Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 26 paź, 2022 | 1 Komentarz

Odyseja o drodze Mosina – Żabinko nie ma końca

Zmiana obrębów ewidencyjnych gruntów w okolicach Sowińca powraca. Teraz nieważność decyzji z 2020 roku stwierdził minister Środowiska i Klimatu. Co będzie dalej z planami rozbudowy drogi Mosina – Żabinko i wraz ze ścieżką rowerową i kanalizacją? Czy ujęcie wody Mosina – Krajkowo jest zagrożone?

Co minister Środowiska i Klimatu sądzi o zmianie obszarów ewidencji w Mosinie?

Teraz sprawie przyjrzał się minister Środowiska i Klimatu, który unieważnił opinię ministerstwa z 2020 roku.

– „W związku z powyższym na dzień dzisiejszy przedmiotowe grunty leśne nie posiadają stosownej zgody na zmianę przeznaczenia” – można przeczytać w odpowiedzi wysłanej na pytanie zadane przez naszą redakcję.

Oznacza to, że niemożliwe na tym terenie jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który zakładałby przeznaczenie tego terenu na drogi publiczne klasy głównej, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz infrastrukturę techniczną, czyli kanalizację.

O zmianie przeznaczenia leśnych gruntów na cele nieleśne pisaliśmy już w 2020 roku. Wówczas rozpatrywane było przeniesienie tych samych terenów, głównie leśnych, ujętych w tegorocznym projekcie. Rada Miejska pozytywnie zaopiniowała zmiany, jednak wobec Rozporządzenia Regionalnego Dyrektora Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 roku, nie można zmieniać przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych położonych w obrębach ewidencyjnych Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowiniec i Sowinki na cele nierolnicze i nieleśne. Oznacza to, że rozporządzenie zakazuje odlesiania i odrolniania tych gruntów.

Po sesji Rady Miejskiej we wrześniu 2021 roku do zmian obszarów ewidencyjnych Sowiniec-Żabinko we Vlogu samorządowym nr 67 odniósł się burmistrz Przemysław Mieloch. – Jesteśmy teraz w czymś w rodzaju impasu. Starostwo powiatowe widząc postawę organu RDOŚ, projektuje teraz ścieżkę rowerową, tylko tam, gdzie może, czyli będzie kawałek od strony Żabinka i kawałek od strony Mosiny i będzie to fatalna inwestycja. Mamy blokadę, wczoraj [tj. 14 września 2021 roku – red.] drugi raz próbowałem podejść do tego w taki sposób, aby zmienić granice obrębu Sowiniec, żeby inaczej przeprowadzić granicę w lesie, tak, żeby wyłączyć ten obszar, który miał iść w wzdłuż drogi powiatowej. Wyłączyć obszar lasu z tego obrębu, żeby temat odlesienia tego gruntu w ogóle nie powstał. Aquanet zarzuca mi, że próbuję obejść – to nie jest obejście, to jest zmiana granic, natomiast realnie rzecz biorąc, to by przecięło ten impas […] – twierdzi burmistrz.

W kwietniu 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach odmawiająca realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Mosina Żabinko – granica powiatu. Brak zgody był związany z koniecznością odlesienia w strefie ochronnej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Należy przypomnieć, że w 2017 roku wydany został prawomocny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga Gminy dotyczyła Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, zarzucając naruszenie przy jego wydaniu kilkunastu przepisów m.in. prawa wodnego, kodeksu postępowania administracyjnego i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. NSA oddalił tę skargę w całości. Należy zaznaczyć, że Rozporządzenie Dyrektora RZGW z 2012 roku, jako akt prawa miejscowego „jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa i winien być stosowany przez wszystkie organy administracji publicznej, na każdym etapie procesu inwestycyjnego” – czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA.

W maju 2021 roku dziennikarz Gazety Mosińsko – Puszczykowskiej zwrócił się z zapytaniem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o udzielenie opinii dotyczącej zmiany przeznaczenia na cele nieleśne około 2 ha gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych na części działki o numerze ewidencyjnym 103 w obrębie Sowiniec. Wówczas opinia udzielona na zadane pytania nie podejmowała analizy wniosku jako zmiany przeznaczenia gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa na cele nieleśne pod kątem jego zgodności z Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia  2012 roku. Przygotowane dokumenty planistyczne powinny uwzględniać uwarunkowania wynikające z przepisów prawa. Złożone dokumenty przez burmistrza Mosiny wskazywały na zgodność ich z wymogiem prawnym. Również zmiana przeznaczenia gruntów leśnych została pozytywnie rozpatrzona. Nasz dziennikarz wskazał wiele sprzeczności m.in. zakaz zmiany przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nieleśne a jednocześnie dopuszczenie lokalizowanych na tym terenie szeregu przedsięwzięć, które mogłyby być lokalizowane na mocy decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Droga Mosina - Żabinko

Droga Mosina – Żabinko

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

  • mieszkaniec
    czwartek, 27 paź, 2022, 11:39:57 |

    Czy pzypadkiem tej inwestycji radni nie klasyfikowali jako niewykonaną z winy Burmistrza? Tak się teraz zastanawiam, ile to człowiek nie wie (akurat o tym to wiedziałem wcześniej jaki był powód przerwania prac), i ile jest manipulacji z obydwu stron.
    Tak naprawdę, patrząc na to, aż odechciewa się iść i uczestniczyć w tej „zabawie” poprzez udział w referendum.

Skomentuj