Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Kowbojski modowy piknik w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | piątek, 21 cze, 2024 | 1 Komentarz

Burmistrz Puszczykowa z absolutorium i wotum zaufania

18 czerwca 2024 roku odbyła się 3. sesja Rady Miasta Puszczykowa, której głównym tematem było udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.

Na początku sesji, w imieniu Rady Miasta, jej przewodniczący Tomasz Potocki wraz z przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Środowiska Elżbietą Bijaczewska wręczyli listy gratulacyjne strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej w Puszczykowie, którzy otrzymali zaszczytne wyróżnienia. Druhna Natalia Haściło-Krakowska zwyciężyła w prestiżowym konkursie „Strażak Roku Powiatu Poznańskiego” oraz została odznaczona Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, a druhowie Kacper Batkowski, Konrad Karwatka i Jan Osuch otrzymali odznaki „Strażak Wzorowy”.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawie:

 •  zmiany Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych w Puszczykowie, obręb Puszczykowo, działki nr: 643 i 644, obręb Puszczykowo Stare, działki nr: 537, część 751/1, 711, 704/2, obręb Niwka, działki nr: 248, 239, część 140,
 •  zmiany uchwały w sprawie: określania zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Puszczykowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach lub lokalach służących celom mieszkalnym na obszarze Miasta Puszczykowa,
 •  zmiany Uchwały w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów utworzenia systemów deszczowych do gromadzenia i gospodarczego wykorzystania wód opadowych w gospodarstwach domowych,
 •  zmiany Uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Osłonowego dla mieszkańców Miasta Puszczykowa, którzy przeprowadzają trwałą likwidację ogrzewania opartego na paliwie stałym i zastępują go proekologicznymi systemami grzewczymi,
 •  wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości położonych w Puszczykowie w rejonie ulicy Jana Kochanowskiego,
 •  ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na częściach nieruchomości stanowiących własność Miasta Puszczykowa, w obrębie Niwka,
 •  ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu na części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Puszczykowa, w rejonie ul. Nadwarciańskiej,
 •  zwolnień z podatku od nieruchomości,
 • emisji obligacji komunalnych,
 •  zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2024 Nr 548/23/VIII z dnia 19 grudnia 2023 r.

Kolejne punkty porządku obrad sesji dotyczyły procedury udzielania absolutorium, które rozpoczęła debata nad raportem o stanie Miasta Puszczykowa za 2023 rok. Po jej zakończeniu radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Puszczykowa wotum zaufania.

Następnie skarbnik Piotr Łoździn przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za rok 2023 (wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym sprawozdaniu), informację o stanie mienia komunalnego Miasta Puszczykowa na ostatni dzień 2023 roku oraz sprawozdanie finansowe Miasta Puszczykowa za ubiegły rok. W dalszej części obrad, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Ryszard Teuschner odczytał wniosek absolutoryjny Komisji Rewizyjnej oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o tym wniosku.

Zwieńczeniem procedury absolutoryjnej było przyjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Puszczykowa za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Puszczykowa za 2023 rok, a następnie przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Puszczykowa z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2023 rok. Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie, przy 14 głosach „za”.

Burmistrz Andrzej Balcerek podziękował Radzie Miasta i Komisji Rewizyjnej za otrzymane absolutorium, a także pracownikom urzędu za pracę i wsparcie w 2023 roku.

(źródło: UM Puszczykowo)

Burmistrz Puszczykowa z absolutorium i wotum zaufania

Burmistrz Puszczykowa z absolutorium i wotum zaufania; fot. UM

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

 • Gość
  poniedziałek, 24 cze, 2024, 10:55:20 |

  Potocki już przebiera nogami na urząd burmistrza…

Skomentuj