Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze Krzysztof Hetman - do Parlamentu Europejskiego
Redakcja GMP | środa, 31 mar, 2021 |

Dzieje się w „Puszczy”: 27. Sesja Rady Miasta Puszczykowa

Nowy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wyższe dotacje do wymiany źródeł ciepła czy powołanie nowej Komisji Ochrony Środowiska.

Relacja z 27. sesji Rady Miasta Puszczykowa, która odbyła się wczoraj (30 marca). Podczas posiedzenia radni przyjęli 15 istotnych dla mieszkańców uchwał.

27. sesja Rady Miasta Puszczykowa – ważniejsze tematy

MPZP dla terenów  w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka

Puszczykowskie obrady rozpoczęto od przyjęcia uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Puszczykowie w rejonie pomiędzy torami PKP, ulicą Kosynierów Miłosławskich, rzeką Wartą, ulicą Nadwarciańską i ulicą Mocka, obręb Niwka. Uchwalenie planu stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących tych terenów. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uaktywniają zagospodarowanie na tym terenie, przy jednoczesnym zapewnieniu właściwego poziomu ochrony poszczególnych elementów środowiska i walorów krajobrazu kulturowego.

Uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021.  Określa ona działania mające na celu zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zapobieganie ich bezdomności np. poprzez zachęcanie mieszkańców do adopcji psów czy kotów.

Zmiana w dotacjach na wymianę źródeł ciepła

Dzięki zmianie Uchwały Nr 257/17/VII z dnia 24 października 2017 r na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w mieszkalnych budynkach jednorodzinnych lub lokalach poszerzone zostało grono beneficjentów. Obecnie o dotację będą mogły ubiegać się osoby posiadające nie tylko piec węglowy, ale również każdy inny opalany paliwem stałym. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie kwoty przyznawanej dotacji, zwiększając ją do 6 tys. zł i wydłużono termin realizacji przedsięwzięcia oraz wykorzystania dotacji do 22 grudnia danego roku.

Stypendia sportowe

Następnie radni przyjęli dwie uchwały o przyznaniu młodym puszczykowskim sportowcom stypendiów sportowych na okres od marca do grudnia 2021 roku. Miesięczne stypendia otrzymali: trenujący jiu-jitsu Sebastian Ratajczyk w wysokości 350 zł oraz bilardzista Michał Wyrwas w wysokości 250 zł.

Komisja Ochrony Środowiska

W dalszej części sesji powołana została nowa komisja stała Rada Miasta Puszczykowa, tj. Komisja Ochrony Środowiska, której przewodniczyć będzie radny Piotr Płóciennik. Członkami komisji zostali radni: Jan Łagoda, Barbara Kamińska, Filip Ryglewicz i Krzysztof Paszkowski. Zakres działalności Komisji Ochrony Środowiska będzie obejmował m.in. sprawy z zakresu: ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, zieleni gminnej i zadrzewień, ochrony i rozwoju zielonych części miasta, przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska, utrzymania porządku, czystości i dbałości o estetykę miasta, szeroko pojętych działań ekologicznych oraz współpracy z Wielkopolskim Parkiem Narodowym.

Zmiany w komisjach

W związku z powołaniem nowej komisji, zaszła konieczność dokonania zmian w składach osobowych pozostałych komisji stałych, które na podstawie podjętych uchwał kształtują się następująco:

Komisja Rewizyjna: Ryszard Teuschner, Władysław Hetman, Mariusz Frąckowiak, Piotr Guziałek.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu: Maciej Krzyżański, Elżbieta Czarnecka, Mariusz Frąckowiak, Filip Ryglewicz, Ryszard Teuschner.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta: Jan Łagoda, Elżbieta Bijaczewska, Alfreda Brączkowska, Piotr Guziałek, Władysław Hetman, Barbara Kamińska, Maciej Krzyżański, Maria Michałowska, Piotr Płóciennik, Tomasz Potocki.

Komisja Spraw Społecznych: Elżbieta Bijaczewska, Alfreda Brączkowska, Elżbieta Czarnecka, Jan Łagoda, Maria Michałowska, Krzysztof Paszkowski, Filip Ryglewicz.

Komisja opiniująca wnioski o przyznanie wyróżnień honorowych: Tomasz Potocki, Elżbieta Czarnecka, Mariusz Frąckowiak, Władysław Hetman, Maciej Krzyżański, Krzysztof Paszkowski, Filip Ryglewicz.

Zmiana uchwały budżetowej

W wyniku zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa po stronie dochodów i wydatków wprowadzono m.in. środki na wykonanie programu realizowanego przez MOPS, a ponadto zwiększono wydatki na:
– program budowy i modernizacji dróg o kwotę 1.500.000 zł.
– utrzymanie zieleni o kwotę 30.000 zł.
– dotacje na likwidację kotłów na paliwa stałe o kwotę 100.000 zł.
– utrzymanie oświetlenia ulicznego o kwotę 24.698,66 zł.
– dotacje na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach o kwotę 50.000 zł.

Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2021-2028, pozwoli na dostosowanie danych do uchwały budżetowej oraz dokonanie zmian w nakładach na przedsięwzięcia, w tym wynikające z wykonania budżetu Miasta za 2020 rok.
Uchwałą w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Miasta Puszczykowa, Rada Miasta określiła wysokość dotacji dla poszczególnych obiektów zabytkowych. Łączna kwota wydatkowana przez Miasto na remont zabytków to 150 tys. zł.

Pełna relacja z 27. sesji Rady Miasta Puszczykowa dostępna jest TUTAJ.

źródło: Urząd Miejski w Puszczykowie

zarządzenie burmistrza Puszczykowa

zarządzenie burmistrza Puszczykowa

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Puszczykowo

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Skomentuj