Festiwal dostępności Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Teatr na leżakach w Starym Browarze w Poznaniu
Redakcja GMP | środa, 10 paź, 2012 | 1 Komentarz

Odpady komunalne: kluczowe zmiany w gospodarce odpadami i ich wpływ na mieszkańców i przedsiębiorców

Najważniejsze zmiany w odpadach komunalnych.

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza ogromne zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi. Zmiany te dotykają wszystkie podmioty mające „interes” związany z postępowaniem z tego rodzaju odpadami, a więc gminę, (w przypadku naszej, będącej uczestnikiem Związku Międzygminnego, również i sam Związek), mieszkańców, firmy wytwarzające odpady komunalne oraz przedsiębiorców odbierających odpady od mieszkańców.

Zmiany w odpadach komunalnych

Najważniejsze zmiany, jakie czekają nas, mieszkańców to:

– zastąpienie funkcjonujących umów z firmami wywozowymi przez opłatę wnoszoną do Związku (nie dotyczy gmin, gdzie obowiązywały rozstrzygnięcia referendalne),

– wniesienie opłaty poprzedzone będzie złożeniem deklaracji Podobnie jak to ma miejsce w przypadku deklaracji podatkowej), w której właściciel nieruchomości (użytkownik) dokona obliczenia należnej opłaty – co będzie stanowiło podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.

– obowiązek selektywnego zbierania odpadów i oddawania odpadów firmie, wyłonionej w drodze przetargu zorganizowanego przez Związek.

Z punktu widzenia samorządu najważniejsze zmiany dotyczą sposobu wyłaniania firmy odbierającej odpady od mieszkańców. Dotychczas obowiązujące zezwolenia wójta/burmistrza zastąpi umowa zawierana przez Związek z firmą wyłonioną w drodze przetargu organizowanego w trybie zamówienia publicznego. Skutkiem takiej reorganizacji systemu będzie obsługa pewnego obszaru gminy (lub gmin) objętego przetargiem -zwanego sektorem- przez jedną firmę. Uniknie się dzięki temu sytuacji, w której z tego samego terenu odpady odbiera kilka firm. Związek na wprowadzenie nowego systemu ma czas do 1 lipca 2013r.

Związek Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów „SELEKT”

Kompetencją Zgromadzenia Związku Międzygminnego, jest m.in. dokonanie wyboru metody obliczania opłaty wnoszonej przez mieszkańców. Ustawa dopuszcza dokonanie wyboru metody obliczania opłaty spośród poniższych możliwości:

1) wg liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,

2) wg ilości zużytej wody w danej nieruchomości,

3) wg powierzchni lokalu mieszkalnego,

4) lub na podstawie jednej stawki od gospodarstwa domowego,

Już niedługo Zgromadzenia Związków „Selekt” i „Obra” wybiorą jedną metodę dla całego obszaru Związku – wszystkich gmin i sektorów (sektor – to obszar, dla obsługi którego organizowany będzie przetarg).

Wysokość opłaty stanowić będzie iloczyn uchwalonej stawki i (w zależności od wybranej metody) liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, ilości wody zużytej na nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Na obszarze Związku, jako organizatora systemu, obowiązywać będzie jednakowa cena dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Z tak pobranej „opłaty śmieciowej”, zgodnie z ustawą sfinansowane zostaną koszty:

– odbierania i transportu odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych
z nieruchomości objętych systemem,

– zbierania i transportu odpadów komunalnych selektywnie zbieranych w punktach selektywnego zbierania,

– przetwarzania odebranych i zebranych odpadów komunalnych,

– budowy, wyposażenia i eksploatacji punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

– obsługi administracyjnej systemu, w naszym przypadku na poziomie związku międzygminnego .

Przygotowania do  reorganizacji w odpadach komunalnych trwają  już pełną parą, zarówno ze strony  samorządów zrzeszonych w Związkach, jak i przedsiębiorców planujących udział w przetargach. Związki przygotowują szereg uchwał niezbędnych dla wdrożenia nowych regulacji, zaś przedsiębiorcy już dziś dbają o uzyskanie wpisu do  rejestru działalności regulowanej. Trwa ogólnopolska kampania informacyjna, która założenia nowych rozwiązań systemowych prezentuje na stronie www.naszesmieci.pl. W kolejnych artykułach będziemy Państwa na bieżąco informować o pracach podejmowanych w tym zakresie przez organy Związków Międzygminnych „Selekt” i „Obra”.

Napisano przez Redakcja GMP opublikowano w kategorii Aktualności

Tagi:

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (1)

Skomentuj