Nowy Tiguan Salon VW Berdychowski Osa Nieruchomości Mosina - działki, mieszkania, domy Wiosenny repertuar trendów w Starym Browarze
Redakcja GMP | poniedziałek, 21 gru, 2020 | komentarzy 31

Co w gminie piszczy?

Publikujemy ostatnie sprawozdanie Rady Miejskiej w Mosinie. Mosińscy rajcy poruszyli wiele istotnych spraw związanych z funkcjonowaniem naszej gminy. Zapraszamy do dyskusji oraz bieżącego śledzenia spraw samorządowych.

Sprawozdanie Rady Miejskiej w Mosinie

Zmiana w gospodarce odpadami

Rada Miejska w Mosinie 17 głosami „za” zdecydowała o powierzeniu gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych”. Rada zdecydowała także, aby podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych oraz opłata targowa pozostały na dotychczasowym poziomie.


Praca nad projektem budżetu na 2021 rok

Burmistrz Gminy Mosina przekazał Radzie Miejskiej w Mosinie projekt budżetu na rok 2021. Radni przystąpili do analizowania dochodów i wydatków gminy. Budżet na 2021 rok zostanie uchwalony na końcu stycznia. Radny Jan Marciniak jest niekwestionowanym autorytetem w sprawach budżetu. Analizuje każdą pozycję i zadaje najwięcej pytań w tej dziedzinie. Radny dzielił się ogólną refleksją na temat budżetu.

Poznać budżet

Koniec lat 90-tych. Pewna enklawa pięciu ulic w Mosinie. Wszystkie mają infrastrukturę podziemną. Przystępujemy do utwardzenia jednej z nich. Prace postępują wartko i kończą się terminowo. Zwołany odbiór końcowy, spisany protokół, robota wykonana. Po kilku dniach spotyka mnie mieszkaniec i mówi: no, teraz jest ładnie i porządnie, pora na wykonanie ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wylotowych z miasta. Trochę zaskoczony odpowiadam – a co z pana sąsiednimi ulicami, one też czekają i są przygotowane do realizacji. No, tak – odpowiedział. Dlaczego wracam do sytuacji, tak w czasie odległej. Bo w zasadzie nic się nie zmieniło. Mieszkańcy mówią: utwardzajcie nasze ulice, nasze drogi. Jak długo będziemy brodzić w błocie, jak długo będziemy niszczyć resory naszych aut? Są i inne żądania: inwestujcie w bazę oświatową, wodę, kanalizację, obiekty sportowe, świetlice wiejskie itd. itp. Żądania na miarę XXI wieku. Jak najbardziej na miejscu. Radni starają się argumentować, że gminna kasa nie pozwala na taki rozmach. Owszem na taki rozmach i to w krótkim czasie, rzeczywiście nie pozwala. Spyta się jednak ktoś – ale dlaczego nie pozwala, mamy słowa radnego przyjąć bezkrytycznie? Co my wiemy o budżecie gminy? Budżet gminy to bardzo skomplikowana materia. Zapisy są pisane skomplikowanym, niejasnym językiem. Rozmawiałem z pewnym starszym mieszkańcem, który pyta mnie – tyle wszyscy mówicie o budżecie, a gdzie mogę się z nim zapoznać? Mówię więc – wejdzie pan na stronę gminy, później na BIP, dalej poszuka pan zakładkę prawo i… już mnie przestał słuchać. Musimy o budżecie mówić i pisać jasno, w bardzo przystępnej formie. Chciałbym, od kolejnego numeru „Informatora…” cokolwiek na ten temat napisać. Może będzie strawnie, może…

Jan Marciniak


Gminny Program Opieki nad Zabytkami

Po sześciu latach opracowywania Burmistrz Gminy Mosina przedłożył Radzie Miejskiej Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020-2023. Poprzedni Program na lata 2011 – 2014 nie został zrealizowany. Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Burmistrz Gminy Mosina zobowiązany jest do sporządzania co 2 lata sprawozdania z gminnego programu opieki nad zabytkami. Sprawozdanie to przedstawiane jest Radzie Miejskiej. Rada Miejska w Mosinie wniosła do Programu wiele uwag i ostatecznie 26 listopada 2020 r. podjęła uchwałę w tej sprawie i oczekuje na szybkie powołanie zespołu koordynującego, który będzie odpowiedzialny za realizację „Programu opieki nad zabytkami dla Gminy Mosina na lata 2020–2023”. Wraz z ww. Programem została zaktualizowana Gminna Ewidencja Zabytków zawierająca zabytki nieruchome, zabytki małej architektury oraz zabytki archeologiczne.


Rondo niegospodarności

Na XXXVI sesji Rady Miejskiej w Mosinie ożywioną dyskusję wywołała sprawa zaprojektowania rond. Burmistrz przedłożył radnym projekt uchwały o przejęciu przez Gminę Mosina od Województwa Wielkopolskiego zadania w zakresie wykonania „Dokumentacji projektowej obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w zakresie przebudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 431 oraz nr 430”. Ostatecznie uchwała 10 głosami „za” przy 9 „przeciw i 2 wstrzymujących została podjęta.

Burmistrz Przemysław Mieloch przekonuje radnych, że budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Piotra Mocka i Szosa Poznańska jest tak ważna dla gminy, że warto wydać na nią własne pieniądze, choć można być pewnym, że rondo to wraz z całą drogą wojewódzką DW 431 od Kórnika do Dymaczewa Nowego wybuduje Samorząd Województwa Wielkopolskiego przy wsparciu środków unijnych. Będzie trzeba na to zaczekać, ale zrobi. Nie udało się tego zrobić w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020, bo ceny robót budowlanych były zbyt wysokie. Marszałek Województwa Wielkopolskiego jest jednak zdeterminowany, bo droga jest w fatalnym stanie i w perspektywie finansowej 2021-2027 z pewnością ponownie ogłosi przetarg na modernizację całego odcinka DW 431 biegnącej przez teren gminy Mosina. Obecnie w budowie jest most w Rogalinku, wkrótce ruszy modernizacja DW 431 w Świątnikach i Mieczewie. Realizacja całej drogi to kwestia czasu. Możemy mieć rondo będące częścią całej drogi za „darmo”, dlaczego więc chcemy zrobić je za własne, na pewno niemałe, pieniądze? Wraz z modernizacją okolicznych skrzyżowań koszt inwestycji może wynieść kilka milionów złotych. Na tyle dróg lokalnych mieszkańcy czekają od kilkudziesięciu lat, przejścia dla pieszych są bardzo niebezpieczne, wiele ulic wymaga uspokojenia ruchu. Skupmy się na tym, czego nikt za nas nie zrobi, a co jest również ważne. Myślę, że budowa ronda za nasze pieniądze zbiegnie się z wyborami samorządowymi w 2023 roku. Przypadek? Nie sądzę. Mam wątpliwości, czy w ogóle to rondo rozwiąże problemy komunikacyjne Mosiny. Jesteśmy tranzytem dla okolicznych gmin i alternatywą dla obwodnicy autostradowej. Udrażnianie przejazdów w centrum miasta może dać krótkotrwały efekt. Jeśli czas przejazdu przez naszą gminę skróci się o kilka minut, GPS-y kierowców wybierających trasę przejazdu tranzytowego wskażą drogę przez Mosinę i znowu miasto się zakorkuje, ale na naszych drogach będzie już więcej samochodów, w tym ciężarowych. Nowy most w Rogalinku pozwoli pojazdom powyżej 20 ton przejechać przez wszystkie miejscowości na trasie Kórnik – Dymaczewo Nowe. Czy naprawdę chcemy, aby naszą gminę definitywnie podzieliła na dwie części ruchliwa droga? Niezależnie jednak od tych wątpliwości, budowanie ronda za własne pieniądze w sytuacji, gdy może nieco później zrobi to Województwo Wielkopolskie, uważam, podobnie jak wielu radnych, za niegospodarność i lekceważenie wielu innych potrzeb.

Marcin Ługawiak


Osiedle Nowe Krosno – mamy warunki, aby rozpocząć inwestycje drogowe 

17 listopada członkowie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa razem z Burmistrzem Gminy Mosina oraz jego zastępcami wizytowali gminne inwestycje: zbiornik wód opadowych przy ul. Leśmiana, ul. Sowiniecką, ul. Brzechwy, ul. Świerkową. Dla mnie radnego z mosińskiej Madery najważniejszym faktem 2020 roku jest finiszowanie inwestycji polegającej na budowie zbiornika deszczowego na osiedlu. Jak sięgnę pamięcią prowadzone były niekończące się dyskusje jak zagospodarować wodę deszczową z naszego osiedla. Do 2010 roku miało to być rozlanie wody na terenach wzdłuż ulicy Leśmiana jednak wprowadzenie strefy pośredniej ochrony ujęcia wody na naszym terenie bardzo skomplikowało realizację jakiejkolwiek inwestycji. Żadna droga nie może powstać jak nie będzie odprowadzenia do szczelnej kanalizacji deszczowej). Woda opadowa musi już być odprowadzona szczelnymi rurami do Kanału Mosińskiego. Tylko jak to zrobić? Każdy wariant niósł za sobą olbrzymie wyzwania (nie chcę tutaj wdawać się w szczegóły). Powstanie zbiornika zawdzięczamy uporowi Burmistrza Jerzego Rysia, bowiem to Jego determinacja doprowadził do wyboru rozwiązania i do przygotowania projektu, który uzyskał zezwolenie budowlane. Problemem okazał się koszt inwestycji  8,5 mln zł, co na nasze warunki jest znaczną kwotą i po prostu Gminy nie stać było na taką inwestycję. Pomógł nam „dobry traf”. Składaliśmy wniosek o dofinansowanie w wysokości 2 mln zł (część kosztów) w czerwcu 2019 roku – jednak przegraliśmy z innym projektem. Na koniec jednak roku 2019 w Urzędzie Marszałkowskim powstały nadwyżki wolnych środków unijnych i w tej sytuacji Zarząd Województwa zdecydował o pozakonkursowym przyznaniu Gminie Mosina 6,6 mln zł z naszym udziałem 1,2 mln zł (a to tylko 15% kosztów inwestycji). Warunek jest taki, że musimy zrealizować inwestycję do połowy grudnia 2020 roku – co się dzieje. Teraz już możemy myśleć o pierwszej ulicy na osiedlu – ulicy Krosińskiej. Na 2021 rok mamy bowiem zagwarantowane 150 tys. zł na wykonanie projektu ulicy. To kamień milowy i mam nadzieję, że jeszcze w mijającej kadencji zbudujemy nową ulicę Krosińską.

Andrzej Raźny


Dofinansowanie Kolei Metropolitalnej

Rada Miejska w Mosinie wyraziła zgodę na udzielenie dotacji celowej dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania pn. „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej”. Pomoc finansowa, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok w wysokości 159 782,72 zł, na 2022 rok w wysokości 162 179,46 zł, na 2023 rok w wysokości 165 598,60 zł.


Rada zdecyduje o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) usg do wyłącznej kompetencji rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, przekraczających zakres zwykłego zarządu. Rada Miejska w Mosinie w Uchwale nr XX/146/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. określiła zasady gospodarowania nieruchomościami i tym samym utraciła wpływ na gospodarowanie mieniem gminnym. Burmistrz jednoosobowo gospodarował mieniem. Niektóre decyzje Burmistrza były krytycznie oceniane przez radnych. Na sesji w dniu 29 października 2020 r. Rada 18 głosami „za” uchyliła tę uchwałę i tym samym będzie tak jak to ma miejsce w 14 innych gminach powiatu poznańskiego i większości gmin w Polsce decydować o sprzedaży, nabywaniu czy zamianie nieruchomości gminnych.


Radni stanowią prawo i muszą prawa przestrzegać

Toczy się burzliwa dyskusja nad przestrzeganiem art. 24 f ustawy o samorządzie gminnym przez radnych Rady Miejskiej w Mosinie. Art. 24 f stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. W czasie głosowania w tej sprawie na sesji w dniu 3 listopada 2020 r. zdania radnych były podzielone i Rada ostatecznie nie podjęła uchwały w sprawie wygaszenia mandatu Arkadiuszowi Cebulskiemu i Czesławowi Tomczakowi, którzy wystawili na Gminę Mosina faktury z tytułu prowadzonej przez siebie działalności. 16.11.2020 r. Wojewoda Wielkopolski zwrócił się do Rady Miejskiej o przesłanie odpisu protokołu z sesji oraz wszystkich dokumentów związanych z procedowanymi na ww. sesji uchwałami dot. wygaszenia mandatów ww. radnym. Wojewoda dokona oceny prawnej sytuacji i jeżeli potwierdzi, że doszło do naruszenia zakazu wynikającego z art. 24 f, podejmie stosowne kroki. W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi w sprawie możliwego złamania ustawowego zakazu prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego przez innych radnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny podjął decyzję, aby z dniem 30 listopada 2020 roku rozpocząć nadzwyczajną kontrolę w sprawie sprawdzenia czy istotnie do złamania zakazu nie doszło.


Mosińska Inicjatywa Rowerowa

23 listopada podczas połączonych komisji Budżetu i Finansów oraz Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa radni dyskutowali na temat rozwoju infrastruktury rowerowej na terenie gminy Mosina. W posiedzeniu zorganizowanym przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie Dominika Michalaka wziął udział również Poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, który wspólnie z panem Adamem Beimem ze Stowarzyszenia Rowerowy Poznań przedstawił podstawy prawidłowego kształtowania polityki rowerowej. Po bardzo ciekawej dyskusji i przedstawieniu stanu faktycznego w gminie przez pana Artura Nadolnego oraz radnego Macieja Patelę, komisja podjęła jednogłośnie wniosek do Burmistrza o utworzeniu zespołu ds. rozwoju infrastruktury rowerowej w Gminie Mosina. Celem zespołu będzie przyjęcie zasad kształtowania standardów technicznych dot. budowy infrastruktury rowerowej oraz wypracowanie szkieletu głównych tras rowerowych. W skład zespołu wejdą mosińscy samorządowcy oraz mieszkańcy, przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że dzięki takiemu działaniu uda się poprawić klimat wokół korzystania z roweru w naszej gminie.

Małgorzata Kaptur Przewodnicząca Rady

Źródło: Informator Mosiński nr 8/9 (61), sprawozdanie obejmuje październik i listopad 2020 r.

Obrady komisji są jawne i w zdalnych posiedzeniach może wziąć każdy, kto wcześniej zwróci się o udostępnienie linku do Biura Rady. Wszystkie informacje o nadchodzących i archiwalnych posiedzeniach oraz materiały otrzymywane przez radnych dostępne są także dla mieszkańców pod adresem: mosina.esesja.pl

Zdjęcie wyróżniające: fot. Jacek Niedzielski

Redakcja GMP

Autor: Redakcja Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej.

Wasze komentarze (31)

 • Postronny
  poniedziałek, 21 gru, 2020, 15:50:01 |

  Świetne podsumowanie, robicie dobrą i bardzo potrzebną robotę!

 • Gość
  poniedziałek, 21 gru, 2020, 17:09:05 |

  „poruszyli wiele istotnych spraw” ok, ale gdzie jest realne działanie? Bo tak /nie/ wstrzymuje się to chyba każdy głupi przyciśnie i to że cokolwiek WIELKA RADA zatwierdzi, to tylko zatwierdzi, idzie do domu i robota odwalona. Jaki dokument sama rada utworzyła? Wyszła z jakąś koncepcja? (oprócz ścieżek rowerowych, super) Ehhh.. A informowanie mieszkańców o tym co robi rada w ciągu całego roku a nie na koniec albo oni sami jednostkowo co robią? Takie codzienne po prostu od siebie co w ostatnim czasie się działo u nich na osiedlu, w sołectwie gdzie byli itp. Tylko pan Dominik na fb pokazuje postępy prac, przetargi, wypowiada się, rozumie potrzeby ludzi, widać, że ma wiedzę, a jak nie ma to zawsze sprawdza dalej. Co z resztą? Na 21 tylko jeden ma Internet, umie pisać na klawiaturze?

  • watch dog
   poniedziałek, 21 gru, 2020, 21:09:02 |

   @Gość – mam bardzo podobne zdanie do Pana/Pani. Rada Miejska w Mosinie to ogromny nadmuchany balon. Balon pełen ego i buty. Za wyjątkiem przywołanego pana Michalaka, który faktycznie odstaje in plus od reszty. Reszta tylko czubek własnego nosa widzi. Wystarczy posłuchać tych górnolotnych kocopołów na transmisjach online. Radny Marciniak ma taką sklerozę, że zadaje pytania do kwestii, którą wyjaśnił ktoś inny 10 minut wcześniej. Wiązek tylko swoje biznesiki kręci. Jak do tej pory nikt go nie rozliczył za wodociąg w lesie jaki sobie zafundował za gminne pieniądze. Kasprowicz & tylko zioną nienawiścią w każdej kadencji. Zawsze w opozycji. Rozumiem, że Mielocha nie ma za co lubić, ale to już nudne jest non stop strzelać do tej samej nieruchomej tarczy. Już niedługo będzie wasza próba. Jak zagłosujecie za odwołaniem Walgigórskiego i Żwirka to zwrócę honor. Bo do tej pory tylko tuszowaliście swoich ziomków. Aha. I zapamiętajcie sobie. To jak beznadziejna jest ta gmina to też wasza zasługa, a nie tylko tych mniej lub bardziej nieudanych burmistrzów. Trochę pokory proszę przed nami mieszkańcami.

   • Gość
    poniedziałek, 21 gru, 2020, 23:29:36 |

    Zapewne setki, jak nie tysiące ludzi czytają te artykuły i komentarze. Mam nadzieję, że każdy zacznie patrzeć trochę szerzej na to co się dzieje i zwlaszcza kto co robi, czyli co robi rada, a raczej czego nie robi a to wielka szkoda dla nas wszystkich, roczne podsumowanie a raczej opisanie w kilku punktach to smiech. może sprawozdanie z rocznej działalności każdego z radnych? To dopiero byłoby ciekawe 21 artykułów tego ja sobie życzę na nowy rok. I Zgadzam się zdecydowanie z dwoma ostatnimi zdaniami przedmówcy.

 • Jerzy Ryś
  poniedziałek, 21 gru, 2020, 18:57:05 |

  Informacja zawarta w części sprawozdania radnego Andrzeja Raźnego, a dotycząca tematu: „Osiedle Nowe Krosno – mamy warunki, aby rozpocząć inwestycje drogowe” w kwestii pozyskania środków zewnętrznych na budowę zbiornika retencyjnego na Osiedlu nr 5 Nowe Krosno jest mówiąc wprost nieprecyzyjna (pomylono rok złożenia wniosku – był to wniosek z 2018 roku złożony jeszcze w kadencji 2014-2018) – o środki z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, o czym przeczytamy między innymi tutaj:
  https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/mosina/kategoria/wiadomosci-klubowe/mosina-pozyskalismy-ponad-65-mln-zl
  i tutaj:
  https://www.gazeta-mosina.pl/2019/w-mosinie-powstanie-basen-retencyjny/

  Korzystając z okazji, wszystkim mieszkańcom Gminy Mosina oraz administratorom i redaktorom portalu gazeta-mosina.pl
  składam życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2021.

  • ixi
   wtorek, 22 gru, 2020, 10:14:25 |

   Pan Raźny bardzo często, mówiąc oględnie, udziela informacji „nieprecyzyjnych”

 • Badylarz
  poniedziałek, 21 gru, 2020, 20:38:46 |

  A DEKODER GDZIE?

  • Przemielona Mielonka
   poniedziałek, 21 gru, 2020, 21:03:01 |

   W du**e. Wiadomo czyjej.

 • karp
  poniedziałek, 21 gru, 2020, 21:44:03 |

  „W związku z pojawiającymi się doniesieniami medialnymi w sprawie możliwego złamania ustawowego zakazu prowadzenia działalności z wykorzystaniem mienia komunalnego przez innych radnych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej Raźny podjął decyzję, aby z dniem 30 listopada 2020 roku rozpocząć nadzwyczajną kontrolę w sprawie sprawdzenia czy istotnie do złamania zakazu nie doszło.”
  Można się narobić i nic nie zrobić. Można się też później skompromitować w głosowaniu.Co jeśli zbłąkane owieczki dostarczą przed sesją ekspertyzę mówiącą, że przewijać i żwirować można?Znowu RM wyśle sygnał idźcie i żwirujcie i przewijajcie dalej?Jeśli tak, to zamiast kontrolować, KR może zagrać w warcaby.

 • karp
  poniedziałek, 21 gru, 2020, 21:55:36 |

  Przypomnę nieśmiało, że na 7 członków KR, 2 jest zagrożonych utratą mandatu, a na jednego szkoda klawiatury. W głosowaniu nad wygaszeniem mandatu
  jednego z radnych, tylko radny Ługawiak był za.
  Lekarze, leczcie się sami.

 • karp
  poniedziałek, 21 gru, 2020, 22:42:32 |

  Badał Waldemar Czesława,a zara zbada Czesław Waldemara.
  Oj dana, dana, kontrola będzie spaprana.

 • Gość
  wtorek, 22 gru, 2020, 9:06:36 |

  W komisjach też reasumpcja głosowania po usunięciu pazernych radnych?

  • karp
   wtorek, 22 gru, 2020, 10:21:58 |

   Reasumpcja nie, ale ile jeszcze wody w Warcie upłynie, zanim radni z KR poczują nieświeży zapach? Pierwsze zmiany osobowe w KR powinni już zainicjować na sesji na której odbyło się kompromitujące głosowanie. Teraz co najmniej 2 zawodników powinno wypaść ze składu, bo to że podpisywali umowy to pewne i nie za bardzo jest co badać. Jedna faktura zamyka sprawę.
   Mogą ich przesunąć do sekcji cyklistów lub instrumentów dętych. Ten skład osobowy miał na początku kadencji spowodować zerowy efekt prac.

   • rowerzysta
    wtorek, 22 gru, 2020, 18:58:49 |

    Bardzo proszę trzymać z daleka aferzystów od cyklistów.

    • karp
     wtorek, 22 gru, 2020, 22:15:55 |

     Racja. Można też wyrzucić z sań na pożytek wilkom.

 • ixi
  wtorek, 22 gru, 2020, 10:07:44 |

  Niech ktoś szanownym wypowiadającym się lokalnym działaczom powie że pracują w Mosinie. Bo rozbuchane ego/ton wypowiedzi sugeruje że siedzą co najmniej w Brukseli i decydują o losie całej Unii. Mamy pieniądze jakie mamy, co jest zasługą kolejnych burmistrzów i rad miasta i gminy oraz opozycji (tak – oni też są za to odpowiedzialni). Gmina leży i kwiczy – rozwoju brak – nowych firm brak – nowych miejsc pracy brak. A nie – mamy co chwile nowe sklepy monopolowe – niewątpliwy sukces obecnych władz i opozycji.
  A z planowaniem czegokolwiek to niech sobie już szanowni państwo też dadzą spokój, jak czytam o planowaniu ścieżek i infrastruktury rowerowej to mnie coś trafia. Rodzice mi opowiadali jak za młodu słyszeli o rychłych planach budowy basenu, później ja to słyszałem uczęszczając do podstawówki, moje dzieci też słyszały te bajki chodząc do podstawówki. Teraz okazało się ze z basenu raczej nici, bo włażenie w …. burmistrza obecnej władzy krajowej nic nie dało i pieniążkami nie sypnęli na ten projekt. To włodarze dla niepoznaki przerzucili się na zastępczy temat ścieżek rowerowych. Niestety skończy się tak samo. Będą planować, radzić, opozycja będzie bojkotować ustalenia i tak wyjdzie że moje wnuki też będą karmione bajeczką o planowanych ścieżkach rowerowych… Szkoda gadać. A wieczorem w okresie zimowym wyjść na zewnątrz się nie da, bo gęstniejąca z roku na rok zabudowa Mosiny i okolic powoduje kumulację efektów ogrzewania. Tutaj już nawet zakaz palenia węglem nic nie zmieni, bo ilość domów, bezsensowne planowanie przestrzenne blokuje możliwośc nautralnego przewietrzania miasta. Nic tylko gratulować.
  A oni tylko gadają, gadają i robią się na ekspertów zbawiających miasto i gminę. Tylko jak dochodzi co do czego…

  • Andrzej
   wtorek, 22 gru, 2020, 12:31:19 |

   Zgadzam się ixi z Tobą. Takich ludzi trzeźwo myślących potrzeba wśród lokalnych władz. Wyjdź z inicjatywą, a na pewno uzyskasz poparcie – inaczej się nic nie zmieni

 • Marek
  wtorek, 22 gru, 2020, 10:45:43 |

  Jak Pan Burmistrz nie ma pieniędzy, to niech sprzeda rynek developerom, bo wszystko zostało już sprzedane.

  • Kvartz
   wtorek, 22 gru, 2020, 11:15:31 |

   Nie ma nic złego w sprzedawaniu działek developerom. Gorzej, gdy jako planista miasta nie potrafisz sensownie rozpisać planu zagospodarowania przestrzennego i pozwalasz na to aby nowe osiedla dosłownie rozlały się na całych sprzedawanych parcelach. Mądrzy włodarze potrafią robić tak, że developerzy zarabiają, osiedla powstają, liczba mieszkańców się zwiększa, ale między osiedlami powstają parki, zostają wyznaczone miejsca na las, wolne przestrzenie, zatoczki dla autobusów, miejskie parkingi, miejsca na małą gastronomię itp. Mądrzy włodarze o to dbają i wtedy żyje się wszystkim miło. Ale nie ci mosińscy.

   Ciekawostka: czy ktoś w ogóle zauważył że burmistrz z radą zaplanowali koło jeziora Budzyńskiego strefę gospodarczą? Między osiedlami mieszkalnymi Mosiny, Krosna i Krosinka mają docelowo powstać fabryki. Nad kanałem. Koło WPN. No ku**a… :)

   Rozumiem że coś już zawalono. Ale z planów obecnie istniejących wynika że będzie dużo gorzej. Ktoś to w ogóle ogarnia?

   • ?
    wtorek, 22 gru, 2020, 15:38:02 |

    a skąd te informacje o strefie gospodarczej?

    • Kvartz
     wtorek, 22 gru, 2020, 18:23:44 |

     To sprawa sprzed lat. Autorski pomysł obecnego burmistrza. Chciał zrobić tam strefę gospodarczą, ale konsultacje społeczne przyniosły zupełnie co innego – ludzie się wkurzyli, nie chcieli tego pod swoim nosem, pisali petycje. Z pewnym opóźnieniem (ale jednak) zostało zaproponowane przez burmistrza porozumienie że w takim razie ok – będzie tam strefa komercyjna, socjalna, kultura i sport. I ok. To było jakoś rok temu. Ostatnio natomiast otoczenie burmistrza wypowiada się tak, jakby faktycznie planowane były tam fabryki i przemysł. Jeśli miałbym powiedzieć co chciałbym dostać pod choinkę – to jasnej deklaracji burmistrza że nie będzie tam strefy gospodarczej. W znaczeniu definitywnym. Byłbym o wiele spokojniejszy.

   • z mosiny
    wtorek, 22 gru, 2020, 18:53:48 |

    Informacja o strefie aktywizacji gospodarczej w tej lokalizacji już dawno jst nieaktualna. Z dobrego źródła wiem, że na początku 2019 roku, były burmistrz Jerzy Ryś prosił obecnego włodarza o wycofanie się między innymi z projektu tworzenia ww strefy w tym rejonie. Jak widać, tym razem burmistrz Mieloch posłuchał dobrej rady starszego „kolegi”…

 • DUSIMY SIĘ
  wtorek, 22 gru, 2020, 13:13:38 |

  A może by tak szanowni samorządowcy zajęli się problemem zdrowia mieszkańców? W godzinach wieczornych nie ma jak oddychać, wszystko tak jest zadymione, a miasto planuje dalszą rozbudowę mieszkaniową, przemysłową i wypuszczenie jeszcze większej liczby samochodów w tym także tirów. Naprawdę ni jesteście w stanie nic z tym zrobić, zahamować ten „rozwój”. Jesteśmy jedynym z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Polsce, jeśli nie na świecie, a Wy nie potraficie wprowadzić nawet jakiegoś sensownego programu wymiany pieców, rozbudowy instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła? Jesteście naprawdę tacy słabi, leniwi, nieświadomi czy chcecie nas udusić tutaj???

 • lol
  wtorek, 22 gru, 2020, 15:07:41 |

  Panie burmistrzu prosimy zainwestować w zdrowie ludzi. Ścieżki rowerowe, wymiana pieców, place zabaw,

 • Małgorzata Kaptur
  środa, 23 gru, 2020, 11:01:57 |

  Szanowna Redakcjo,
  Szkoda, że nie ma przed tym sprawozdaniem informacji, że jest to przedruk materiału z grudniowego Informatora Mosińskiego i obejmuje październik i listopad a nie cały rok.
  Chciałabym w sposób szczególny podziękować red. Wojciechowi Pierzchalskiemu, który uczestniczy w zdalnych posiedzeniach komisji i interesuje się sprawami samorządowymi.
  Przy okazji zapraszam do udziału w obradach komisji i dyskusjach dotyczących naszej gminy. Wystarczy zwrócić się do Biura Rady, by otrzymać link do posiedzenia.
  Rada jest otwarta na Mieszkańców, ich pomysły na rozwiązanie lokalnych problemów.
  Redakcji, a także wszystkim Czytelnikom GMP życzę radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, a w 2021 roku wszelkiej pomyślności.

  • orient
   środa, 23 gru, 2020, 11:32:34 |

   Ciekawi mnie skąd pogląd, że jest to sprawozdanie za cały rok, wiele tematów z tego było poruszanych w innych wpisach, wystarczy spojrzeć na daty w linkach prowadzących do artykułów i wcale nie trzeba być na bieżąco, żeby się domyślić. Czytelnicy tacy ograniczeni chyba nie są. Swoją drogą te sprawozdania rady to dużo informacji dla mieszkańców, jedyna „prawdziwa” rzecz w tym całym informatorze, który jest propagandową tubą urzędu. Jest to takie orędzie jak w obecnie mamy w TVP. Swoją drogą, smutny jest ten niekończący się konflikt na linii Rada – burmistrz – urząd. Tak bardzo pochłania włodarzy tej gminy dogryzanie między sobą, że zapominacie o mieszkańcach, na rzecz, których pracujecie. p.s a ze sprawozdania wynika, że nic z tych rzeczy nie zostało zakończonych, wszystko wisi w letargu, podobnie jak to całe zaniedbane miasto. W nowym roku życzę wszystkim zarządzającym tą gminą współpracy ze sobą na rzecz jej rozwoju, a nie nieustannej walki i wytykania błędów, na zasadzie oni są gorsi, oni tego nie zrobili, oni to zawalili itp.

  • antykryst
   poniedziałek, 28 gru, 2020, 1:25:07 |

   Ja też przyłączam się do powyższych podziękowań Panu Redaktorowi.Doceniam wnikliwość,bystrość, polot i lotność. Pana wnikliwe analizy są nieocenione. Nareszcie ktoś ma odwagę i mocny kręgosłup.

 • Jarosław Olejniczak
  środa, 23 gru, 2020, 18:49:13 |

  ORIENT czytelnicy są ograniczeni tym bardziej jak regularnie nie czytają. Następnie odpowiedź proszę? co uważasz za propagandową TUBE? Co do TVP się nie wypowiadam. Kolejne pytanie opisz jaśniej ten konflikt. ORIENT (konflikt na linii Rada – burmistrz – urząd. Tak bardzo pochłania włodarzy tej gminy dogryzanie między sobą, że zapominacie o mieszkańcach, na rzecz których pracujecie.) Może warto posłuchać Pani Przewodniczącej Małgorzaty Kaptur (Przy okazji zapraszam do udziału w obradach komisji i dyskusjach dotyczących naszej gminy. Wystarczy zwrócić się do Biura Rady, by otrzymać link do posiedzenia.
  Rada jest otwarta na Mieszkańców, ich pomysły na rozwiązanie lokalnych problemów.) Życzę ORIENTOWI Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz refleksji/wiedzy i przemyśleń Pozdrawiam Jarosław Olejniczak.

 • roni
  piątek, 25 gru, 2020, 16:27:00 |

  w nadchodzącym 2021r mam taki sen,że w Mosinie powstanie wolno stojąca TOALETA. czy to tylko sfera marzeń? ludzie jest 21 wiek, a ja mam takie przyziemne marzenie .

 • oni
  poniedziałek, 28 gru, 2020, 10:32:24 |

  Ktos chyba młody ciagle pisze i walczy o wymianie piecow nie każdego stać na rozbudowę instalacji.Rozsądni mieszkancy nie palą byle czym.Sensowne by było aby Straż wlepiała mandaty osobniką dymiącym a nie jeżdzą autem na spacery.Zauwazyłem że ktoś czesto chwali p.Dominika a w rzeczywistości tak nie jest,paru radnych jest godnych zaufania. A co z tymi radnymi z zarzutami co z ich mandatami jak długo będą rozpatrywane może ktoś wie czy zostanie zamiecione.

  • JWB
   poniedziałek, 28 gru, 2020, 10:59:28 |

   Teraz wszystko w rękach wojewody

Skomentuj