Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | środa, 17 sie, 2022 | komentarzy 17

Oświadczenie burmistrza Przemysława Mielocha

Zgodnie z zapowiedzią publikujemy oświadczenie, które na wczorajszej sesji odczytał burmistrz Przemysław Mieloch. Odniósł się w nim do części zarzutów, stawianych przez radnych wobec jego pracy.

Oświadczenie
z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Nie znając przed sesją Rady Miejskiej w dniu 16 sierpnia 2022 r. szczegółowego uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie: „Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Gminy Mosina z powodu nieudzielenia przez Radę Miejską w Mosinie votum zaufania w trzech kolejnych latach” przedkładam oświadczenie odnoszące się do kwestii poruszanych podczas dyskusji nad uchwałami o udzieleniu wotum zaufania i udzieleniu absolutorium w dniu 29 czerwca 2022 r. oraz do najważniejszych spraw Gminy Mosina.

Projekt uchwały o referendum na rok przed wyborami

Rada Miejska w Mosinie proceduje podjęcie uchwały po 4 latach od wyborów oraz na rok przed kolejnymi wyborami.

Znajdujemy się na początku kryzysu, którego rozmiarów i czasu trwania nie znamy. Dotyka on cały świat, Polskę i naszą Gminę. Nie żyjemy w oderwaniu od reszty świata, ale mieliśmy narzędzia, aby zminimalizować skutki tego kryzysu. Gmina będzie miała uszczuplone dochody, zwiększone wydatki, część naszych mieszkańców będzie traciła pracę lub będzie zamykała firmy. Możliwym działaniem było umożliwianie powstawania nowych firm, z których część może by przetrwała kryzys. Składałem propozycje na etapie studium uwarunkowań jak i planów miejscowych, ale nie spotykały się z pozytywną odpowiedzią Rady Miejskiej.

Skutki nadciągającego kryzysu będziemy widzieli za rok, akurat w czasie wyborów. Wtedy będziemy mogli ocenić, choćby w porównaniu do innych gmin, na ile nasza gmina będzie mogła sprostać wymogom kryzysu.

A przed nami, w najbliższych miesiącach starania o to, aby ta zima wraz z gwałtownie rosnącymi cenami nośników energii, w jak najmniejszym stopniu odbiła się na funkcjonowaniu samorządu, wszystkich instytucji i placówek samorządowych oraz każdego mieszkańca Gminy Mosina.

Poniżej odpowiadam na zarzuty, jakie były podejmowane w czasie dyskusji na sesji 29 czerwca 2022 r. oraz opisuję najważniejsze kwestie. Państwo oceńcie ich zasadność.

Wykonanie budżetu inwestycyjnego

W dyskusji nad wykonaniem budżetu i wotum zaufania zarzucono mi nieodpowiednie wykonanie budżetu w zakresie inwestycji. Przyczyny tego były różne. Wynikały choćby one z braków kadrowych. Ale też trzeba wskazać, że szereg zadań przyjęto w maju 2021, kiedy to oczywiste było, że z powodów czasu trwania wykonywania projektów niemożliwe było zrealizowanie tego do końca roku. Projektowanie ulic trwa ponad rok.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje budowa chodnika z Żabinka do Mosiny wraz z kanalizacją sanitarną. Na etapie projektowania tej inwestycji Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uniemożliwiła przygotowanie dokumentacji, opierając się na zarządzeniu o strefie pośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo. Próbowałem przeciwdziałać temu przez zmianę granic obrębu Sowiniec. Radni nie chcieli się na to zgodzić, czyli nie chcieli się zgodzić na usunięcie przeszkody w projektowaniu. Podsumowując, radni uniemożliwili mi usunięcie przeszkody w projektowaniu, a teraz zarzucają mi, że nie wykonałem projektu.

Inną sprawą są podwójne standardy Rady Miejskiej w Mosinie. W roku 1999 Rada uznała prawidłowość realizacji budżetu za rok 1998 w sytuacji, kiedy w samych inwestycjach nie zrealizowano 18,25 proc. całego budżetu (3,54 mln z 19,39 mln zł całego budżetu gminy). Tymczasem w roku 2021 nie zrealizowano tylko 2,22 proc. (4,39 mln z 197,53 mln zł), ale to już zostało uznane za niedopuszczalne.

Wykonanie budżetu Gminy Mosina Niezrealizowane inwestycje (kwota) Procent wartości niezrealizowanych inwestycji do wartości wykonanego budżetu
1998

19,39 mln zł

3,54 mln zł

18,25 %

Zarząd Gminy Mosina otrzymał absolutorium z wykonanie budżetu za rok 1998

Jan Marciniak jako radny głosował za absolutorium dla zarządu, w którym zasiadał

2021

197,53 mln zł

4,39 mln zł

2,22 %

Rada Miejska w Mosinie nie uchwaliła absolutorium Burmistrzowi Gminy Mosina za wykonanie budżetu za rok 2021

Jan Marciniak jako radny (lider Klubu OdNowa) głosował przeciw absolutorium dla Burmistrza Gminy Mosina

Sprzeczne oczekiwania radnych w dyskusji nad wotum zaufania

W czasie dyskusji nad wotum zaufania w roku 2022 i wcześniejszych część radnych prezentuje sprzeczne opinie.

W latach wcześniejszych byłem oskarżany o brak panowania nad rozwojem budownictwa mieszkaniowego, co niesie ze sobą konsekwencje w postaci rozbudowy szkół. W roku 2022 krytykowano mnie za to, że nie działałem aktywnie dla rozbudowy mieszkalnictwa w gminie, że nie przymnażałem mieszkań w gminie.

Jestem jednocześnie krytykowany za to, że zmniejsza się procentowo ilość środków, jakie przeznaczamy na inwestycje. W tym samym czasie jestem krytykowany za to, że proponuję w planach tereny inwestycyjne i że chcę napływu firm. Ale przecież jeżeli rosną wydatki bieżące, jest inflacja, to jeżeli chcemy więcej inwestować np. w drogi, to musimy mieć więcej środków z podatków. Najlepszą formą zwiększenia środków w budżecie jest zwiększenie ilości podatników, najlepiej firm. Ale tego radni nie chcą.

Nie można mnie krytykować za pogarszanie sytuacji budżetu gminy, kiedy blokuje się możliwość pozyskania dodatkowych dochodów.

Krytykowany byłem również za podejście do COVID-19, uważam, że bezzasadnie. Realizowałem prawo przyjęte przez państwo oraz wytyczne kierowane przez wojewodę. Wyrażałem tylko opinię, że nie można zmuszać nikogo do przyjmowania preparatu przeciw COVID-19 w sytuacji, kiedy badania nad preparatami skończą się w roku 2023 lub 2024. Obecnie wszyscy, którzy chcą, są zaszczepieni.

W dyskusji nad wotum krytykowano burmistrza za to, że tak mało środków przeznaczano na budowę dróg czy media. Ale jednocześnie przemilczano, że dużo środków było przeznaczonych na rozbudowę szkół. Oczywiste jest, że jeżeli dużo środków przeznaczamy na zadania jednej dziedziny – tutaj szkół, to na inne dziedziny przeznaczymy mniej.

Pływalnia utopiona przez większość radnych

Sprawa budowy pływalni rozpoczęła się w minionej kadencji. Ostatecznie został przygotowany projekt z pozwoleniem na budowę pływalni. Rada Miejska przeznaczyła środki na budowę, ale pojawiły się głosy, aby to było realizowane przez spółkę, bo można będzie odzyskać VAT. Spółka została powołana, ale otrzymała kwotę daleko niewystarczającą na pokrycie kosztów budowy.

Spółka „Park Strzelnica” wraz z burmistrzem miała podjąć się zadania pozyskania środków z zewnątrz poprzez obligacje przychodowe. Na początku roku 2021 byliśmy bardzo blisko pozyskania dofinansowania korzystniejszego niż obligacje przychodowe, a mianowicie przez pożyczkę z funduszu „Jessica 2”. Pożyczka miała wynosić ok. 20 mln zł i miała być spłacana przez 20 lat. Ale co najważniejsze, to była pożyczka na STAŁEJ, NIEZMIENNEJ stopie oprocentowania w wielkości 0,5 proc. przez cały okres pożyczki okres 20 lat!

Przekonywałem radnych, że już w czasie dyskusji nad tą pożyczką inflacja była większa niż wielkość oprocentowania i że inflacja będzie rosła po tym jak dodrukowano pieniądze w czasie walki z COVID-19. I tak się stało. Skumulowana oficjalna wielkość inflacji od lutego 2021 do lipca 2022 r. wynosi ok. 20 proc. W dającej się przewidzieć przyszłości nie będzie tak korzystnej możliwości pozyskania finansowania budowy pływalni.

Decyzją Rady Miejskiej została powołana spółka i teraz trwa proces zamykania spółki.

Wodociąg i kanalizacja ul. Sosnowej w Pecnej

Wszystko zaczęło się w roku 2016, kiedy to 13 października zgodnie z procedurą składania wniosków i interpelacji przez radnych, radny Waldemar Wiązek złożył na ręce Przewodniczącej Rady Małgorzaty Kaptur wnioski do Burmistrza, wśród nich wniosek o wykonanie projektu i wykonanie nitki wodociągowej i kanalizacyjnej w ciągu ul. Sosnowej w Pecnej. 29 grudnia 2016 r. Rada Miejska w Mosinie zabezpieczyła środki na to zadania w budżecie na rok 2017.

Przez pięć lat, przy każdorazowym uchwaleniu budżetu na kolejny rok, jak i wielokrotnie w czasie roku na posiedzeniach komisji oraz w czasie sesji zmieniających budżet w czasie roku, omawiano to zadanie. W latach 2019 i 2020 Aquanet prezentował na mapach realizowane przez siebie inwestycje, w tym na ul. Sosnowej w Pecnej.

Wszyscy mieli wiedzę, a tymczasem Rada Miejska skierowała doniesienie do Prokuratury na burmistrza o wyrządzenie szkody majątkowej, jaka miałyby mieć miejsce w konsekwencji… realizacji przez burmistrza uchwał Rady Miejskiej.

Rada Miejska podejmowała uchwały, burmistrz je realizował, a teraz jest oskarżany przez Radę Miejską o niegospodarność przez to, że te uchwały realizował.

Sytuacja w urzędzie

Spotykam się z krytyką odnoszącą się do sytuacji w urzędzie, do zmian personalnych. Wynikają one z wielu czynników. Z jednej strony zmieniają się standardy funkcjonowania wewnątrz urzędu, co niektórym pracownikom nie odpowiadało. Część pracowników w nowych miejscach pracy awansuje lub uzyskuje wyższe wynagrodzenia.

Stawki za odpady niższe niż u sąsiadów z „Selekt”

Faktem jest, że w latach 2017-2019 dopłacaliśmy jako gmina znaczące środki z budżetu Gminy do gospodarki odpadami, ale wynikało to głównie z obowiązku dowodu odpadów do instalacji Piotrowo I, które zagospodarowywało nasze odpady w cenach zawyżonych wobec stawek dla gmin z „Selekt”.

Jan Marciniak w minionej kadencji wzywał p. Jerzego Rysia, Burmistrza Gminy Mosina, aby zwolnił mnie z urzędu za wyjście z „Selektu” i za ponoszone koszty gospodarki odpadami. W obecnej kadencji, w roku 2019, już jako radny Jan Marciniak domagał się, abym nie był burmistrzem z tego samego powodu.

Teraz funkcjonujemy w normalnych warunkach i warto zauważyć, że mimo odległości do Jarocina, płacimy o 5 zł mniej od każdego mieszkańca niż w gminach należących do Związku Międzygminnego „Selekt”, do którego należeliśmy (30 zł od osoby Gmina Mosina wobec 35 zł w gminach „Selekt”).

Życie pokazało, że wyjście z „Selektu” było decyzją słuszną. Płacimy jako mieszkańcy mniej niż w gminach „Selektu” o 5 zł (przeliczając na wszystkich 32 300 mieszkańców w systemie daje to łączną oszczędność prawie 2 mln rocznie). Dodatkowo zawozimy odpady do najlepszej instalacji, dzięki której możemy uniknąć kar za niewywiązywanie się z ustawowych obowiązków poziomu recyklingu.

Stawki za ścieki obniżone

W roku 2021 pierwszy raz w historii Gminy Mosina doszło do obniżenia stawek za ścieki komunalne. Doszło do tego przez ustanowienie nowych taryf przez Wody Polskie, w których nasze stawki zostały zrównane ze stawkami, jakie płacą mieszkańcy Poznania.

Decyzja Wód Polskich czyni podane niżej stawki bardziej sprawiedliwymi, bo przecież jest niesprawiedliwe, aby mieszkańcy Gminy Mosina płacili większe stawki za ochronę ujęcia wody. Sprawiedliwe by było, gdybyśmy płacili niższe kwoty niż pozostałe gminy.

Wszyscy akcjonariusze znają moje stanowisko w tej sprawie. Tryb uchwalania kolejnych stawek zakłada wydanie decyzji, od której w trybie administracyjnym można się odwołać.

Jak długo będę burmistrzem, tak długo będę dbał, aby stawki dla mieszkańców Gminy Mosina były przynajmniej identyczne ze stawki dla mieszkańców Poznania.

Wszystkie gminy Aquanet

Taryfa obowiązująca 2018-2021

Taryfa odrzucona IV’2021

Taryfa przyjęta IX’2021

Wysokość cen za dostarczoną wodę

Mosina

Poznań

1 rok

2 rok

3 rok

1 rok

2 rok

3 rok

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena brutto

Cena brutto

Cena brutto

Cena brutto

1

Gospodarstwa domowe

zł/m3

4,78

4,78

5,03

5,03

5,03

5,03

5,05

5,08

2

Pozostali odbiorcy

zł/m3

4,78

4,78

5,03

5,03

5,03

5,03

5,05

5,08

3

Woda na cele przeciwpożarowe

zł/m3

4,78

4,78

5,03

5,03

5,03

5,03

5,05

5,08

Taryfa obowiązująca 2018-2021

Taryfa odrzucona IV’2021

Taryfa przyjęta IX’2021

Wysokość cen za odprowadzone ścieki

Mosina

Poznań

1 rok

2 rok

3 rok

1 rok

2 rok

3 rok

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Jednostka

Cena brutto

Cena brutto

Cena brutto

Cena brutto

1

Gospodarstwa domowe

zł/m3

9,50

6,51

10,31

11,65

12,23

7,39

7,48

7,68

2

Pozostali odbiorcy

zł/m3

9,50

6,51

10,31

11,65

12,23

7,39

7,48

7,68

Trzy działania radnego Jana Marciniaka

Analizując od końca, obecny radny Jan Marciniak jest zaangażowany w trzecie działanie zmierzające do odwołania burmistrza, tym razem mojej osoby w drodze referendum.

Drugie działanie, głosowanie na sesji Rady Miejskiej, wynikało z wezwania Wojewody Wielkopolskiego z lutego 2007 do podjęcia uchwały przez Radę Miejską w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Zofii Springer.

Pierwsze działanie miało miejsce 27.10.1992 r., kiedy to pełniąc funkcję sekretarza Jan Marciniak doprowadził do odwołania uchwałą Rady Miejskiej swojego przełożonego, burmistrza Bogdana Robakowskiego. Niedługo później, 26 marca 1993 r. zostało zawarte porozumienie międzygminne z Gminami Czerwonak, Luboń, Murowana Goślina, Poznań, Puszczykowo i Swarzędz, którego przedmiotem jest powierzenie przez wskazane Gminy Miastu Poznań prowadzenia spraw wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych za pomocą urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Poznaniu.

Tym sposobem gmina faktycznie zrzekła roszczeń o komunalizację ujęcia wody Mosina-Krajkowo. Wraz z ustanowieniem samorządu gminnego w roku 1990 r. przyznano gminom prawo do komunalizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych funkcjonujących na terenie danej gminy. W myśl tego prawa, Gmina Mosina mogła prowadzić starania o skomunalizowanie urządzeń ujęcia wody. Burmistrz Bogdan Robakowski prowadził różne działania, w tym próbował przez uchwałę Rady Miejskiej doprowadzić do uiszczania na rzecz budżetu gminy opłaty za ujęcie każdego metra sześciennego wody dla gmin należących do porozumienia.

Po odwołaniu burmistrza Bogdana Robakowskiego wszelkie tego rodzaju działania ustały.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA W WERSJI PDF

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (17)

 • Centrum
  środa, 17 sie, 2022, 10:35:10 |

  Ale tu niema o czym dyskutować. Jeśli 18 radnych na 21 (przedstawicieli mieszkańców) zagłosowało za referendum to Burmistrz utracił możliwość zarządzania tą gminą. Przeciw było dwóch, którym Rada wygasiła mandaty za domniemane związki biznesowe z Urzędem i odwołali się do NSA. Radny który się wstrzymał pełni swoją funkcję od tygodnia i miał do tego prawo. Niema innego wyjścia niezależnie co Burmistrz napisze trzeba sytuacje rozstrzygnąć demokratycznie w referendum ponieważ Burmistrz niema poparcia naszych przedstawicieli.

  • labradorex
   sobota, 20 sie, 2022, 14:20:33 |

   „nie” z czasownikami piszemy rozdzielnie :)

 • Gość
  środa, 17 sie, 2022, 12:13:42 |

  Ło matko, na wyróżnienie zasługuje chodnik w Żabinku.
  Przecież ten Pisior nadaje się do leczenia!!!
  Soltysowa trawe na zielono malowała przed wizytą mielonki!! Zagłosowała przeciw-dziwne.

  • Parapet
   środa, 17 sie, 2022, 21:28:54 |

   Sołtysowa niech wystartuje w jakimś konkursie deklamacji. Jak się wczoraj odezwała to z krzesla spadłem. Rozmawiała z „zabieganymi matkami i przedsiębiorcami”. Motyla noga, toż to prawdziwy posłaniec. Szkoda,.że Przemka przesyła wspierać jak przestało się opłacać. Ciekawe jak tam biznes z Waldkiem idzie? Ktoś wie w jakiej kondycji jest Przemek po wczoraj? Ilu urzędników zmobbingował w przypływie złości?

   • labradorex
    sobota, 20 sie, 2022, 14:21:46 |

    Dobrze napisane. Czarna mamba sołtysowa jak chorągiewka.

   • Płotka
    sobota, 20 sie, 2022, 14:52:30 |

    na podstawie tej deklamacji zaangażowałbym Ją do chóru w III części ,,Dziadów,,.

 • Marcin Ługawiak
  środa, 17 sie, 2022, 12:21:33 |

  Burmistrz w oświadczeniu sam sformułował przeciwko sobie zarzuty i sam je dalej odpierał. Od początku Burmistrz nie współpracuje z Radą. W 2020 r. za udzieleniem wotum zaufania głosowało 8 radnych, w 2021 ufało mu już tylko 4, w 2022 tylko 2 i tak zostało do wczoraj. Można stracić większość w radzie i to się zdarza często, ale stracić prawie całość, to jest ewenement. Rządzenie zamieniło się w zabawę w kotka i myszkę, przepychankę, gonienie króliczka, parodię ustroju samorządowego. A teraz odnośnie oświadczenia:

  Ad Projekt uchwały o referendum na rok przed wyborami – Do wyborów prawdopodobnie zostało według planów PiS około 20 miesięcy lub jeśli PiS się wycofa z pomysłu wydłużenia kadencji około 15 miesięcy. Zgadzam się z Burmistrzem, że referendum powinno odbyć się już w ubiegłym roku. To referendum jest potrzebne, aby uzmysłowić kolejnemu kandydatowi na burmistrza, że w Mosinie oczekuje się współpracy z ludźmi, a nie autokratyzmu, i traktujemy to poważnie.

  Ad Wykonanie budżetu inwestycyjnego
  Zarzut właściwy, ale forma jego odpierania żałosna. 8 lat po PRL-u gminy nie wiedziały w co ręce włożyć, od czego zacząć, zaległości było tak wiele, bezrobocie szalejące, niepewna sytuacja ekonomiczna, brak rozwiązań systemowych, a Burmistrz Mieloch przekonuje, że po kolejnych 25 latach budowania samorządu, prawa i gospodarki w kraju ma prawo umieć tyle samo co w 1998 r.

  Ad Sprzeczne oczekiwania radnych w dyskusji nad wotum zaufania – Radni w dyskusji nie zarzucali, że gmina ma coraz mniejsze środki na inwestycje, tylko że Burmistrz nie realizuje inwestycji, to jest zupełnie inny zarzut.

  Ad Pływalnia utopiona przez większość radnych – Burmistrz nie chciał pożyczyć 20 mln tylko minimum 35 mln zł, a tylko z JESSICi 20 mln zł. A potem chciał abyśmy co roku dopłacali 1 mln zł do utrzymania basenu. Teraz płacimy kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie prezesowi basenu, który nic nie robi od półtora roku!

  Ad Wodociąg i kanalizacja ul. Sosnowej w Pecnej – żałosne wykręty. Szkoda gadać, już dość języka nastrzępiliśmy w tej sprawie.

  Ad Stawki za odpady niższe niż u sąsiadów z „Selekt” – Wychodząc z Selektu Burmistrz popełnił błąd, za który zapłaciliśmy kilka milionów złotych. On wówczas nie wyszedł z Selektu, wstępując do Jarocina, tylko rzucił się z motyką na słońce, dostał po twarzy i poszukał innego rozwiązania niż samodzielna walka z systemem odpadowym. Decyzję podjął błędną. Nie miał pojęcia wówczas o Jarocinie, nie brał tego pod uwagę. Jeśli więc teraz twierdzi, że był jasnowidzem i przewidział, że wstąpi do Jarocina i że będzie taniej, to śmiejmy się.

  Ad Stawki za ścieki obniżone – To żaden sukces Burmistrza Mosiny. Wody Polskie przedstawiły nową interpretację przepisów i zobowiązały wszystkie przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne do ujednolicenia stawki. Równie dobrze Burmistrz mógłby się pochwalić lądowaniem łazika na marsie.

  Ad Trzy działania radnego Jana Marciniaka – Nie wiem, o co chodzi z tą obsesją na tle Jana Marciniaka.

  • Gość
   środa, 17 sie, 2022, 14:38:30 |

   Wielebny Przemysław zapomniał dodać najważniejsze, że wszystko to wina Tuska i Merkelowej.

 • Jarek
  środa, 17 sie, 2022, 13:15:57 |

  No i prawda wyszła na jaw. Sami zli radni i zli mieszkańcy. A burmistrz taki dobry. Okazuje się że należy wymienić wszystkich radnych i mieszkańców którzy ich wybrali a burmistrza zostawić. ;)

 • Mieszkanka
  środa, 17 sie, 2022, 14:11:20 |

  Zastanawiam się, co to za paskudna obsesja na punkcie Jana Marciniaka. Chyba wzorem swojej ukochanej partii, która ma Tuska za wroga i winnego każdej sytuacji, burmistrz obrał sobie lokalnie za wroga Marciniaka. To, że logiki w tym zero, trudno, ważne, że jest wróg. Bardzo panu Marciniakowi współczuję.
  Czas na odspawanie się od stołka panie Mieloch. Zbiera pan tylko i wyłącznie żniwa swoich działań i decyzji, a także ich braku w wielu obszarach. Natomiast jestem pewna, że poseł Wróblewski nie zostawi takiego wiernego psa bezpańsko na ulicy.

  • Gość
   środa, 17 sie, 2022, 14:40:02 |

   Każdy bolszewik ma swojego wroga.

 • Basia
  środa, 17 sie, 2022, 14:45:03 |

  Tego jeszcze chyba nie było…..jeden Burmistrz z całej Polski nie otrzymuje po raz trzeci absolutorium…przyzwoitością by było podziękować i zrezygnować….a nie trzymać się na siłe burmistrzowskiego stołka….

 • Bolo
  środa, 17 sie, 2022, 16:00:16 |

  Ja Panu Marciniakowi nie współczuję tylko popieram i wspieram. Wielki szacunek mu się należy za punktowanie błędów tego pana, który wstydu nie ma i powinien sam ustąpić.

 • karp
  sobota, 20 sie, 2022, 16:02:10 |

  Gdyby AW Parapety wypaliły, to spytałaby zabieganego Waldemara.

 • Magda
  niedziela, 21 sie, 2022, 22:25:07 |

  Ja od lat słyszę jakie są układy w Mosinie i całej jej gminie. Podobno są znajomki znajomków, uprzywilejowani biznesmeni i uzbrajane dla nich działki na szczerych polach. O odwołaniu usłyszałam w rozmowie w mieście obok. Życzę mieszkańcom sprawiedliwości. Zaciekawiło mnie to, w końcu niech będzie ktoś nowy. Pozdrawiam

 • Obiektywny
  poniedziałek, 22 sie, 2022, 11:39:03 |

  Panie Mieloch, nie dorastasz pan do pięt Panu Marciniakowi.

 • Karaś
  poniedziałek, 22 sie, 2022, 19:42:23 |

  Pełna zgoda, Jan Mariniak to mąż stanu, a majster od burgerów zwany Mielonym to hochsztapler. Różnica porażająca.

Skomentuj