T-Roc Salon VW Berdychowski Łukasz Grabowski radny w sejmiku woj. wielkopolskiego Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wielkanoc w Starym Browarze w Poznaniu - złap zająca w apce
Redakcja GMP | wtorek, 4 lut, 2020 | komentarzy 10

Umowa w sprawie odpadów podpisana

Przedstawiciele grupy, którą w grudniu ubiegłego roku, specjalnie w tym celu utworzyły gminy: Luboń, Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Mosina podpisali umowę w sprawie stałych cen za odpady zmieszane do 31 stycznia 2021 r. Przypomnijmy, stawka za odbiór śmieci będzie wynosiła 26 zł na mieszkańca. Ponadto, jeżeli właściciel nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, będzie musiał zapłacić 2,5 krotność ustalonej stawki tj. 65 zł za jedną osobę zamieszkującą nieruchomość.

Umowa w sprawie zagospodarowania odpadów zmieszanych

Jak poinformowała Burmistrz Lubonia, Pani Małgorzata Machalska grupa gmin zawarła umowę z Zakładem Utylizacji Odpadów Clean City w Międzychodzie, który będzie pełnił rolę Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

podpisanie porozumienia w sprawie odpadów komunalnych

podpisanie porozumienia w sprawie odpadów komunalnych

RIPOK w Mnichach

Jak czytamy na stronie internetowej zakładu, firma ZUO CLEAN CITY Sp. z o.o., która będzie świadczyła usługi w zakresie gospodarki odpadami dla wyżej wymienionych gmin powstała w roku 2002 dzięki inwestycjom i kapitałowi zagranicznemu spółki Sirius Finance S.A. z Luksemburga. Dziś jest jednym z czterech przedsiębiorstw prężnie działających w Polsce i wchodzących w skład Grupy Sirius. Firma oferuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania odpadami, w tym utylizację odpadów, polegającą na segregacji śmieci, recyklingu oraz kompostowaniu.

RIPOK fot. ZUO CLEAN CITY

RIPOK w Mnichach fot. ZUO CLEAN CITY

Zgodnie z uchwałą określającą regionalny wywóz śmieci sejmiku wojewódzkiego, w sprawie wykonania wojewódzkich planów gospodarki odpadami instalacja ZUO CLEAN CITY w Mnichach określona została jako regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK). Celem funkcjonowania instalacji jest zmniejszenie ilości zmieszanych odpadów komunalnych depononwanych bezpośrednio na kwaterze, poprzez ich stopniowe unieszkodliwianie w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Sprzyja temu również promowanie rozwiązań w zakresie selektywnego zbierania odpadów.

Ponadto w Luboniu rozpoczęły się również działania w kierunku budowy stacji przeładunkowej odpadów.

W ten sposób zminimalizujemy koszty funkcjonowania systemu gospodarki komunalnej ponoszone przez mieszkańców. – powiedziała Małgorzata Machalska, Burmistrz Lubonia

podpisanie porozumienia w sprawie odpadów komunalnych

podpisanie porozumienia w sprawie odpadów komunalnych – przedstawiciele gmin: Luboń, Tarnowo Podgórne, Rokietnica i Mosina

Porozumienie w sprawie odpadów ulegających biodegradacji

Przypomnijmy, że 30 grudnia 2019 mosińscy radni zadecydowali o wyrażeniu zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego wywozu odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne pochodzących z terenu gminy Mosina.

Porozumienie polega na dostarczeniu odpadów do instalacji znajdującej się na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Gmina Mosina będzie musiała zapłacić 221,00 zł netto za 1 tonę wywożonych bioodpadów oraz pokryć koszty transportu. Według szacunków do instalacji w Rumianku będzie trafiać około 1750 ton odpadów z naszej gminy. Koszty przekroczą więc pół miliona złotych. A nie jest wykluczone, że cena za wywóź bioodpadów może w przyszłości również wzrosnąć.

brązowy pojemnik na bioodpady

brązowy pojemnik na bioodpady

Sesja w sprawie odpadów

W najbliższy czwartek, 6 lutego o godzinie 17 w Mosinie odbędzie się XXIII Sesja Rady Miejskiej, podczas której radni będą debatować i głosować w sprawie kilku ważnych projektów dotyczących gospodarki odpadami:

XXIII Sesja w dniu 6 lutego 2020, godz. 17:00

XXIII Sesja w dniu 6 lutego 2020, godz. 17:00

Więcej w temacie wzrostu stawek i zmian w systemie gospodarowania przeczytamy w wywiadzie przeprowadzonym na łamach GMP z burmistrzem Gminy Mosina, Panem Przemysłem Mielochem pt. Dlaczego drożej za śmieci.

Przemysław Mieloch - burmistrz gminy Mosina

Przemysław Mieloch – burmistrz gminy Mosina

Wiele istotnych informacji przeczytamy też w komunikacie opublikowanym przez Pana Michała Popławskiego, Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń:

Komunikat w sprawie wzrostu stawek i zmian w systemie gospodarowania odpadami w Luboniu

Szanowni Państwo,

samorządy w całym kraju mają problem z rosnącymi stawkami za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

W całej Polsce rosną ceny odbioru i zagospodarowania odpadów. Powoduje to konieczność podniesienia opłat dla mieszkańców, które wzrastają nawet o 100%. Przykładami są ostatnie podwyżki w Gdyni o 131%, Gdańsku o 100%, Warszawie o ponad 100%, a w Łodzi o 85%. Nieco mniej w Bydgoszczy o 69%.

W Wielkopolsce stawki opłat także drastycznie wzrastają. W gminach, z którymi sąsiadujemy: Komornikach, Dopiewie, Puszczykowie czy Stęszewie (należącymi do Związku Międzygminnego „Selekt”, do którego Luboń również kilka lat temu należał) mieszkańcy będą płacić 27 zł.

Podajemy Państwu dla porównania powyższe stawki, by zasygnalizować, że wszystkie miasta i gminy w Polsce borykają się z rosnącymi kosztami zagospodarowania odpadów. Należy przy tym pamiętać, iż każda gmina ma swoją specyfikę. Różne są ilości odpadów w przeliczeniu na mieszkańca, gminy mają także zróżnicowaną częstotliwość odbioru odpadów. Niektóre samorządy są właścicielami instalacji, inne przekazują odpady do instalacji, w których ceny ich zagospodarowania są zróżnicowane. Odległość do instalacji również wpływa na stawkę opłaty. Wreszcie, niektóre samorządy mają obowiązujące jeszcze przez pewien czas, „stare” umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, tak jak gminy zrzeszone w Związku GOAP, w tym miasto Poznań czy Swarzędz. Wszystkie te składowe mają decydujący wpływ na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też stawki opłat w poszczególnych gminach mogą się różnić.

Zapewne zapytają Państwo czy Miasto Luboń może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami i tym samym wziąć na siebie część rosnących kosztów? Niestety, zgodnie z prawem, miasto Luboń nie może tego zrobić.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, opłata pobierana od mieszkańców musi odzwierciedlać realne koszty gospodarki odpadami. Innymi słowy, dokładanie pieniędzy z innych źródeł, np. kosztem gminnych inwestycji, nie jest zgodne z prawem. Tymczasem, ze względu na wzrost kosztów, planowane wydatki w 2020 roku na system gospodarowania odpadami w Luboniu wzrosną o ponad 3,6 miliona złotych. Stąd przykra, ale konieczna decyzja związana z podniesieniem opłat dla mieszkańców.

Działania podjęte w celu zminimalizowania skali podwyżki opłat za śmieci.

Rozumiejąc zaistniałą sytuację, miasto Luboń zainicjowało działania, w porozumieniu z gminami Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Mosina, dzięki którym uniknęło w tym roku jeszcze bardziej drastycznej podwyżki. Nasza współpraca, rozpoczęta już jesienią ubiegłego roku,  zaowocowała powołaniem grupy zakupowej dla potrzeb ogłoszenia przetargu na zagospodarowanie odpadów zmieszanych oraz podpisaniem porozumienia, pomiędzy Luboniem i Tarnowem Podgórnym, w sprawie zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Pozwoliło to uzyskać dla Lubonia ceny za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji niższe, aniżeli ceny obowiązujące obecnie w instalacji przetwarzania odpadów w Piotrowie Pierwszym, do której dotychczas trafiały śmieci z Lubonia.

Aby zapewnić możliwość utrzymania uzyskanych korzyści cenowych, wpływających na obniżenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, rozpoczęliśmy działania w kierunku budowy w Luboniu stacji przeładunkowej odpadów. Jej posiadanie jest niezbędne, z uwagi na konieczność spełnienia wszystkich wymogów, zmienionego w ostatnim okresie prawa, dotyczącego gospodarowania odpadami.

Niestety, pomimo działań ze strony Urzędu Miasta, w związku z drastycznym wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów, spowodowanym uchwalonymi przez Parlament zmianami prawa, jak również wzrostem cen energii, paliw oraz kosztów pracy, planujemy, że od 1 marca 2020 roku mieszkańcy Lubonia zapłacą za śmieci 26 zł od osoby miesięcznie.

Zgodnie z nowymi przepisami uchwalonymi przez Parlament, od 1 maja 2020 roku będzie obowiązywać w Luboniu ujednolicona dla wszystkich mieszkańców stawka za odbiór odpadów. Samorządy nie mogą różnicować opłaty, ponieważ segregacja staje się obowiązkiem dla każdego. Osoby, które pomimo ciążącego na nich obowiązku, od dnia 1 maja 2020 roku nie będą segregowały odpadów, niestety zapłacą o wiele wyższą stawkę. Miasto po udokumentowaniu braku segregacji będzie nakładało sankcję w postaci dwukrotnie wyższej opłaty.

Przyczyny wzrostu stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na wzrost stawek za odbiór oraz zagospodarowanie śmieci ma wpływ wiele czynników, w tym przede wszystkim:

 • nowe, rygorystyczne zasady gospodarki odpadami wprowadzone przepisami prawa, które weszły w życie w ostatnim roku, jak przepisy dotyczące rejestru BDO, wprowadzenie dodatkowych wymagań dla zbierających i magazynujących odpady w postaci obowiązku posiadania całodobowego monitoringu wizyjnego, konieczności zabezpieczenia roszczeń oraz restrykcyjne przepisy przeciwpożarowe;
 • kolejny roczny wzrost o 59% opłaty „marszałkowskiej” – z kwoty 170 zł w 2019 roku do 270 zł w 2020 roku za tonę odpadów (w 2017 r. opłata „marszałkowska” za składowanie na składowisku jednej tony zmieszanych odpadów komunalnych wynosiła 120 zł, w 2018 – 140 zł);
 • problemy z zagospodarowaniem surowców wtórnych, na skutek „zamknięcia” na te surowce rynku w Chinach i napływ tych śmieci do Polski z zachodniej Europy, co spowodowało kolosalny wzrost stawek opłat za te odpady. Dla przykładu w 2019 roku za makulaturę recyklerzy płacili około 100 zł za tonę, natomiast teraz trzeba zapłacić recyklerom za przyjęcie tego surowca prawie 500 zł za tonę;
 • dyrektywy unijne, które wymagają, aby od 2020 roku 50% wytwarzanych w Polsce odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła było objęte odzyskiem, przy jednoczesnym braku w Polsce i Europie wystarczającego rynku i zapotrzebowania na zebrane surowce wtórne;
 • wprowadzenie segregacji odpadów na 5 frakcji. Od 2020 roku, oprócz odpadów zmieszanych, szkła i opakowań, dodatkowo będziemy oddzielnie przyjmować papier oraz bioodpady, które będą teraz odbierane przez cały rok;
 • nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wymusza wprowadzenie dodatkowych obowiązków kontrolnych, w tym odnośnie właściwej segregacji odpadów przez mieszkańców;
 • wzrost cen energii elektrycznej czy paliw;
 • wzrost wynagrodzeń, na skutek wzrostu płacy minimalnej z 2200 zł do 2600 zł;
 • brak odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzenie na rynek produktów, co skutkuje przerzuceniem kosztów recyklingu na samorządy i mieszkańców.

Powyższe czynniki przyczyniły się do wzrostu ceny przyjęcia od miasta Luboń odpadów komunalnych w instalacji w 2020 roku. Wzrost cen przyjęcia odpadów  obrazuje poniższa tabela z przykładami wybranych frakcji odpadów.

Frakcja odpadów Wzrost cen w styczniu 2020 r. w porównaniu do cen z 2016 r. [%] Wzrost cen w styczniu 2020 r. w porównaniu do cen z stycznia 2019 r. [%]
Odpady zmieszane 109 15
Odpady zielone 38 0
Papier i plastik (zmieszane odpady opakowaniowe) ponad 580 125
Szkło zysk ze sprzedaży zmniejszył się o 100% 0
Odpady wielkogabarytowe 192 70
Papier i tektura 595 543

Poniżej tabela obrazująca procentowy wzrost opłaty marszałkowskiej.

procentowy wzrost opłaty marszałkowskiej

procentowy wzrost opłaty marszałkowskiej

W Luboniu drastycznie rośnie ilość wytwarzanych przez mieszkańców śmieci.

Jak podaje GUS, statystyczny Polak w 2018 roku „wyprodukował” 320 kg odpadów, to o 8 kg więcej niż rok wcześniej i o 17 kg więcej niż w roku 2017. W Luboniu liczba ta wyniosła w 2018 roku 416 kg odpadów na jednego mieszkańca. W 2019 roku jeden mieszkaniec Lubonia wyprodukował średnio 492 kg odpadów. To więcej aniżeli średnia dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, która w 2018 roku wynosiła 487 kg odpadów na mieszkańca.

Niestety, zwiększona ilość odpadów wpływa na wzrost kosztów ich odbioru i zagospodarowania. Najwyraźniej widać to na przykładzie zmieszanych odpadów opakowaniowych – papieru i plastiku. W porównaniu z rokiem 2016, koszt zagospodarowania opakowań wzrósł w Luboniu o 580%. Kilka lat temu spółka Kom-Lub Sp. z o.o., odbierająca odpady w Luboniu, uzyskiwała za ten surowiec satysfakcjonującą cenę. Dziś musi płacić za te odpady prawie tyle, ile płaci za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych. Tymczasem ilość zbieranych opakowań wzrosła w 2019 r. o ponad 320 ton w porównaniu z rokiem 2018. Z uwagi na konieczność ochrony środowiska, spełnienia wymogów prawa, uzyskania poziomów odzysku, segregacja jest niezbędna. Jeśli chcemy ograniczyć wzrost cen za śmieci, każdy z nas musi ich mniej wytwarzać.

Wraz ze wzrostem ilości śmieci, rośnie koszt ich odebrania, transportu, przeładunku, składowania i ostatecznie zagospodarowania.

Projektowane stawki i ulgi w opłatach za śmieci w Luboniu w 2020 roku:

 • planowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za osobę na miesiąc będzie wynosić, począwszy od 1 marca 2020r., 26 zł;
 • zniżka dla osób posiadających Kartę dużej rodziny wyniesie 2 zł od osoby;
 • planowana od 1 maja 2020 r. zniżka dla osób kompostujących odpady będzie wynosić 1 zł od osoby;
 • planowana od 1 maja 2020 r. stawka opłaty dla osób, które nie będą segregowały odpadów będzie wynosić 2-krotność stawki podstawowej.

Inne istotne zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Luboniu w 2020 roku, z uwagi na konieczność dostosowania się do uchwalonych w ostatnim okresie zmian prawa:

 • od 1 maja 2020 r. rozpocznie się odbiór odpadów kuchennych ulegających biodegradacji. Będziemy je zbierać przez cały rok, łącznie z odpadami zielonymi, w brązowych pojemnikach na bioodpady. Nie będziemy odbierać odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji, jeżeli mieszkaniec wystawi je w workach;
 • do dnia 1 maja 2020 r. mieszkańcy będą musieli kupić brązowy pojemnik na bioodpady, zgodny z normą EN-840-1, wyposażony w otwory wentylacyjne i tacę ociekową (obowiązek ten istnieje także w ZM „Selekt”, ZM GOAP, gminach Rokietnica i Mosina). Szacunkowy koszt pojemnika o pojemności 120 l będzie wynosił około 160 zł, natomiast pojemnika o pojemności 240 l – 185 zł;
 • od 1 maja 2020 r. z systemu gospodarowania odpadami wyłączone zostaną nieruchomości niezamieszkałe (w tym np. nieruchomości, na których jest prowadzona działalność gospodarcza). Przedsiębiorcy będą musieli do 10 maja 2020 r. zawrzeć umowę z podmiotami uprawnionym do świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta Luboń. Spółka Kom-Lub Sp. z o.o. proponuje naszym przedsiębiorcom zawarcie takiej umowy, ponieważ nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem w gminach Mosina, Rokietnica, Tarnowo Podgórne oraz w gminach zrzeszonych w ZM „Selekt”;
 • od dnia 1 maja 2020 r. odpady wielkogabarytowe będą odbierane raz na pół roku;
 • od dnia 1 maja 2020 r. zmienia się sposób zbierania papieru (oddzielenie od tworzyw sztucznych);
 • od dnia 1 stycznia 2020 r. zmienił się sposób naliczania opłat dla rodzinnych ogrodów działkowych – opłaty są naliczane za faktyczną ilość wystawianych pojemników z odpadami;
 • zmienia się termin składania zmian deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – należy je składać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce zmiana.

Michał Popławski
Zastępca Burmistrza Miasta Luboń

śmieciarka


Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami – przypomnienie

Od 1 stycznia 2020 roku nastąpiły zmiany w zakresie gospodarowania odpadami. Jak zapowiedział Burmistrz Gminy Mosina, Pan Przemysław Mieloch, prawdopodobnie na przełomie lutego i marca na obszarze gminy Mosina dodatkowo czeka nas podwyżka opłat.

Odpady już tylko segregowane

Z dniem 1 stycznia 2020 roku obowiązywać będą następujące zmiany:

 • Wszyscy mieszkańcy Gminy są zobowiązani do oddawania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Oznacza to, że właściciele nieruchomości, którzy w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali, że będą przekazywać odpady sposób nieselektywny, zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji, w której wskażą, iż odpady będą przekazywane w sposób selektywny. Od dnia 1 stycznia 2020 roku wszyscy mieszkańcy muszą stosować obowiązujące zasady segregacji odpadów komunalnych. Odpady komunalne niesegregowane (tzw. zmieszane) mogą występować tylko i wyłącznie jako tzw. „odpady resztkowe” występujące przy prawidłowej selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.

śmieci - odpady segregowane i niesegregowane

Mieszkańcy, którzy w złożonej wcześniej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wskazali przekazywanie odpadów sposób selektywny nie muszą składać nowej deklaracji.

 • Odpady komunalne ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym np. trawa, liście, drobne gałęzie oraz tzw. odpady kuchenne, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego, należy zbierać RAZEM, jako frakcję odpadów o nazwie BIOODPADY.

Bioodpady tylko do kubła

Uwaga! Bioodpady nie mogą być wrzucane do pojemników zapakowane w folii, workach i innych opakowaniach z tworzyw sztucznych – muszą być wrzucane bezpośrednio do kubła. W przypadku niezastosowania się do tego wymogu, pojemnik z bioodpadami nie zostanie odebrany od mieszkańca przez przedsiębiorcę.

Likwidacja możliwości oddawania odpadów zielonych oraz tzw. odpadów kuchennych w workach czy folii, jest podyktowana przede wszystkim ochroną naszego środowiska i dążeniem do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Podobne rozwiązania będą w gminach sąsiednich.

 • Właściciele nieruchomości na terenie, których powstają bioodpady, powinni je zbierać tylko i wyłącznie w pojemnikach przeznaczonych do odbioru bioodpadów ustawionych na terenie nieruchomości i przekazywać do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne. Zniesiony zostaje system workowy dla bioodpadów (dawniej dla odpadów zielonych). Oznacza to, iż mieszkańcy Gminy nie będą otrzymywali od przedsiębiorcy odbierającego odpady worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów i nie będą mogli oddawać bioodpadów w workach.

kompostownik

kompostownik

W systemie workowym nadal można zbierać pozostałe odpady przekazywane w sposób selektywny, czyli: tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło i papier.

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, przy ul. Sowinieckiej 6G, przyjmuje następujące odpady:

 • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),

 • bioodpady (trawa, liście, drobne gałęzie – o średnicy maks. 3 cm i długości mak. 30 cm),

 • przeterminowane leki,

 • chemikalia (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, klej, środki ochrony roślin),

 • zużyte baterie i akumulatory,

 • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,

 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,

 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty (niezanieczyszczone odpady betonowe oraz gruz betonowy i ceglany w ilości 100 kg na rok od mieszkańca),

 • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – w ilości 4 szt. rocznie od mieszkańca),

 • odpady z mikroiniekcji odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek (nowa frakcja),

 • odpady z tekstyliów i odzieży (nowa frakcja),

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przyjmuje w poniedziałki, środy, piątki w godz. 11.00-17.00, w soboty w godz. 9.00-15.00.

W przypadku pytań i wątpliwości, informacje na temat zmian w zasadach gospodarowania odpadami na terenie gminy Mosina można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Informacji udziela Katarzyna Ochocka-Kasprzyk, tel. 618109 547.

Informacji dotyczących deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Agnieszka Buśko z Referatu Finansowo-Budżetowego, tel. 618109-519.

Justyna Kaczmarczyk
Audytor Wewnętrzny

Szanowni Mieszkańcy!

Apeluję do wszystkich mieszkańców, którzy jeszcze nie spełnili ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a tym samym nie uiszczają stosownej opłaty, aby jak najszybciej złożyli stosowną deklarację. Ponadto każdy z nas codziennie podejmuje decyzję o tym, które produkty kupuje. Mając również na uwadze ochronę środowiska proszę, aby Państwo zwracali uwagę na to jakie opakowania powstają po zakupie danego produktu. Dbajmy o jak najmniejszą ich ilość. Zwracajmy uwagę na segregację odpadów powstających w naszych domach. Tylko postępując w taki sposób, każdy z nas i wszyscy razem wpłyniemy na koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów w naszej Gminie.

Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina

źródło, zdjęcia: Urząd Miejski w Luboniu, Urząd Miejski w Mosinie, ZUO CLEAN CITY Sp. z o.o.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności, Mosina

Tagi: , , , ,

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (10)

 • mniejsmieci
  wtorek, 4 lut, 2020, 15:08:17 |

  W czwartek ciekawa sesja RM,bo diabełki tkwią w szczegółach.
  Jednak warto docenić stanowisko Burmistrza w sprawie zmniejszania ilości śmieci. Za słowami powinna iść teraz konkretna edukacja,informacja ,presja społeczna i opłaty uwzględniające ilość oddawanych śmieci.

  • lol
   wtorek, 4 lut, 2020, 15:36:55 |

   By realizować opcje rozliczania kosztów według ilości oddanych odpadów należałoby zastosować jeden z wariantów:
   – rozliczenie na podstawie ilości oddanych pojemników (deklaracja tego nie przewiduje),
   – ważenie pojemników (gmina nie posiada stosownego systemu tj. wag na śmieciarkach oraz oprogramowania)

   • Gość
    wtorek, 4 lut, 2020, 15:55:13 |

    Dawno,dawno temu firma odbierająca śmieci pytała mnie :
    -pojemnik mały czy duży
    -raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie
    Przecież dzisiejsze technologie to kosmos!

 • Mieszkanka
  wtorek, 4 lut, 2020, 21:25:12 |

  Wszystko ładnie pięknie, ale czemu papier i plastik sa wywozone razem, skoro mamy obowiązek sortowania? Tak samo szkło kolorowe i białe?
  Niestety selekcja leży i kwiczy a my płacimy, dotyczy to mieszkańców osiedli.
  A za chwilę będziemy płacić jeszcze wiecej bo stwierdza ze nie sa segregowane….

  • mieszkaniec
   środa, 5 lut, 2020, 8:29:56 |

   Bo segregacja to fikcja. Tak naprawdę gminy (przez co i my) jesteśmy dojeni na ogromną kasę, a zakłady przetwórstwa (oczywiście mając swoje koszty) dostają kasę zarówno od oddających śmieci jak i sami je oddając już posortowane. Jakoś w Niemczech to osobie oddającej plastiki płacą a nie ona płaci. Tak samo z opakowaniami szklanymi. Dlatego uważam, ze tutaj nie chodzi o segregowanie czy ekologie, bo gdyby tak było to powstałyby automaty jak we wspomnianych Niemczech i było by tak samo jak u nich. Tam nie zdąży się położyć pustej butelki do kosza (jeśli nie chce sam segregować) a już ktoś się znajduje i ją bierze do automatu który wydaje kupon na ileś tam eurocentów. Ale u nas muszą zarabiać firmy przetwórcze a nie osoby prywatne.

   • Czesław
    środa, 5 lut, 2020, 14:27:41 |

    Dokładnie plastiki oddaje się za 25 eurocentów, szklane butelki – 15, a te po piwie – 8 eurocentów. Na polskie – złotówka, 60 i 32 grosze. – automat drukuje paragon z kwotą, która nam się należy. Nawet opłaca się zebrać butelki z lasów i sprzedać je w automacie. Przez co jest czysto i każdemu się opłaca.

 • orient
  wtorek, 4 lut, 2020, 22:01:11 |

  Patrząc na wesołe miny burmistrzów zaraz okaże się na mosińskim vlogu, że to kolejny sukces. Szkoda, że jednak jest to porażka.

 • ,
  środa, 5 lut, 2020, 10:45:12 |

  Ile czasu śmieciarka spędzi w drodze na wysypisko i z powrotem,czy będzie ważona kontrolnie u nas w Mosinie i jakie są nasze koszty transportu?

  • edeus
   środa, 5 lut, 2020, 13:04:28 |

   Taka ciężarówka nie pali jak osobówka 5-6/100 tylko „trochę” więcej. Tak więc chciałbym zobaczyć ekonomiczne uzasadnienie takiej a nie innej decyzji. Czy może wybór taki był podyktowany dumą po wyjściu z Selektu? I nawet gdyby tam dopłacali do naszych śmieci to nie byłyby tam składowane?

 • Aaa
  czwartek, 6 lut, 2020, 13:02:48 |

  Nie dość, że będziemy płacić więcej za śmieci, to jeszcze przymusowo je segregować, napełniając kieszenie firmom to jeszcze zakupić dodatkowe kubły na bio. A efekt zmian to jeszcze więcej śmieci w lasach. Pinknie

Skomentuj