa że synuś jeden Ricardo jest kucharzem i tylko on mógł przygotować Catering i w dodatku wszytko co zostawało po imprezie było przywłaszczane przez Ricardo i rodzinke… Taki z niego wzorowy obywatel że sąsiada sprzedał że ten pompuje szambo do miejskiej studzienki a sam wykonywał ten proces s***.. jakich wielu w tym skorumpowanym urzędzie

 • karp
  sobota, 15 sty, 2022, 20:06:26 |

  Ja też słyszałem, że wynajem jednej świetlicy w gminie Mosina był kierowany do odbiorcy końcowego jako pakiet :świetlica +wyżerka.Przelewy nie były tolerowane.Przekręty natomiast są tolerowane do tej pory.Ja nie znam przyczyn tej patologicznej tolerancji. Przychodzi mi na myśl, że to czego nie zjedli weselnicy i rodzina sołtysa trafiało lekko nadpsute do burmistrzów i oni kończyli dzieło.

 • Płotka
  sobota, 15 sty, 2022, 20:19:06 |

  Tak jak to jest w niektórych gminach, świetlice wiejskie powinny być administrowane przez Mosiński Ośrodek Kultury. Sołtys niech się zajmie porządkiem we wsi.

 • Schabowy
  sobota, 15 sty, 2022, 22:36:39 |

  O jejku o jejku ale afera! Ktoś zjadł za kogoś kotleta!

 • Gość
  sobota, 15 sty, 2022, 22:49:06 |

  Za twoje do tego ;)

 • Gość
  niedziela, 16 sty, 2022, 14:27:04 |

  Świetlicy w Żabinku też należy się przyjrzeć, tu też klika ma monopol

 • Gość
  niedziela, 16 sty, 2022, 18:16:08 |

  Wprowadzić należy społeczny nadzór nad świetlicami!

Skomentuj