Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 28 lut, 2024 | komentarze 32

Dziś 100. sesja Rady Miejskiej w Mosinie (aktualizacja)

Dziś (28 lutego) o godzinie 16 w MOK kolejna, setna sesja Rady Miejskiej bieżącej kadencji. Wśród poruszanych tematów między innymi uchwała o przyjęciu planu miejscowego „Dolina Kopla”, obejmujący część wsi Babki, Czapury i Daszewice oraz „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku„.

Link do porządku obrad wraz z załącznikami: https://mosina.esesja.pl/posiedzenie/0c26282a-4256-4

Link do transmisji na żywo: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/223/rada-miejska-w-mosinie.htm

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Porządek obrad.
4. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami (uchwała).
5. Wyrażenie zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w miejscowości Mosina (uchwała).
6. Wyrażenie zgody na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w miejscowości Rogalin (uchwała).
7. Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej (uchwała).
8. Wyrażenie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach (uchwała).
9. Wyrażenie zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina (uchwała).
10. Sprawozdanie za 2023 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Mosina.
11. Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Mosina na 2024 rok (uchwała).
12. Przyjęcie i realizacja „Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku” (uchwała).
13. Przyznanie dotacji Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Poznańskiej na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała).
14. Przyznanie dotacji Parafii przy kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała).
15. Przyznanie dotacji Parafii przy kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (uchwała).
16. Określenie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina (uchwała).
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmujący część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice (uchwała).
18. Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023 (uchwała).
19. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2024 (uchwała).
20. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 (uchwała).
21. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 22 stycznia do 23 lutego 2024 r.
22. Powołanie Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu (uchwała).
23. Rozpatrzenie pisma z dnia 20 grudnia 2023 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza (uchwała).
24. Interpelacje i zapytania radnych.
25. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.
26. Wolne wnioski i informacje.
27. Zakończenie sesji.

Aktualizacja 29.02.2024 (źródło UM):

C sesja Rady – podjęte uchwały

W środę 28 lutego 2024 r. Rada Miejska w Mosinie obradowała na swojej C sesji, na której podjęła 18 uchwał. Podjęte uchwały dotyczyły:

 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres nie dłuższy niż 3 lata z dotychczasowymi najemcami – umowy najmu, na których zawarcie Rada wyraziła zgodę, są kolejnymi dotyczącymi tych samych nieruchomości i tych samych najemców, którzy wyrazili chęć dalszego najmu.
 • wyrażenia zgód na nieodpłatne oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie – dwie uchwały dotyczą nieruchomości, obejmujących działki, na których zlokalizowane są budynki, boiska sportowe, place zabaw oraz inne elementy wyposażenia i małej architektury Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie i Szkoły Podstawowej im. Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie. Uchwały regulują stan prawny zgodnie ze stanem faktycznym.
 • wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina, położonej w Czapurach, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na ustanowieniu służebności gruntowej – właściciel działki wystąpił do Gminy z wnioskiem o regulację stanu prawnego budynku znajdującego się w części na działce gminnej, która umożliwi oddanie budynku do użytkowania. W celu uregulowania granic pomiędzy działkami, Gmina ustanowi odpłatną służebność gruntową na rzecz nieruchomości tego właściciela, ograniczając zakres jej wykonywania do części działki gminnej zajętej przez budynek wraz z pasem gruntu od granicy budynku niezbędnym do korzystania z niego. Nastąpi prawna regulacja przekroczonej granicy.
 • wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w Daszewicach – działka położona przy ul. Żwirowej w Daszewicach została przeznaczona do nabycia ze względu na planowaną inwestycję gminną „Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopel”. Nabycie tej działki pozwoli ujednolicić stan własnościowy projektowanych w planach miejscowych dróg publicznych.
 • wyrażenia zgody na odpłatne zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina – uchwała dotyczy 3 działek położonych w Mosinie, będących własnością Gminy, przeznaczonych: pod teren zabudowy usługowej, pod teren zabudowy mieszkaniowej oraz pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Wpływ ze sprzedaży nieruchomości stanowić będzie dochód Gminy umożliwiający realizację jej zadań.
 • udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego, z której korzystają mieszkańcy Gminy Mosina na 2024 rok – do oddziałów sportowych, artystycznych i integracyjnych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Poznań w roku 2024 uczęszcza 28 uczniów – mieszkańców Gminy Mosina. Ponieważ środki z budżetu państwa nie pokrywają kosztów realizacji zadań oświatowych w całości, a na terenie gminy nie funkcjonują szkoły z takimi oddziałami, Rada Miejska postanowiła wesprzeć ofertę edukacyjną Poznania w tym zakresie, z której korzystają nasi mieszkańcy.
 • przyznania dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków, w ramach otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina wnioskowała o dotacje dla takich zabytków położonych na jej terenie. W związku z przyznaniem dotacji, Rada Miejska podjęły 3 chwały przekazujące kwoty przyznanych zarządcom zabytków: Kurii Metropolitarnej Archidiecezji Poznańskiej – 1 700 000,00 zł na wnioskowane zadanie usunięcia postępującego zawilgocenia i degradacji budynku mauzoleum rodowego Raczyńskich z kryptą, Parafii przy kościele pw. św. Michała Archanioła i Matki Bożej w Rogalinku – 225 400, zł na wnioskowane zadanie renowacji bocznego ołtarza z XVIII w. w zabytkowym kościele w Rogalinku, Parafii przy kościele pw. św. Mikołaja w Mosinie  – 235 200,00 zł na remont pokrycia dachowego budynku probostwa w Mosinie i wykonanie prac związanych z ochroną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
 • określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Mosina – konieczność podjęcia uchwały wynika z potrzeby zapewnienia przez samorząd właściwej i skutecznej ochrony konserwatorskiej zabytków będących świadectwem historii ziemi mosińskiej.
 • miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego pn. „Dolina Kopla”, obejmujący część wsi Babki, Czapury oraz Daszewice – głównym celem uchwalonego planu jest ochrona terenów zielonych w Dolinie Kopla poprzez zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Zagrożeniem dla tego terenu jest rozwijająca się w najbliższym sąsiedztwie terenów zielonych zabudowa mieszkaniowa.
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XCVII/827/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
 • zmiany uchwały budżetowej na rok 2024 – najistotniejsze zmiany dotyczyły: zwiększenia wydatków bieżących z przeznaczeniem na pokrycie 50 % wydatków realizacji zadania remontowego pn.: „Remont chodników w ul. Mostowej w Mosinie”, jako wkładu własnego gminy, w związku z uwzględnieniem go w budżecie Powiatu Poznańskiego na rok 2024, zwiększenia wydatków majątkowych na realizację zadań w ramach współpracy z Powiatem Poznańskim – dotacji celowych na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 2463P, 2465P i 2466P – ul. Mostowa i Śremska, ul. Leszczyńska, ul. Wawrzyniaka w Mosinie w zakresie przedłużenia prawoskrętu  w ul. Wawrzyniaka oraz na dokumentację projektową przebudowy drogi powiatowej nr 2463P – ul. Śremskiej na odcinku od tunelu do granic miasta Mosina z uwzględnieniem połączenia z projektowaną ścieżką rowerową z Mosiny do Żabinka, przy czym dodatkowo zadania zostały zapisane jako nowe przedsięwzięcie w WPF na lata 2024 -2032;  zwiększenia o 330 000,00 zł wydatków na realizację zadania pn.: „Skatepark” w celu dostosowania wartości planu do kwoty wydatków na jego realizację w roku 2024 ustalonej w oparciu o przeprowadzone postepowanie przetargowe.
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2024-2034 – w ślad za zmianami w budżecie, analogiczne zmiany wprowadzono w WPF.
 • powołania Zespołu dla przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz do Sądu Rejonowego Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu – w skład 3-osobowego zespołu, który przedstawi Radzie opinię o kandydatach, weszli radni Jolanta Szymczak, Zbigniew Grygier i Jan Marciniak.
 • rozpatrzenia pisma z dnia 20 grudnia 2023 r., nazwanego skargą na bezczynność Burmistrza – Rada nie uznała pisma jako skargi pod względem formalno-prawnym, w związku z tym przekazała je Burmistrzowi do załatwienia  w toku sprawy.
 • przekazania Wojewodzie Wielkopolskiemu skargi z dnia 14 lutego 2024 r. na Radę Miejską w Mosinie – skarga dotyczy przeprowadzenia wyborów ławników. Właściwym organem do jej rozpatrzenia jest Wojewoda Wielkopolski.
Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (32)

 • Gość
  środa, 28 lut, 2024, 11:59:43 |

  Super są te 3 uchwały dotyczące przyznania dotacji dla KK i jedna dotycząca przyznania dotacji celowej dla Miasta Poznania na dofinansowanie oferty edukacyjnej w obszarze samorządowego szkolnictwa podstawowego. Chapeau bas :-)

  6
  1
  • Gość
   środa, 28 lut, 2024, 12:49:04 |

   Poparcie niektórych list wyborczych przez KK kosztuje.

   10
   1
   • Gość
    czwartek, 29 lut, 2024, 7:28:27 |

    Mosiński dom boży zasługuje na czekoladowy ołtarz.

    3
    1
  • Jan Marciniak
   środa, 28 lut, 2024, 13:32:06 |

   Środki przyznawane są w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina Mosina jest tylko pośrednikiem w finansowaniu zadania. Dotację przekaże Bank Gospodarstwa Krajowego. Gmina Mosina nie ponosi żadnych kosztów.

   5
   6
   • Gość
    środa, 28 lut, 2024, 14:13:30 |

    A nie jest tak że część z tego programu pisowskiego Parafia+ finansuje samorząd? Hm? Bo z tego co pamiętam to mamy wkład własny.

    8
    2
    • Jan Marciniak
     środa, 28 lut, 2024, 14:28:14 |

     Proszę @Gościa, aby nie odnosił się kwestii politycznych. Mówimy o zabytkach, które były,są i będą wspierane przez rząd, województwo, powiat i gminy.Ta powinność jest zapisana w ustawie.Jeżeli chodzi o trzy uchwały tutaj poruszane, Mosina, jak napisałem wyżej, nie ponosi żadnych kosztów.Domyślam się, że @Gość ma na myśli wspólne wsparcie przez powiat i naszą gminę prac renowacyjnych w kościele w Rogalinku. Takie formy wsparcia będą się pojawiały być może jeszcze nie raz. Wspieranie finansowe prac przy zabytkach nie dotyczy tylko tych związanych z kościołem, dotyczy także w dużej mierze i innych.

     4
     8
     • Gość
      środa, 28 lut, 2024, 14:55:10 |

      Ok. To jakich innych? Oprócz kościołów :))))

      7
      1
     • Jan Marciniak
      środa, 28 lut, 2024, 15:00:13 |

      @Gość – jakich? Państwowych, wojewódzkich,powiatowych, gminnych, należących do firm oraz prywatnych.

      3
      8
     • Gość
      środa, 28 lut, 2024, 16:34:37 |

      Panie Marciniak. To był program transferu pieniędzy publicznych do kościoła. Tylko oni zmieścili się w programie – vide nasza gmina. Zwykłe złodziejstwo publicznego grosza w którym nasza gmina wzięła aktywnie udział – co więcej chwaląc się tym jako sukcesem. Wstyd drogi panie. Idą wybory – nie chcę takich radnych w gminie.

      13
      4
     • Gość
      środa, 28 lut, 2024, 20:19:55 |

      Czy TW Edward albo prezbiter obficie pokropi odnowione zabytki kościelne?

      1
      4
 • Mieszkaniec
  środa, 28 lut, 2024, 12:58:17 |

  3 uchwały dotyczące przyznania dotacji dla Kościoła Katolickiego. Brak uchwał i punktów dotyczących dróg, czystości powietrza, wymiany kopciuchów, prac wokół obwodnicy i można by tak długo wymieniać. Dramat

  13
  2
  • Mariusz Jarecki
   środa, 28 lut, 2024, 14:38:45 |

   Odpowiadał już pan Marciniak. Uważam że w XXI mamy na tyle rozbudowane horyzonty myślowe, że rozumiemy że zabytki, historia to nasza kultura. Rozbudowana agresja nie służy poprawie stosunków międzyludzkich. Uchwały o których anonimowy „mieszkaniec” wspomina zostały podjęte. Na temat dróg czystości powietrza panowie Burmistrzowie się wypowiadali. Przyznajmy że przyczyny złej sytuacji w gminie w tym zakresie w dużej mierze zależą od nas, mieszkańców – nie mamy uregulowanych spraw własnościowych, co uniemożliwia otrzymywanie dotacji ekologicznych, zaniżamy lub nie płacimy opłat śmieciowych przez zgłaszanie mniejszej niż jest w rzeczywistości ilości osób w danym domostwie, nie płacimy podatku dochodowego (pośrednio) przez I urząd Skarbowy na rzecz gminy. Wiele oczekujemy, a często generujemy dodatkowe koszty dla Gminy

   9
   6
   • Gość
    środa, 28 lut, 2024, 14:57:17 |

    Co za bełkot. Jakich zabytków? Z tego programu były dotowane wyłącznie kościoły. Ten program PIS-u był przepompownią kasy publicznej do kościoła. I niczym więcej. I nasza gmina się w to wpisała.

    14
    2
    • Jan Marciniak
     środa, 28 lut, 2024, 15:03:47 |

     @Gość – trudno ten wpis komentować, a więc nie komentuję.

     3
     12
     • Mieszkaniec
      środa, 28 lut, 2024, 15:15:42 |

      Panie Janie, sam Pan wypisał kilka kwestii jakie powinny być poruszane moim zdaniem na sesji. Tymczasem w jej planie ich brak. Np skoro sytuacja gminy jest zła to co gmina zamierza z tym zrobić? Jaki jest pomysł na gospodarkę śmieciową? Gdzie np przedstawienie i dyskusja wokół pomysłu w jakim osiągniecie określonego pułapu segregacji śmieci spowoduje obniżenie opłat za ich wywóz, bo spadnie ilość frakcji niesegregowanej na rzecz frakcji segregowanych. Są takie miejsca w Polsce gdzie się to udało. Widzi Pan-kwestia jest taka, iż w planie nie ma rzeczy jakie mieszkańców interesują najbardziej i wymagają jak najszybszej poprawy.Skoro pisze Pan też o generowaniu kosztu, to myślę że mieszkańcy chcieliby zobaczyć naocznie jak owe ich pieniądze realizują potrzeby naszego społeczeństwa. Tymczasem wygląda to słabo.

      9
      1
     • Jan Marciniak
      środa, 28 lut, 2024, 15:41:05 |

      W programie dzisiejszej sesji, jak być może @Mieszkaniec zauważył, nie ma spraw, o których tu mowa. Proszę o wpisywanie tutaj problemów, które Państwa nurtują.Niech to będzie swoiste forum. Będę przenosił pod dyskusję na komisjach i sesjach rady i zdam z nich relację. A teraz udaję się na sesję.

      3
      4
     • Gość
      środa, 28 lut, 2024, 16:38:42 |

      Bo Pan Marciniak przyleciał właśnie z innej planety i nie wie jakie są prawdziwe problemy w gminie więc trzeba mu napisać. Jak Pan nie wie tego co wie każdy mieszkaniec naszej gminy to niech Pan że tka powiem oddali się szybko. I taki gość bierze kasę jako radny. Do wymiany!

      7
      2
     • Jack
      środa, 28 lut, 2024, 17:44:34 |

      O widzę, że kampania wyborcza się zaczęła. Panie Janie, proszę się nie przejmować hejterami, szacunek dla Pana za liczne i potrzebne odpowiedzi na pytania zwykłego człowieka. Z Kasprowiczem ostaliście się jedynymi normalnymi ludźmi.

      4
      7
 • Płotka
  środa, 28 lut, 2024, 13:08:32 |

  Na dzisiejszej sesji powinny być zadane burmistrzowi następujące pytania:
  1) dlaczego Straż Miejska jest tak mało aktywna w sprawie kontroli kopciuchów. Udzielono 7 pouczeń co do obowiązku wymiany żródła ogrzewania. Jak to się ma do obowiązującego prawa ? Jak długo będziemy pouczali ?

  2) sprzyjająca pogoda spowodowała obcinanie przez mieszkańców, przydrożnych lip. Jest to praktyka zabroniona lecz powszechnie tolerowana. Co zamierza Burmistrz zrobić w tej sprawie. ? Swego czasu na tle takich praktyk w Mieczewie wydano odpowiednie zalecenia.
  Równie niepokojącym zjawiskiem jest umieszczanie przez mieszkańców w pasie drogowym przed swoimi posesjami większych kamieni. Jest to zwyczajne zajęcie pasa drogowego na które wymagana jest zgoda a nadto przede wszystkim niebezpieczne dla poruszających się pojazdami. W razie nagłej konieczności zjechania na pobocze można sobie uszkodzić samochód.

  Który z radnych pokusi się o zadanie tych pytań ?

  11
  • Gość
   środa, 28 lut, 2024, 13:16:32 |

   Warto spisać takie pytania, ktoś kto będzie uczestniczył w sesji mógłby zadać je podczas sesji.

  • Jan Marciniak
   środa, 28 lut, 2024, 13:58:04 |

   @ Płotka – w grudniu 2017 roku Sejmik Wojewódzki podjął uchwałę, w myśl której od 1 stycznia 2024 roku nie powinny być już używane piece pozaklasowe. Zapisy uchwały dotyczyły budynków zwykłych zjadaczy chleba, firm, ale i wszelkich instytucji, w tym budynków Skarbu Państwa, podlegających Wojewodzie, a także Marszałkowi Województwa, Staroście Powiatu Poznańskiego, jak i Burmistrzom. W mosińskiej sytuacji chodzi o budynki komunalne, które są ogrzewane takimi piecami.W latach 2018 – 2023 w corocznych budżetach nie zarezerwowano jakichkolwiek środków na ten cel. W roku bieżącym takie środki się pojawiły, choć zdecydowanie niewystarczajace, aby w jednym roku wymienić źródła ciepła we wszystkich budynkach. Gminy, Powiat, Województwo musi zacząć od siebie, aby wymagać od innych karząc mieszkańców. Uważam, że pouczanie, a nie karanie jest prawidłowa drogą dla osiagniecia celu.
   W drugiej sprawie, o której wspomniał @Płotka, zadam pytanie na dzisiejszej sesji.

   • Gość
    środa, 28 lut, 2024, 14:14:53 |

    No i to jest merytoryczna odpowiedź.

    1
    2
 • Gość
  środa, 28 lut, 2024, 13:12:59 |

  Proponuję samemu takie pytanie oficjalnie zadać , proste?

 • Gość
  środa, 28 lut, 2024, 14:06:14 |

  Kiedy będzie opublikowany raport z działalności spółki basenowej?

  10
  • Gość
   środa, 28 lut, 2024, 14:15:36 |

   Jak będzie gwiazdka w maju. :)

 • Gość
  środa, 28 lut, 2024, 19:03:20 |

  Radni ile maja diety na miesiąc,bo jak nie ktorzy nie powinni w ogóle jej dostać.

 • Gość
  środa, 28 lut, 2024, 19:41:34 |

  Polska języka trudna.

 • JC
  środa, 28 lut, 2024, 20:06:09 |

  Ciekawe jest to, że najpierw w punktach 13-15 przyznaje się dotacje na zabytki, a dopiero później w punkcie 16 ustala się zasady przyznawania takich dotacji…
  Z perspektywy mieszkańca to kolejna sesja, która zajmuje się zupełnie niczym. Jeżeli zabytki wymagają dotacji i gminę na to stać, niech dotuje, szkoda czasu na dyskusję. Pozostałe tematy zupełnie o niczym. Po co organizować sesję, jak nie ma się nic ważnego do powiedzenia? Jak Radni mogą przychodzić na sesję bez ważnych dla mieszkańców tematów? Szkoda kasy na kawę i ciastka, bo chyba ich konsumpcja była dla większości głównym celem.

  • Gość
   środa, 28 lut, 2024, 20:27:11 |

   Bo to dotacje z polskiego ładu a nie budżetu naszego miasta

   1
   2
 • Środek na zatwardzenie
  środa, 28 lut, 2024, 22:43:44 |

  Kto zna dobry środek na zatwardzenie? Potrzebuje dla radnych. Tych co bez przerwy wstrzymują siebie głosu. Najgorsza opcja to nie być ani za ani przeciw. Oni są gorsi od tych co są zawsze na tak. Dziś wstrzymywali się Monikowski, Mania, Dudek, Rybicki przy głosowaniu planu dla Daszewice. Co to miało znaczyć panie Monikowski? To jest postawa radnego?

 • Płotka
  środa, 28 lut, 2024, 23:02:27 |

  Polecam Laxigen !
  Radny Monikowski zwrócił moją uwagę w punkcie dotyczącym interpelacji. Zabierając głos w sprawie ulic, poinformował Burmistrza że składa w tej sprawie interpelację jako sołtys. Taka forma wystąpienia jest zastrzeżona dla radnego a nie dla sołtysa. Zawsze mówiłem, że łączenie funkcji sołtysa z funkcją radnego, to pomieszanie z poplątaniem i konflikt interesów. Sołtysi do sołectw , kobiety na traktory !

  15
  1
 • Gość
  sobota, 2 mar, 2024, 9:57:43 |

  Co to się odjaniepawla na sesji RM? Przewodniczący RM musi zostać wyposażony w gwizdek do dmuchania!

Skomentuj